امروز جمعه 11 اسفند 1402

کارآموزی حسابداری شرکت برق

0

تعداد صفحات: 100 صفحه

مقدمه

فصل اول: تعاریف و اصطلاحات

هدف تهیه گزارش

استفاده کنندگان از این گزارش

محاسن

معایب

تعاریف و اصطلاحات

فصل دوم: حسابداری دولتی

تعریف حسابداری دولتی

تفاوتهای سیستم حسابداری دولتی و حسابداری بازرگانی

تعریف مبنای حسابداری

انواع مبانی حسابداری

مبنای حسابداری مورد استفاده در سیستم حسابداری دولتی ایران

سازمان مالی دستگاههای دولتی

مقاصد و اهداف سازمان مالی دستگاههای دولتی

کنترل و ارزیابی برنامه های مصوب

کنترلهای مالی در سازمانهای دولتی

خصوصیات سیستم کنترلهای مالی

اصول و موازین حسابداری

اصول و موازین مخصوص حسابداری دولتی

حسابداری بودجه ای

تقدم روش حسابداری تعهدی در ثبت اقلام هزینه

تامین اعتبار و ایجاد تعهد

نبودن حسابداری سود و زیان

نبودن حسابهای سرمایه

تقدم مقررات و قوانین

اصل تفکیک اقلام ثابت

طبقه بندی حسابهای موسسات دولتی

طبقه بندی حسابهای ترازنامه سازمانهای دولتی

حسابداری بودجه ای

حسابهای سرمایه ای

دارائی جاری

دارائی - بغیر از دارائی ثابت

مالیات دریافتنی - جاری و معوق

بدهیهای سایر حسابهای دولتی

بدهیهای سایر سازمانهای دولتی

سرمایه گذاریها

دارائی ثابت

روشهای مهم تحصیل دارایی ثابت

اعیانی غیر از ساختمان

سایر اقلام بدهکار

پیش بینی درآمد

ذخیره پیش بینی شده برای استهلاک اوراق قرضه

اوراق قرضه مجاز (صادر نشده)

بدهیهای جاری

بدهیها - بغیر از بدهیهای طویل المدت

اسناد هزینه پرداختنی

سایر اسناد پرداختنی

طلب پیمانکاران

بدهی به سایر سازمانهای دولتی

وجوه پرداختنی بابت حقوق بازنشستگان

حقوق پرداختنی

بهره پرداختنی

موجودی حسابهای وجوه امانی

طبقه بندی بر حسب رشته های فعالیت

طبقه بندی بر حسب ماهیت مخارج

طبقه بندی بر حسب مواد هزینه

طبقه بندی بر حسب نوع برنامه ها، واحدهای سازمانی، ماهیت و مواد هزینه

طبقه بندی هزینه ها در سازمانهای دولتی

شماره گذاری حسابها در موسسات دولتی

سیستم اطلاعاتی مالی

اجزای سیستم مالی

نیروی انسانی

رئیس حسابداری

حسابدار

کمک حسابدار

مدیر انبار

ویژگیهای انواع فرمهای مورد استفاده

انواع فرمها

فرم رسید صندوق

فرم ورود کالا به انبار

سند حسابداری

کدگذاری حسابها

دستورالعمل آماده سازی اطلاعات مالی برای استقرار سیستم حسابداری

مراحل ثبت اسناد هزینه در اداره برق شهرستان مشهد

فصل سوم: اهداف کلی اداره حسابداری درآمد و مشترکین

مقدمه

نقش نظارتی از طریق برقراری سیستمهای کنترل داخلی

ایجاد هماهنگی و انسجام در عملیات

هزینه های افزایش قدرت

تجاوز از قدرت قراردادی

شرح وظایف و چارتهای سازمانی موجود در دایره حسابداری در آمد و مشترکین

هزینه های متفرقه

شرح وظائف پست های سازمانی اداره حسابداری درآمد و مشترکین

فصل چهارم: مطالعات مقدماتی طرح

فرآیند عملیات اداری و مالی اداره خدمات مشترکین برق

اعلام هزینه و محاسبه هزینه های برقراری انشعاب برق

تبدیل نام مشترک

تفکیک و تقلیل آمپراژ

اصلاح سرویس کنتور و سایر لوازم اندازه گیری

تغییر مکان داخلی کنتور

لغو سابقه صاحب امتیاز کنتور

طرق مختلف واگذاری انشعاب برق از شبکه

شماره شناسائی مشترک

دوره مالی در سسیتم حسابداری متحدالشکل شرکتهای برق

مبنای حسابداری شرکت توزیع نیروی برق

نحوه کدینگ حسابها و کاربرد هر یک از حسابها در سیستم حسابداری متحدالشکل:

شماره دستور کار استفاده از کدهای مربوطه

کد شرح ردیف های اسناد حسابداری درآمد و مشترکین

فصل پنجم: خلاصه یافته

برخی مشکلات و تنگناهای موجود

منابع و مآخذ

خرید و دانلود | 65,000 تومان
تبلیغات متنی