امروز چهارشنبه 02 اسفند 1402

موضوع پایان نامه رشته روانشناسی و علوم تربیتی

0

بررسی رابطه هوش هیجانی و پیشرفت تحصیلی در دانشجویان

بررسی رابطه هوش هیجانی و رضایت زناشویی

بررسی رابطه هویت یابی و سلامت روانی نوجوانان شاهد

بررسی رابطه هیجان ها و اسنادهای علی با عزت نفس در دانشجویان دانشگاه تبریز

بررسی رابطه وابستگی به اینترنت با نظام ارزشی دانشجویان کارشناسی ارشد

بررسی رابطه ویژگی های شخصیتی (هیجان خواهی، ابراز وجود، سرسختی روانشناختی)، نگرش مذهبی و رضایت زناشویی با آمادگی اعتیاد به مواد مخدر در کارکنان یک شرکت صنعتی در اهواز

بررسی رابطه ویژگیهای شخصیتی و سبکهای رهبری مدیران

بررسی رابطه ویژگیهای شخصیتی و عوامل فردی – خانوادگی با رضایت زناشویی در کارکنان اداره های دولتی شهر اهواز

بررسی رابطه کمال گرایی مثبت و منفی و صفات شخصیت

اثر روزه داری بر سلامت روان

بررسی رابطه‌ بین راهبردهای یادگیری خود تنظیم و انگیزش پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان دوره‌ متوسط شهر اصفهان با عملکرد تحصیلی آنان در درس ریاضی

بررسی رضایت زناشویی در سبک های مختلف دلبستگی

بررسی رضایت شغلی کتابداران کتابخانه های عمومی استان های جنوب غرب کشور

بررسی رفتار استنادی نویسندگان مقاله های مندرج در مجله روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران از آغاز تا پایان سال

بررسی رفتار میان فردی معلمان با دانش آموزان مدارس راهنمایی دخترانه تهران

بررسی رفتارهای اطلاع یابی معلمان پژوهنده در نواحی آموزش و پرورش شهر شیراز

بررسی روابط بین موضوعی و درون موضوعی انگیزش تحصیلی (خودکارآمدی، ارزش تکلیف، هدفهای عملکرد گرا، عملکرد گریز و تبحری) در دانش آموزان دختر سال اول دبیرستان شهر اهواز

بررسی روابط بین هدف های تسلط، هدف های عملکردی گرایش اجتناب، راهبردهای یادگیری و توانایی حل مساله ریاضی دانشجویان

بررسی روابط ساده و چندگانه ابعاد جهت گیری مذهبی با سلامت روانی در دانشجویان دانشگاه رازی کرمانشاه

بررسی روابط ساده و چندگانه ترس از موفقیت، عزت نفس، کمال گرایی و ترس از ارزیابی منفی با نشانگان وانمودگرایی در دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه شهید چمران اهواز

اثر روش های تمرینی آیروبیک و یوگا بر مولفه های خود توصیفی بدنی دانشجویان دختر

بررسی روابط ساده و چندگانه ساخت و سازگرایی در کلاس و شیوه اجرای برنامه درسی (رویکردهای تدریس و ارزیابی)با رویکردهای یادگیری دانشجویان در دوره های کارشناسی دانشگاه شیراز

بررسی روابط ساده و چندگانه عدالت سازمانی با خشنودی شغلی در کارکنان یک شرکت صنعتی

بررسی روابط ساده و چندگانه نگرش مذهبی، خوشبینی و سبکهای دلبستگی با رضایت زناشویی در دانشجویان مرد متاهل دانشگاه شهید چمران اهواز

بررسی روابط ساده و چندگانه هدف های چهارگانه پیشرفت با اضطراب امتحان و عملکرد تحصیلی در دانش آموزان پسر سال اول دبیرستان های شهرستان ایذه

بررسی روابط ساده و چندگانه ویژگی های شخصیتی با تعهد حرفه ای در پرستاران برخی از بیمارستانهای شهرستان اهواز

