امروز دوشنبه 01 مرداد 1403

بررسی رابطه هوش معنوی و هوش هیجانی با پیشرفت تحصیلی

0

تعداد صفحات: 99 صفحه

مقدمه:

هوش معنوی برای نخستین بار در سال 1996 توسط استیونز مطرح شد. بعد در سال 1999 توسط امونز گسترش یافت. امونز (2000) پیدایش سازه هوش معنوی را به عنوان کاربرد ظرفیتها و منابع معنوی در زمینه ها و موقعیت عملی درنظر می گیرد. به عبارتی، افراد زمانی هوش معنوی را به کار می گیرند که بخواهند از ظرفیت ها و منابع معنوی برای تصمیم گیری های مهم و اندیشه در موضوعات هستی یا تلاش در جهت حل مسئله روزانه استفاده کنند. وی هوش معنوی را چارچوبی برای تشخیص و سازماندهی مهارتها و قابلیت هایی که مستلزم کاربرد انطباقی معنویت است، تعریف می کند. او پنج مؤلفه برای هوش معنوی پیشنهاد می کند که شامل موارد زیر است: 1) ظرفیت تعالی، گذشتن از دنیای جسمانی و مادی و متعالی کردن آن؛ 2) توانایی ورود به حالتهای معنوی از هوشیاری؛ 3) توانایی آراستن فعالیت ها، حوادث و روابط زندگی روزانه همراه با احساس تقدس؛ 4) توانایی استفاده از منابع معنوی برای حل مسائل زندگی و 5) توانایی رفتار فضیلت مابانه مانند بخشش، سپاسگزاری، فروتنی و احساس شفقت (امونز،2000).

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات پژوهش

مقدمه

بیان مسئله

اهمیت و ضرورت پژوهش

فرضیات تحقیق

سوالات پژوهش

اهداف پژوهش

اهداف کلی

اهداف جزئی

متغیرهای پژوهش

تعاریف مفهومی و عملیاتی

تعریف عملیاتی متغیرها

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه پژوهش

مقدمه

مبانی نظری پژوهش

هوش معنوی

مفهوم هوش

معنویت

انواع هوش

مفهوم هوش معنوی

اندازه گیری هوش معنوی

مؤلفه های هوش معنوی

مولفه های هوش معنوی در اسلام

ابعاد هوش معنوی

رشد هوش معنوی

کاربردهای هوش معنوی

مدل های هوش معنوی

مدل آمرام

مدل کینگ

هیجان

تاریخچه ی هوش هیجانی

پیامدهای هوش هیجانی

رویکردهای هوش هیجانی

رویکرد توانایی (اصیل و غیر ترکیبی)

رویکرد مختلط (یا ترکیبی)

نظریه ها و تعاریف هوش هیجانی

نظریه های هوش هیجانی

اشترنبرگ

گاردنر

سالوی ومایر

بار-آن

گلمن

هوش هیجانی و تاثیرات آن بر برآیندهای سلامتی

پیشرفت تحصیلی

اهمیت پیشرفت تحصیلی

اهمیت پیش بینی پیشرفت تحصیلی از لحاظ کاربردی

اهمیت پیش بینی پیشرفت تحصیلی از نظر کارآیی نظام آموزشی

پیشینه پژوهش

تحقیقات انجام شده در داخل کشور

تحقیقات انجام شده در خارج از کشور

فصل سوم: روش پژوهش

مقدمه

روش پژوهش

جامعه آماری

نمونه آماری و روش نمونه گیری

روش جمع آوری اطلاعات

ابزار گردآوری اطلاعات

روایی و پایایی پرسشنامه

روش های تجزیه و تحلیل اطلاعات

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل اطلاعات

مقدمه

فرضیات تحقیق

فصل پنجم: خلاصه و نتیجه گیری اطلاعات

مقدمه

بحث و نتیجه گیری

پیشنهادهات

محدودیت های پژوهش

منابع فارسی

منابع لاتین

خرید و دانلود - 63000 تومان
تبلیغات متنی