امروز جمعه 11 اسفند 1402

کارآموزی حسابداری درآمد شهرداری

0

تعداد صفحات: 40 صفحه

تاریخچه شهرداری

1385تا 1304 دوره مشروعیت

1304تا 1320 دوره پهلوی

1320تا 1357 دوره پهلوی

هدف و چگونگی تشکیل شهرداری

وظایف شهرداری

طبقه بندی واحدهای سازمانی

طبقه بندی درآمد و سایر منابع تامین اعتبار

پرداخت یک سوم سهم کتابخانه‏ها از درآمد شهرداری‏ها

درآمد شهرداری منطقه 20 تهران 5 برابر شده است

پروانه های ساختمانی منبع اصلی درآمد شهرداری

درصد درآمد شهرداری از محل کسب عوارض صدور پروانه های ساختمانی است

دفتر شهردار

حقوقی و املا ک

اجرائیات و کنترل و نظارت بسر معبر

روابط عمومی

حراست

امور مالی و درآمد

کارپردازی

حسابداری

انواع کمیسیونها

قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیر منقول متعلق به شهرداری ها

ماده واحده

قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها

ماده واحده

قانون نحوه ی تقویم ابنِیه ,املاک و اراضی مورد نیاز شهرداریها

ماده واحده

مصوب 29/8/1367

قانون نوسازی و عمران شهری

لایحه قانونی راجع به لغو برخی از مواد اصلاحی قانون شهرداری و اصلاح بند ب ماده 44 أئین نامه مالی شهرداریها

قانون الحاق یک ماده به آئین نامه مالی شهرداریها مصوب 1346

تصویبنامه راجع به ماده (20) مکرر الحاقی به قانون آئین نامه مالی شهرداریها

قانون نوسازی و عمران شهری

آموزش و ترویج

منابع

خرید و دانلود | 39,000 تومان
تبلیغات متنی