بررسی روابط ساده، چندگانه و تعاملی متغیرهای مهم محیطی، نگرشی، شخصیتی و عاطفی با رفتارهای نابارور در محیط کار در کارکنان یک شرکت صنعتی

بررسی روایی سیکل های فکری بیوریتم با استفاده از عملکرد های شناختی

بررسی روایی و اعتبار آزمون نظریه ذهن در گروهی از دانش آموزان عقب مانده ذهنی و عادی شهر شیراز

بررسی روایی و اعتبار پرسشنامه سلامت عمومی (G.H.Q)

بررسی روایی و پایایی پرسشنامه شخصیتی بزرگ ایرانی (گردون)

اثر عدم حضور مستمر پدر در خانه (به دلیل اشتغال)بر میزان اختلالهای رفتاری دانش آموزان دبستانی

بررسی روایی و پایایی مقیاس انگیزش تحصیلی هارتر

بررسی روایی و پایایی مقیاس خود سنجی افسردگی(DSRS)برای دانش آموزان ایرانی

بررسی روایی و پایایی مقیاس محرک های تصویری استاندارد در گروهی از دانشجویان شیراز، جنوب ایران

بررسی روش های افزایش مسولیت پذیری در دانش آموزان دوره راهنمایی شهر شهرضا در سال تحصیلی -

بررسی روند برنامه ریزی فعالیت های فرهنگی دانشگاه های دولتی اصفهان طی برنامه دوم و سوم توسعه کشور

بررسی زمینه های پیش اعتیادی معتادان و مقایسه آن با افراد سالم غیرمعتاد

بررسی ساخت خانواده دختران فراری و اثربخشی خانواده درمانی و درمانگری حمایتی در تغییر آن

بررسی ساختار عاملی پرسشنامه شخصیت عاملی کتل فرم ‌PF-E)E) در شهر اهواز

بررسی ساختار عاملی سوالات سندرمی سیاهه رفتاری کودک (CBCL) با استفاده از تحلیل عاملی تاییدی

بررسی ساختار عاملی مقیاس بهزیستی جامع

اثر فلوکستین بر اختلال بیش فعالی- کم توجهی: یک بررسی مقدماتی

بررسی ساختار عاملی مقیاس علایم مثبت و منفی در اختلالات طیف اسکیزوفرنی

بررسی ساختار عاملی نسخه های فارسی سه، نه و سوالی مقیاس های به زیستی روانشناختی ریف در دانشجویان

بررسی ساختار عاملی، روایی و اعتبار پرسشنامه فراشناخت

بررسی ساختار عاملی، روایی، اعتبار و هنجاریابی مقیاس شخصیتی اسکیزوتایپی (STA)

بررسی ساختارعاملی، روایی، پایایی و هنجاریابی مقیاس شخصیتی مرزی (STB) در دانشجویان دانشگاه شیراز

بررسی سازگاری اجتماعی کودکان و نوجوانان مصروع (- سال)شهر اصفهان در سال

بررسی سبک های مقابله و سخت کوشی در مبتلایان به سوء‌ هاضمه کنشی

بررسی سبکهای مدیریت تعارض در دبیرستانهای شهر یزد از دیدگاه مدیران

بررسی سبک ها و ابعاد دلبستگی بزرگسال در تجاوزگران جنسی و مقایسه آن با افراد عادی

بررسی سطح سلامت روان در پرستاران شاغل در بیمارستان های آموزشی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تهران

اثر فنوفنازین دکانوییت هر هفته و هر هفته یک بار در درمان اسکیزوفرنیا و اسکیزوافکتیو

بررسی سلامت روان بیماران وابسته به مواد روانگردان

بررسی سلامت روانی دانش آموزان سوم راهنمایی شهر ساری در سال -

بررسی سلامت روانی دانشجویان ورودی سال دانشگاه علوم پزشکی کاشان

بررسی سلامت روانی و موفقیت تحصیلی دانشجویان ممتاز دانشگاهها

بررسی سهم عوامل انگیزشی بر استفاده از راهبردهای شناختی و فراشناختی در فرآیند یادگیری

