امروز جمعه 11 اسفند 1402

کارآموزی حسابداری اداره پست

0

تعداد صفحات: 35 صفحه

مقدمه

آشنایی کلی با مکان کارآموزی

تاریخچه اداره پست

تعریف پست

رسالت پست

پست به عنوان یک عامل توسعه اقتصادی

تاریخچه پست

تاریخچه سازمان پست شهرستان میانه

نوع محصولات تولیدی یا خدماتی

اداره پست عملیات و خدمات مهمی را انجام می دهد من جمله

ارزیابی بخشهای مرتبط با رشته علمی کار آموز

موقعیت رشته کارآموزی در واحد صنعتی با بررسی جزئیات سازمانی رشته کار آموز در واحد صنعتی

بررسی شرح و وظایف رشته کار آموزدر واحد صنعتی

امور جاری در دست اقدام

برنامه های آینده سازمان پست

تکنیکهایی که توسط رشته مورد نظر در واحد صنعتی بکار می رود

حالا به توضیح هر یک از موارد فوق می پردازیم

دفتر روزنامه

دفتر کل یا حساب T

تهیه تراز آزمایشی

کاربرگ

اصلاح حسابهای دفتر کل

ثبت بستن حسابهای موقت در دفتر روزنامه

هزینه های اداره پست میانه

درآمد های اداره پست میانه

نحوه ثبت سند حسابداری

واگذاری تنخواه گردان به اداره پست میانه

آزمون آموخته ها و نتایج

نتایج کلی از دوره کارآموزی

خرید و دانلود | 37,000 تومان
تبلیغات متنی