امروز دوشنبه 01 مرداد 1403

کارآموزی حسابداری اعتبارات پست بانک

0

تعداد صفحات: 65 صفحه

تاریخچه پست بانک

خط مشی های اساسی و سیاستهای پست بانک

خدمات و فعالیتهای پست بانک

موضوع تحقیق

اعتبارات

منابع

اهیمت اقتصادی اعتبار

اهیمت اعتبار از نظر اقتصاد ملی

انواع اعتبار

انواع اعتبار از لحاظ نوع مصرف: با توجه به نوع مصرف

انواع اعتبار از لحاظ نوع وثیقه

چگونگی دریافت اعتبار و نظارت بر نحوه استفاده از آن

موافقت با درخواست اعتبار

نظارت مداوم بر وضع مالی گیرنده اعتبار

تقسیم اعتبار بر حسب مدت اعتبار

اعتبار متعدد و مختلف

تسهیلات اعتباری

اعتبارات وارداتی یا بروات اسنادی

اقسام عمده پیش پرداختهای تضمین نشده بانکها

طرز اعطای اعتبارات به مشتریان و اصول تخصیص اعتبار

اوراق اعتباری

خصوصیت برات

اعطای اعتبار (وام) در بازار آزاد پول

اعتبار مصرفی

انواع تسهیلات اعتباری

به همراه سندهای حسابداری

فروش اقساطی

موضوع فروش اقساطی

قیمت فروش (مبلغ قرارداد)

مدت فروش اقساطی

سود فروش اقساطی

وثایق فروش اقساطی

بیمه مورد معامله و وثایق

روند اعطای وام فروش اقساطی در پست بانک

مراحل تکمیل فرم قرارداد فروش اقساطی

جعاله

مدارک مورد نیاز برای وام جعاله

شرایط و مقررات عمومی وام جعاله

عملیات حسابداری وام جعاله

موضوع مضاربه

مدت مضاربه

مدارک مورد نیاز جهت مضاربه

سایر الزامات برای انعقاد قرارداد مضاربه

عملیات حسابداری مضاربه

ثبت بیمه کالای موضوع مضاربه

اسناد انتظامی ثبت قرارداد

ثبت پرداخت سرمایه مضاربه

ثبت تمبر مالیاتی

ثبت دریافت وجوه حاصل از فروش

مساقات

دستور العمل اجرائی مساقات

عملیات حسابداری مساقات

ثبت قرارداد

ثبت وثیقه

ثبت انتظامی بیمه نامه وثایق و تضمینات

پرداخت تسهیلات:

بازپرداخت تسهیلات اعطائی

ثبت سود

خرید و دانلود | 53,000 تومان
تبلیغات متنی