بررسی سو گیری حافظه (شناختی)در نوجوانان با اختلال اضطراب اجتماعی

بررسی سوالات امتحانی اعضای هیات علمی دانشگاه شهید چمران از طریق بررسی شاخصهای روان سنجی سوالات امتحانی موجود

بررسی سوگیری توجه نسبت به محرک های مربوط به مواد در افراد وابسته به مواد افیونی، مبتلا به عود، ترک کرده و به هنجار

بررسی سوگیری حافظه آشکار در ویژگی اضطراب و اختلال وسواسی - اجباری

بررسی سوگیری حافظه آشکار و ضمنی (مثبت و منفی)در شرایط آسان و دشوار، و ادراک پیامد مخاطره آمیز در دانشجویان افسرده، مضطرب، ترکیبی و سالم دانشگاه های الزهرا(س)و تهران

اثر کاهنده شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر افکار خودآیند و نگرش های ناکارآمد

بررسی سوگیری حافظه و میزان اطمینان به حافظه در اختلال وسواسی- اجباری از نوع وارسی، اختلال شخصیت وسواسی- اجباری، و اختلال اضطراب فراگیر

بررسی سوگیری های اسنادی در شخصیت اسکیزوتایپی

بررسی شاخص های روان سنجی سیاهه علایم اختلال خوردن (EDI) در دانش آموزان دختر پایه دوم دبیرستان های تهران

بررسی شیوع آلودگی به ویروس نقص ایمنی اکتسابی و رفتارهای پرخطر مرتبط با ایدز در معتادان تزریقی شیراز

بررسی شیوع اختلال های سلوک و نافرمانی در دانش آموزان راهنمایی استان کردستان

بررسی شیوع اختلالات روانپزشکی در شهرستان ارسنجان

بررسی شیوع افسردگی پس از سکته مغزی و ارتباط آن با میزان ناتوانی و محل ضایعه مغزی

بررسی شیوع افسردگی در بیمار ویتیلیگو مراجعه کننده به درمانگاه پوست بیمارستان امام رضا (ع)دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال

بررسی شیوع افسردگی و عوامل موثر بر آن در زنان نابارور مراجعه کننده به کلینیک نازایی منتصریه مشهد

بررسی شیوع تعلل و تاثیر روشهای درمان شناختی – رفتاری و مدیریت رفتار بر کاهش آن در دانش آموزان دبیرستانی شهرستان اهواز

اثر گروه درمانی شناختی رفتاری بر پیامد اختلال دو قطبی نوع یک

بررسی شیوع درد در طول عمر، درد مزمن مستمر و برخی از ویژگی های همراه با آن

بررسی شیوع دیابت در بیماران بستری مبتلا به اختلال دو قطبی

بررسی شیوع علایم جسمی در بیماران مبتلا به اختلال افسردگی اساسی

بررسی شیوع نشانه های اختلال وسواسی - جبری

بررسی شیوع نشانه های افسردگی کودکان دبستانی تا ساله در تهران و رابطه آن با عملکرد خانواده

بررسی شیوع کودک آزاری و پیش بینی این متغیر از طریق سلامت عمومی والدین، سازگاری، عزت نفس و عملکرد تحصیلی دانش آموز و متغیرهای جمعیت شناختی در دانش آموزان دختر آزاردیده و عادی دوره راهنمایی شهر اهواز

بررسی شیوه های والدینی و تاثیر آن بر تحصیلات فرزندان

بررسی علایم اختلال فشار روانی پس آسیبی و رابطه آن با آسیب شناسی روانی در پرستاران بخش های اورژانس اهواز

بررسی علل اصلی معلولیت ها در کودکان و نوجوانان سنین مدرسه مناطق شهری و روستایی ایران

بررسی علل گرایش فراگیران بزرگسال غیر شاغل به آموزشهای کاردانش

اثر محرومیت از پدر بر اختلال های رفتاری کودکان دبستانی

بررسی علل ناموفق بودن برنامه نظارت و راهنمایی آموزشی در مدارس ابتدایی استان کردستان

