امروز چهارشنبه 02 اسفند 1402

رابطه بین اختلالات گفتاری و افت تحصیلی دانش آموزان مقطع ابتدایی

0

تعداد صفحات: 120 صفحه

فصل اول: کلیات تحقیق

مقدمه

بیان مسئله

اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

اهداف تحقیق

اهداف کلی

اهداف جزئی

فرضیات تحقیق

متغیرهای تحقیق

متغیر مستقل

متغیر وابسته

تعریف عملیاتی متغیرها

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق

مفهوم افت تحصیلی

افت تحصیلی در دانش آموزان

چند دلیل افت کیفیت تحصیل

روش تدریس

معلّم و آموزگار

بعضی از دلایل عدم آمادگی دانش آموز

عوامل موثربر افت تحصیلی

مدیریت مدرسه

معلم

جو سازمانی مدارس

پیامدهای افت تحصیلی

اثرات افت تحصیلی بر کودکان

اثرات افت تحصیلی در محیط خانواده

فقر،اعتیاد و نابسامانی های خانوادگی

دلایل افت تحصیلی و پیامدهای آن

علل فردی

در میان خانواده

فقر مالی خانواده

اثرات افت

علل افت تحصیلی

عوامل داخلی

نامتناسب بودن روشها و امکانات آموزشی با محتوای کتب درسی

عوامل مدیریتی دخیل در افت تحصیلی

عوامل خارجی

هوش

انگیزش

آشفتگیهای عاطفی و هیجانی

اضطراب و نگرانی

جنسیت

نارسائیهای جسمانی

ضعف بنیه

ضعف بینایی و شنوایی

ناراحتیهای جسمی– حرکتی

مشکلات ارتباطی

مشکلات رفتاری

فقر محرومیت اقتصادی

شرایط و عوامل فرهنگی و اجتماعی

نگرش اجتماعی محل و خانواده نسبت به تربیت دانش آموزان از نظر جنسیت

شرایط و عوامل خانوادگی

تحصیلات والدین

بی سوادی والدین

محدودیت های محلی و جغرافیایی و توزیع نامناسب امکانات ورزشی

ارتباط با دوستان

کشش به سوی غیر همجنس

عدم وجود انگیزه تحصیلی در دانش آموز

نقش معلمان در افت تحصیلی دانش آموزان

زبان در کودکان

زبان گفتاری (تکلم)

ویژگی های تکلم واقعی

علل نقص در گفتار

انواع نقص در گفتار

عوامل طبیعی مؤثر در تکامل گفتار عبارت اند از

عوامل موثر در تکامل گفتار

شیوع لکنت زبان

پیشینه نظری تحقیق

علل فردی

علل خانوادگی

نظریه غلبه طرفی مغز

نظریه شناخت گرایان

نظریه روانکاوی

نظریه کوتاهی دامنه توجه

نظریه فرابری آگاهی ها

نظریه تاخیر در رشد

نظریه ضایعات خفیف مغز

نظریه چند عاملی

دیدگاه صاحب نظران

ویلیام کروکشانک

ساموئل اورتون

کاترینا دی هرش

ساموئل کرک

باربارا بیتمن

رهیافت های جامعه شناختی تبیین افت تحصیل

کارکردگرایی

نظریه تضاد

نظریه بازتولید

انواع اختلالات گفتاری

تاخیردر رشد گفتار وزبان

زبان پریشی

گرفتگی صدا

لکنت زبان

کودکان مبتلا به فلج مغزی

کودکان مبتلا به شکاف کام ولب

اختلالات تولیدی (بد تلفظ کردن صداها)

اختلال در خواندن

طبقه بندی

فلجی گفتار

کنش پریشی

علت ها

درمان

تاثیرات اجتماعی اختلالات گفتاری

اختلالات زبانی

پیشینه تجربی تحقیق

نقد و بررسی

فصل سوم: روش تحقیق

مقدمه

روش تحقیق

جامعه آماری

حجم نمونه

ابزار گردآوری داده ها

ابزار تجزیه و تحلیل داده ها

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

مقدمه

آمار توصیفی

آمار استنباطی

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

نتیجه گیری

پیشنهادات تحقیق

پیشنهادات کاربردی

پیشنهادات پژوهشی

محدویت های تحقیق

منابع وماخذ

منابع لاتین

ضمایم

خرید و دانلود | 63,000 تومان
تبلیغات متنی