امروز سه شنبه 15 اسفند 1402

سیستم حسابداری حقوق و دستمزد شرکت بسته بندی پاژ پارس

0

تعداد صفحات: 54 صفحه

فصل اول: کلیات

اهمیت تحقیق

هدف از تحقیق

محدودیتهای تحقیق

اهمیت و ضرورت موضوع

فصل دوم: بخش نظری

تاریخچه

اهمیت شناخت قوانین و مقررات

کارگر چه کسی است؟

کارفرما چه کسی است؟

کارگاه چه محلی است؟

قرارداد کار چیست؟

تعلیق قرارداد کار چیست؟

جبران خسارت و پرداخت مزایای پایان کار

خاتمه قراردادکار

جرائم و مجازاتها

مستمری بازنشستگان و تعیین سن بازنشستگی

غرامت دستمزد ایام بیماری

شرایط دریافت غرامت دستمزد در ایام بیماری

نحوه محاسبه میزان غرامت دستمزد ایام

بیماری

کمک هزینه بارداری و مرخصی زایمان

مقرری بیکاری

مدت پرداخت مقرری بیمه بیکاری

کمک هزینه ازدواج

شرایط پرداخت کمک هزینه ازدواج

حسابداری حقوق و دستمزد

حقوق و مزایای مستمر و غیرمستمر

مزد یا حقوق چیست؟

مدت کار و مدت اضافه کاری چیست؟

نوبت کاری

شب کاری

حق اولاد

حق خواربار و مسکن

مأموریت

تعطیلات و مرخصی ها

ایاب و ذهاب و کمکهای غیرنقدی

عبدی و پاداش پایان سال

کسور قانونی چیست؟

مالیات

حق بیمه های اجتماعی

دفترچه ی بیمه

مستمری بازنشستگان

انواع بیمه

صورت دستمزد (حقوق و مزایا) چیست؟

نحوه ی تنظیم فرم بیمه

جریمه دیرکرد کسور قانونی

نحوه محاسبه مالیات حقوق بر اساس جدول

مالیاتی

کسور توافقی چیست؟

نحوه ی پرداخت حقوق و دستمزد

قسمت های مختلف یک کارگاه یا شرکت

قسمت کارگزینی

قسمت زمان سنجی

قسمت ثبت اوقات کار

قسمت برنامه ریزی

دفاتر روزنامه، کل و معین چیست؟

دفتر روزنامه

دفتر کل

دفتر معین

فصل سوم: روش تحقیق

لیست حقوق چگونه تنظیم می شود؟

روش ثبت لیست حقوق در دفاتر روزنامه و کل

ثبت هزینه حقوق در حسابها

فصل چهارم: نتیجه گیری

نتیجه گیری و پیشنهادات

خرید و دانلود | 47,000 تومان
تبلیغات متنی