بررسی عمده ترین عوامل ایجاد کننده برآورد روایی آزمون اندریافت خود

بررسی عمده ترین عوامل ایجاد کننده درگیری های زناشویی در شهر شیراز

بررسی عملکرد سیستم توسعه منابع انسانی در دانشکده های علوم رفتاری و اجتماعی دانشگاه تهران

بررسی عملکرد کودکان ایرانی در تکالیف استاندارد و محاوره ای باور کاذب

بررسی عملکرد نوروسایکولوژیک و ارتباط آن با عملکرد روانی - اجتماعی و متغیرهای بالینی در اختلالات دوقطبی

بررسی عملکرد افراد مبتلا به PTSD ناشی از جنگ در حافظه شرح حال رویدادی

بررسی عملکرد کارکنان واحدهای صنعتی در آزمون نوروپسیکولوژی بنتون

بررسی عوامل آسیب زا در مدارس شهر تهران

بررسی عوامل آموزشی، کالبدی و سازمانی موثر بر شادمانی از نظر مدیران و مربیان پرورشی مدارس راهنمایی شهر اصفهان

اثر مداخله های نوروسایکولوژی در کارآمدی خواندن و نوشتن دانش آموزان ابتدایی دچار نارساخوانی تحولی نوع زنان شناختی: مطالعه موردی

بررسی عوامل استرس زا، راهبردهای مقابله و رابطه آن با سلامت روانی در افراد نابارور

بررسی عوامل تاب آور در افراد در معرض خطر سو مصرف مواد مخدر

بررسی عوامل تاثیرگذار بر میزان شادکامی

بررسی عوامل تنش زا در پرستاران

بررسی عوامل روان شناختی اقدام به خودکشی در دانشجویان ایرانی

بررسی عوامل روانی، اجتماعی و آموزشی موثر بر عملکرد تحصیلی دانش آموزان شاهد استان همدان

بررسی عوامل شخصیتی، محیطی و سبک حل مساله موثر بر فرار دختران - از منزل

بررسی عوامل فردی موثر بر کاربرد فن آوری اطلاعات توسط کتابداران کتابخانه های دانشگاه تهران

بررسی عوامل فشار روانی مربوط به شغل و رضایت شغلی در گروهی از روان شناسان سازمان بهزیستی

بررسی عوامل مرتبط با مصرف داروهای اعصاب و روان در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی زاهدان در سال

آزمون ترسیم خانواده در کودکان آسیب دیده زلزله بم

اثر مسوولیت پذیری بر سوگیری و اطمینان به حافظه در بیماران مبتلا به وسواس وارسی

بررسی عوامل مهم افت تحصیلی در دبیرستانهای پسرانه شهرستان اهواز

بررسی عوامل موثر بر استفاده دانشجویان کشاورزی از منابع کتابخانه

بررسی عوامل موثر بر انگیزه خدمتی کارکنان اجرایی استان همدان

بررسی عوامل موثر بر تجارب پژوهشی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه شهید بهشتی

بررسی عوامل موثر بر تجربه پژوهشی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه فردوسی مشهد

بررسی عوامل موثر بر خودباوری دانش آموزان

بررسی عوامل موثر بر شرکت معلمان دوره ابتدایی منطقه برخوار (اصفهان)در دوره های آموزشی کوتاه مدت ضمن خدمت

بررسی عوامل موثر بر گرایش به ماهواره و تاثیر آن بر باورها و رفتارهای دینی مردم مشهد

بررسی عوامل موثر بر مشارکت والدین دانش آموزان در امور مدرسه ای دانش آموزان مقطع متوسطه استان آذربایجان شرقی

بررسی عوامل موثر بر مهارت های جست و جوی پیوسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه شیراز

اثر مشاوره روانی در کاهش افسردگی پس از وازکتومی و توبکتومی

بررسی عوامل موثر بر میزان رعایت هنجارها توسط دانش آموزان در محیطهای آموزشی

بررسی عوامل موثر بر میزان کتابخوانی و مطالعه آزاد دانش آموزان متوسطه در استان فارس

بررسی عوامل موثر در رضامندی مراجعین از خدمات مشاوره ای

بررسی عوامل موثر در گرایش جوانان به مصرف مواد مخدر

بررسی عوامل موثر در وابستگی به مواد مخدر در مراجعه کنندگان به مرکز خود معرف تبریز

