امروز جمعه 11 اسفند 1402

پروژه مالی انبارداری شرکت شعاع گستر نور

0

تعداد صفحات: 48 صفحه

مقدمه

تعریف انبار

جایگاه انبار

اهداف و وظایف انبار

انواع انبارها

انواع موجودی های انبارها

سیستم انبارداری و مزیت های آن

وظایف انبار دار

وظایف مدیر انبارها

وظایف رئیس یا متصدی انبار

انتظارات مدیریت یک موسسه از سیستم کنترل انبارها

طراحی و برنامه ریزی تأمین کالا

تعریف طبقه بند و نکات مهم دراجرای آن

عوامل مؤثر در انتخاب سیستم وشیوه طبقه بندی

انواع طبقه بندی کردن

تعریف کد گذاری

فواید کد گذاری

انواع روش کد گذاری

تعریف سیستم اطلاعاتی انبار

انواع هزینه ها

خرید خارجی

نحو سفارش کالا در انبار

نقاط ضعف

تعریف سیستم حقوق و دستمزد

انواع سیستم های پرداخت حقوق در کنترل

توضیح کالا در مورد سیستم حقوق مورد نظر در پروژه

پرداخت حقوق و دستمزد

کسورات حقوق

روش انجام حسابداری حقوق و دستمزد

نحوه سیستم هزینه های حقوق و دستمزد

صورت خلاصه هزینه های حقوق و دستمزد

مزایای حقوق و دستمزد

ثبت یا طراحی یک سیستم ساده حسابداری مالی یا صنعتی

طرح سرفصل های حسابداری مورد نیاز واحد اقتصادی

طراحی فرم های مورد نیاز سیستم (فرم دریافت و پرداخت نقدی، فرم تنخواه گردان، فرم سند حسابداری)

سند حسابداری

فرم تنخواه گردان

عملیات مالی مختلف و انجام ثبت حسابداری برای آن و چگونگی بستن حسابها و سود و زیان

تعیین کنترلهای داخلی

نمونه هایی از روشهای کنترل داخلی مالی

نحوه نگهداری موجودی های کالا (روش دائمی، روش ادواری) ارزیابی موجودیها

سیستم ارزیابی ادواری موجودی ها

سیستم ارزیابی دائمی موجودی ها

ثبت یا طراحی یک سیستم حسابداری برای شرکت پیمانکاری

شروع مختصری از فعالیتهای عملیاتی

طراحی سر فصلها ی حسابداری مورد نیاز شرکت

انواع سیستم های مالی و حسابداری مورد نیاز شرکت

طراحی نحوه نگهداری حساب موجودیها و مواد و مصالح کارگاهها و ارزیابی

طراحی فرمهای مورد نیاز حسابداری و انبار در دفتر مرکزی و کارگاههای شرکت

شناسایی انواع مختلف مالیات و بیمه پیمانکاری با توجه به نوع قرارداد

نحوه تسویه حساب کارفرما و مدارک مورد نیاز در این ارتباط

فرآیند گردش عملیات برنامه ریزی و تأمین مواد اولیه و سایر کالاها

برگ درخواست تحویل کالا از انبار

خلاصه پرداخت های تنخواه گردان

فرم استعلام بهاء

خرید و دانلود | 45,000 تومان
تبلیغات متنی