امروز شنبه 01 اردیبهشت 1403

کارآموزی شرکت خانمان

0

تعداد صفحات: 55 صفحه

فصل اول: محل کارآموزی

فصل دوم: ارزیابی بخشهای مرتبط با رشته علمی کارآموز

فصل سوم

شن و ماسه

محل های مصرف شن و ماسه در ساخت آن

ابعاد شن و ماسه

منابع تهیه شن و ماسه

شن و ماسه طبیعی

شن و ماسه شکسته

تفاوت شن و ماسه طبیعی و شکسته

شکل هندسی دانه ها

جنس شن و ماسه

بزرگی دانه های شن و ماسه

مواردی که نباید در ماسه و شن باشد

سیمان

سیمان پرتلند نوع

سیمان پرتلند نوع

سیمان پرتلند نوع

سیمان پرتلند نوع

سیمان پرتلند نوع

آب

آب مورد مصرف در بتن از نظر مقدار و کیفیت

استاندارد ماسه برای ملات ماسه سیمانی

طبقه بندی ماسه

انواع ماسه

بلوکهای سیمانی توخالی

مراجع الزامی

ویژگی های مصالح مصرفی در بلوک سیمانی

سیمان

سنگدانه بتن

سیمان پرتلند پوزولانی

سیمان پرتلند سرباره ای

سنگدانه ها

آب

مواد افزودنی

ویژگیهای بلوک سیمانی

ابعاد

تاب فشاری

وزن مخصوص توده ای

جذب آب

ویژگیهای ظاهری

روش ساخت بلوک های سیمانی توخالی

تیر پیش تنیده

مزایا و نواقص بتن پیش تنیده

مزایا

نواقص

مصالح بکار رفته برای بتن پیش تنیده

تیرچه

انواع تیرچه

تیرچه خرپایی

تیرچه پیش تنیده

محدودیت های اجرای تیرچه پیش تنیده و بلوک

روش ساخت تیرچه پیش تنیده

شکل های مربوط به ساخت انواع بلوک

شکل های مربوط به ساخت تیرچه پیش تنیده

خرید و دانلود - 47000 تومان
تبلیغات متنی