بررسی عوامل موثر درون مدرسه ای جذب دانش آموزان مقطع متوسطه استان خوزستان به نماز

بررسی عوامل موثر درون مدرسه ای جذب دانش آموزان مقطع متوسطه استان خوزستان به نماز با روش تحلیل عوامل

بررسی فراوانی اختلال های شخصیت در مجرمین مرد زندانی در زندان شهرکرد (-)

بررسی فراوانی افسردگی در بیماران همودیالیزی بیمارستان شهید هاشمی نژاد در سال

بررسی فراوانی نسبی افسردگی و اضطراب در مبتلایان به سردردهای میگرنی و تنشی و مقایسه آنها در افراد فاقد سردرد

اثر هیجان های رایانه ای بر مقادیر کورتیزول صبحگاهی و شامگاهی کودکان

بررسی فراوانی نشانه های روانپزشکی در دانشجویان سال آخر پزشکی و غیر پزشکی دانشگاه تهران

بررسی فرایند تحول مراحل مختلف هویت جنسی در کودکان تا سال

بررسی فرسودگی شغلی و ارتباط آن با متغیرهای جمعیت شناختی در بین اساتید و کارکنان دانشگاه

بررسی فشارزاهای روانی– اجتماعی و راهبردهای مقابله ای و رابطه آن با پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان دختر

بررسی قابلیت اعتماد و اعتبار آزمون دست برتری چاپمن در دانش آموزان راهنمایی

بررسی قدرت پیش بینی کنندگی ابعاد هویتی فرزندان از طریق ابعاد فرزندپروری والدین در میان دانشجویان دانشگاه شیراز

بررسی قدرت پیش بینی کنندگی خصوصیات دموگرافیک و ادراک کودکان دبستانی از ویژگی های والدین بر ادراک آنان از مفهوم خدا

بررسی کارآیی روش عصبی روانی دلاکاتو در درمان کودکان بیش فعال

بررسی کارایی رفتار درمانگری فشرده، بر کودکان مبتلا به درخودماندگی

بررسی کیفی اختلال های رفتاری دانش آموزان دیرآموز ارجاعی به کلینیک کاردرمانی

اثر واسطه گی توجه متمرکز بر خود و خودکارآمدی اجتماعی بر ارتباط میان اضطراب اجتماعی و سوگیری های داوری

بررسی کیفی عملکرد دبیرستان در ایجاد و پرورش مهارتهای اجتماعی دانش آموزان

بررسی کیفیت رابطه والد- فرزندی در دو گروه از دانش آموزان پسر پرخاشگر و غیر پرخاشگر

بررسی کیفیت زندگی (بعد روانشناختی) پرسنل دانشگاه آزاد اسلامی اراک در سال

بررسی کیفیت زندگی دانش آموزان نابینا و همتایان بینای آنها

بررسی گرایش های موضوعی مطالعه در دانش آموزان دوره راهنمایی شهر اهواز و مقایسه آن با توزیع موضوعی کتاب های مناسب دانش آموزان این دوره

بررسی متغیرهای شخصیتی، شناختی، سازمانی و زیستی - جسمانی به عنوان پیش بین های حادثه دیدگی در کارکنان یک شرکت در اهواز

بررسی مجموعه آزمون های عصب- روان شناختی در تشخیص رانندگان اتوبوس بین شهری متخلف و شایسته

بررسی محتوای درس فلسفه تعلیم و تربیت در دوره های تربیت معلم (در جهان)

بررسی محتوای درسی سطح یک حوزه علمیه و ارایه ویژگی های مطلوب آن بر اساس نظریه شرح و بسط (با تاکید بر اصول فقه)

بررسی مسایل و مشکلات عاطفی، رفتاری، خانوادگی و شخصیتی مراجعه کنندگان به مرکز مشاوره دانشجویی دانشگاه لرستان در سال تحصیلی -

