امروز دوشنبه 01 مرداد 1403

پروژه مالی تجزیه و تحلیل سیستم انبارداری شرکت تولیدی

0

تعداد صفحات: 52 صفحه

مقدمه

چارت سازمانی ارتباط مدیریت شرکت تولیدی عظمت با سیستم انبارداری

انبارداری شرکت تولیدی عظمت

رسید انبار (سند خرید – قبض انبار)

کارت انبار

نحوه تنظیم کارت انبار

کارت انبار مخصوص انبار شرکت تولیدی عظمت

کارت انبار مخصوص حسابداری

برگه حواله انبار تولیدی عظمت

برگ درخواست حواله انبار

برگه اول به رنگ سفید مخصوص امور مالی

برگ درخواست حواله انبار

فرم برگشت جنس به انبار (مرجوعی)

برگه برگشت جنس به انبار (مرجوعی) شرکت تولید عظمت

برگ درخواست خرید مواد

برگ سفارش خرید

برگ رسید کالا به قسمت بازرسی

فرم گزارش روزانه بازرسی (صادره – وارده)

رسید موقت انبار

برگ رسید و تحویل مستقیم

برگ ارسال و تحویل کالا

کارت حساب مواد

کارت سفارش انبار

برگ برگشت از خرید

برگ تحویل اسقاط

جواز خروج

صورت حساب فروش (نقدی یا غیر نقدی)

برگ تعدیل (افزایش، کاهش) موجودی

مدیریت انبارداری در شرکت تولیدی عظمت

وظایف مدیر انبارها

مدیریت انبارداری

کاردکس انبار

بررسی موجودیها و تعیین بهاء آنها در انبار

کنترل موجودیها

چه مقدار باید سفارش دهیم؟

نقطه سفارش و میزان سفارش

حداقل موجودی مواد

حداکثر موجودی مواد

تعیین بهاء موجودیها در انبار

روش میانگین ساده متحرک

روش میانگین موزون متحرک

روش اولین صادره از اولین وارده

روش اولین صادره از آخرین وارده

روش اقل قیمت تمام شده

روش بهای معادل بازار

روش قیمت فروش

هزینه های انبارداری

عملیات حسابداری خرید شرکت تولیدی عظمت

حسابداری خرید

انبارگردانی

روشهای شمارش موجودیها

شمارش موجودی دائمی (موجودی برداری عینی مستمر)

شمارش موجودی دوره ای (انبارگردانی)

کمیته انبارگردانی

وظایف انبارگردانی

کنترل مدارک انبار و حسابداری

منابع و ماخذ

خرید و دانلود | 47,000 تومان
تبلیغات متنی