امروز چهارشنبه 02 اسفند 1402

رابطه هوش اجتماعی و سلامت روانی با عملکرد تحصیلی دانش آموزان

0

تعداد صفحات: 22 صفحه

چکیده

مقدمه

روش پژوهش

طرح پژوهش و شرکت کنندگان

ابزار

مقیاس هوش اجتماعی ترومسو (2001)

پرسشنامه ی سلامت عمومی (GHQ-28)

شیوه اجرا

یافته ها

بحث و نتیجه گیری

منابع

فارسی

انگلیسی

پیوست ها

پرسشنامه هوش اجتماعی ترومسو با شیوه نمره گذاری،اعتبار و روایی

پرسشنامه ی سلامت عمومی (GHQ-28) و اعتبار و روایی

خرید و دانلود | 27,000 تومان
تبلیغات متنی