امروز جمعه 11 اسفند 1402

کارآموزی حسابداری دانشگاه آزاد

0

تعداد صفحات: 40 صفحه

مقدمه

فصل اول: آشنایی کلی با مکان کارآموزی

تاریخچه سازمان

هدف و وظایف اساسی دانشگاه

هدف

وظایف اساسی دانشگاه

خدمات دانشگاه آزاد میانه

نوع خدمات و شرح مختصری از فرآیند خدماتی

امور دانشجویی

تربیت بدنی

امور مالی

فصل دوم: ارزشیابی بخشهای مرتبط با رشته علمی کارآموز

موقعیت رشته کارآموز

دریافتها

پرداخت های دانشگاه آزاد

شرح مختصری از فرآیند خدماتی در قسمت حسابداری دانشگاه

دریافتهای دانشگاه آزاد اسلامی

طریقه دریافت شهریه های دانشجویان

طریقه وصول چک دانشجویان

چارت مربوطه به طریقه وصول چک دانشجویان

پرداختهای دانشگاه آزاد میانه

طریقه پرداخت دانشگاه

امضاء چکها

چارت مربوط به طریقه پرداخت دانشگاه

صورت مغایرت بانکی

طریقه بستن حسابها در دانشگاه آزاد واحد میانه

مغایرت بانکی

اسناد دریافتی

اسناد در جریان وصول

بدهکاران

پیش پرداختها

پیش پرداخت هزینه های ساختمانی

بستانکاران

شهریه

اثاثه و منصوبات

ابزار و لوازم فنی

انبار

کلیه وامهای گرفته شده از بانکها

مغایرت انبار

وارم ضروری

نام صندوق پس اندار کارکنان

وام اتومبیل

وام مسکن (بلند مدت)

هزینه آموزش

هزینه اداری و خدماتی

هزینه مالی

هزینه حقوق و دستمزد کارکنان

هزینه حقوق و دستمزد هیئت علمی

بررسی شرح وظایف رشته کارآموز

امور در دست اقدام دانشگاه آزاد اسلامی – واحد میانه

برنامه های آینده دانشگاه آزاد

تکنیکهایی که توسط رشته موردنظر استفاده می شود

فصل سوم: آزمون آموخته ها و نتایج

پیشنهادات

نتیجه

نتایج کلی

شرح وظایف رشته کارآموزی

خرید و دانلود | 39,000 تومان
تبلیغات متنی