امروز جمعه 11 اسفند 1402

عملیات مالی موسسه حمل و نقل شمال

0

تعداد صفحات: 48 صفحه

عملیات مالی موسسه حمل و نقل شمال

تجزیه وتحلیل

هزینه تعمیرات وسایط نقلیه

تجزیه وتحلیل

تجزیه وتحلیل

تجزیه وتحلیل

مانده گیری حسابها

تاثیر رویدادهای مالی در معادله حسابداری

موازنه قبلی

تجزیه وتحلیل

تجزیه وتحلیل

تهیهتراز نامه

معرفی در آمد وهزینه

درآمد

هزینه

موسسه حمل ونقل شمال

تعریف صورت سود وزیان

صورتحساب سرمایه

موسسه حمل ونقل شمال

میثاقهای تعدیل کننده

استاندارد ها یا رویه های حسابداری

فرآیند ثبت در حسابداری

حساب پرونده اطلاعات مالی

مفهوم بدهکار وبستانکار

نحوه ثبت رویدادها در حساب T شکلی

تجزیه وتحلیل

وام بلند مدت پرداختی

اثاثه اداری

تراز آزمایشی

سرمایه

وسایط نقلیه

کاربرد ومحدودیت های تراز آزمایشی

دفاتر روزنامه وکل

نحوه ثبت رویدادها در دفتر روزنامه

تجزیه وتحلیل رویداد

قاعده ثبت

نحوه ثبت رویداد

دفتر کل

نتیجه گیری

در طول دوره مالی

در پایان هر ماه

در پایان دوره مالی

حسابداری کل و معین

منابع ندارد

خرید و دانلود | 45,000 تومان
تبلیغات متنی