امروز دوشنبه 27 فروردین 1403

بررسی و تحلیلی بر موضوع مالیات

0

تعداد صفحات: 22 صفحه

مقدمه

اهداف و اثرات مالیات

نرخ های مالیات

مالیات تصاعدی و نزولی (کاهنده)

مالیات مستقیم و غیر مستقیم

انواع مالیات

مالیات بر درآمد

مالیات بر افزایش ارزش سرمایه

مالیات شرکت

تورم و دلایل آن

آیا تورم امسال ثابت می ماند یا از مرز 20 درصد می گذرد؟

نرخ های تورمی مقامات واقعی نیستند

معیارهای قدیمی سنجش تورم از سوی بانک مرکزی

واردات کمکی به تورم

تورم 20 درصدی می آید

ایران و بانک جهانی

اقتصاد کلانو رشد نقدینگی دلیلاصلی تورم دو رقمی در ایران است

منابع

خرید و دانلود - 27000 تومان
تبلیغات متنی