اثرات آموزش بر نگرش دانشجویان نسبت به سالمندان

بررسی مسیر مراجعه بیماران روانی به بیمارستان امام حسین (ع)در سال

بررسی مشکلات درس انشا فارسی دوره راهنمایی استان خوزستان

بررسی مشکلات گذران اوقات فراغت دانشجویان دانشگاه شهید چمران

بررسی مشکلات محاسباتی، از نوع جمع، در دانش آموزان دختر و پسر کلاس سوم ابتدایی شهر شیراز

بررسی مشکلات و میزان تمایل خانواده جهت پذیرش و نگهداری بیماران روانی در منزل پس از ترخیص از بیمارستان های روان پزشکی شهرستان مشهد

بررسی مصرف مواد در بیماران مبتلا به اسکیزوفرنی بستری در بیمارستان ابن سینا مشهد

بررسی معیارهای قضاوت ربط در فضای الکترونیکی

بررسی مقالات پژوهشی کشور در خصوص بهداشت روان مدارس طی سال های -

بررسی مقایسه ای اثرات روان درمانگری شناختی- رفتاری و شناخت درمانگری با رویکرد دینی بر بیماران افسرده و پاسخ لنفوسیت های T آن ها در مقابل میتوژن PHA

بررسی مقایسه ای اختلال های عاطفی - رفتاری و عملکرد تحصیلی کودکان تا ساله محروم از پدر و عادی

اثرات آموزش های اولیه تحولی خانواده محور، بر رشد حرکتی کودکان دارای نشانگان داون از تولد تا ماهگی

بررسی مقایسه ای الگوی جستجوی کلیدواژه ای با دریافت کمک و الگوی جستجوی بدون دریافت کمک در موتور کاوش گوگل از دیدگاه کاربران

بررسی مقایسه ای اهداف تعلیم و تربیت از دیدگاه افلاطون و فارابی

بررسی مقایسه ای بهزیستی دانشجویان دختر و پسر برحسب ارزیابی از هویت اجتماعی و هویت فردی

بررسی مقایسه ای پاسخ های مقابله ای و رویدادهای مهم زندگی در بیماران مبتلا به بیماری عروق کرونری

بررسی مقایسه ای توانش های نظریه ذهن و نگهداری ذهنی عدد در کودکان عقب مانده ذهنی آموزش پذیر و کودکان عادی پیش دبستانی

بررسی مقایسه ای خصوصیات روانشناختی زنان ویژه با زنان عادی

بررسی مقایسه ای دانشجویان از لحاظ مسند مهار گذاری، باورهای انگیزشی و راهبردهای یادگیری خود نظم داده شده

بررسی مقایسه ای رابطه هوش هیجانی با سلامت روانی و پیشرفت تحصیلی در دانشجویان شاهد و غیرشاهد دانشگاه تهران

بررسی مقایسه ای رفتار چت کردن و رابطه آن با خود پنداره دانشجویان دختر دانشگاه الزهرا (س)سال تحصیلی -

بررسی مقایسه ای عوامل تنیدگی زا و شیوه های رویارویی در نوجوانان مراکز شبانه روزی و نوجوان دارای والدین

اثرات اجرای یک برنامه آموزش مدیریت خشم در مهارت های خود نظم دهی خشم پسران دبیرستانی

بررسی مقایسه ای عوامل تنیدگی‌زا و شیوه های مقابله با آن در دختران فراری و عادی شهر تهران

بررسی مقایسه ای فشارهای شغلی و روش های مقابله با آن در بین مدیران زن و مرد مدارس متوسطه ای دولتی شهر تهران

بررسی مقایسه ای منابع و پیامدهای استرس شغلی در کارکنان زن و مرد بیمارستان های خصوصی شهر اصفهان

بررسی مقایسه ای نگرش دانش آموزان دبیرستانی ایرانی و سوئدی نسبت به خودکشی

بررسی مقایسه‌ ای کیفیت زندگی و نگرش مذهبی در افراد معتاد، غیر معتاد شهر کرمان

بررسی مقدماتی آموزش بلوغ در دختران نوجوان: یک پژوهش کیفی

بررسی مقدماتی دقت تشخیصی مقیاس های MAC-R ,AAS و APS

بررسی مقدماتی محتوای فرهنگی هذیانهای بیماران روانی بستری

بررسی مقیاس های اعتباری فرم کوتاه پرسشنامه MMPI به زبان فارسی

بررسی ملاک های انتخاب رشته داوطلبان ورود به دانشگاه های دولتی و مقایسه آن بر مبنای تحصیلات پدر، رشته تحصیلی، سن و دفعات شرکت در آزمون سراسری

