امروز سه شنبه 15 اسفند 1402

بررسی گرایش مردم به استفاده از کالای خارجی

0

موضوع: گرایش مردم به استفاده از کالای خارجی

افزایش تبلیغات باعث افزایش تعداد خریداران در شهر های بزرگ می شود.

مستقل:تبلیغات

وابسته:تعداد خریداران

تعدیل کننده:شهر های بزرگ

کنترل:کیفیت کالا

مداخله گر:قیمت کالا

نحوه بسته بندی کالا ها باعث جذب خریداران کالا در سنین مختلف می شود

مستقل:بسته بندی

وابسته:جذب خریداران

کنترل:سن

تعدیل کننده:ایران

مداخله گر:کیفیت و قیمیت و کارایی

آنچه که بر مصرف بسیاری از کالاها اثر گذار است ترکیب مجموعه‌ای از تمایلات و ارزش‌هاست

مستقل:مصرف کالا

وابسته:تمایلات و ارزش ها

تعدیل کننده:دگرگونی الگوی سنتی خرید

کنترل:دامنه انتخاب وسیع

مداخله گر:ارزش ها و فر هنگ ها

گرایش مردم به استفاده از کالای خارجی نرخ بیکاری را افزایش می دهد

مستقل:گرایش مردم

وابسته:نرخ بیکاری

تعدیل کننده:کالای خارجی

کنترل:قیمت کالای خارجی و ایرانی

مداخله گر:افزایش واردات

کیفیت باعث گرایش مردم ایران به استفاده از کالای خارجی شده است

مستقل:کیفیت

وابسته:گرایش

تعدیل کننده:مردم ایران

کنترل:قیمیت

مداخله گر:طول عمر مفید

تبلیغات متنی