اثرات اضطراب مادران در اختلال رفتاری کودکان: ناخن جویدن

بررسی منابع افت انگیزشی دانشجویان دانشگاه از دیدگاه آنان

بررسی منابع حمایتی و شیوه های مقابله با عوامل استرس زا در دانشجویان

بررسی مناطق مغزی درگیر در ولع مصرف معتادان تزریقی هرویین به وسیله تصویربرداری مغزی عملکردی

بررسی مهارت اجتماعی در گروهی از دانش آموزان نابینا از نظر معلمان

بررسی مهارت تفکر انتقادی دانشجو معلمان مراکز تربیت معلم تبریز

بررسی مهارت های مطالعه و یادگیری ریاضی دانشجویان دانشگاه شهید باهنر کرمان

بررسی موانع کاربست یافته های پژوهشی رشته راهنمایی و مشاوره

بررسی مورد– شاهدی افسردگی در بیماران مبتلا به آنژین ناپایدار قلبی

بررسی مولفه های روان شناختی در فرایند حل مساله علوم اجتماعی در دانش آموزان دختر پایه سوم متوسطه و دوره پیش دانشگاهی شهر تهران

بررسی میزان اثربخشی رویکرد تکلیف- فرآیند در درمان ناتوانی ویژه یادگیری ریاضی

اثرات انطباقی تروما: یک مرور مفهومی

بررسی میزان اثربخشی زوج درمانی گلاسر بر کاهش استرس و افزایش رابطه صمیمانه پس از ضربه ناشی از ادراک خیانت به همسر

بررسی میزان استفاده اعضای هیات علمی دانشگاههای خلیج فارس و علوم پزشکی بوشهر از اینترنت با توجه به عواملی مانند، جنس، سابقه تدریس، درجه و مرتبه علمی

بررسی میزان استفاده دانشجویان تحصیلات تکمیلی از فن آوریهای اطلاعاتی در کتابخانه‌ها و مراکز رایانه دانشگاه شیراز

بررسی میزان استفاده دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشکده های علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه های فردوسی مشهد، شهید چمران اهواز، تهران، اصفهان و شیراز از مجلات الکترونیکی در مقایسه با مجلات چاپی

بررسی میزان استفاده دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاههای شهید چمران و علوم پزشکی اهواز از مجلات خارجی رشته تخصصی آنان و از طرح تامین مدرک و بررسی میزان،علل و مشکلات استفاده آنان از مجلات خارجی رشته تخصصی در خارج از دانشگاه

بررسی میزان اضطراب و افسردگی در همسران نابارور

بررسی میزان اعتیاد به اینترنت در استفاده کنندگان از کافی نت های شهر لار

بررسی میزان افسردگی، هیجان خواهی، پرخاشگری، سبک های دلبستگی و تحصیلات والدین به عنوان پیش بین های وابستگی به مواد مخدر در نوجوانان پسر شهر اهواز

بررسی میزان تاثیر آموزش تبادلی راهبردها بر بهبود درک مطلب

بررسی میزان توافق مصاحبه های بالینی و سازمان یافته با آزمون MCMI-II در تشخیص اختلالهای شخصیت

اثرات تجربه کاری بر ارزشهای حرفه ای در دانشجویان

بررسی میزان خشونت مردان علیه زنان و متغیرهای مرتبط با آن در میان خانواده های ساکن در شهر اردبیل

بررسی میزان خودکشی در سطح استان آذربایجان غربی بین سالهای و و دستیابی به برخی از متغیرهای اثر گذار بر آن

بررسی میزان دستیابی نوجوانان ایرانی به مهارت های زندگی

بررسی میزان رضایت شغلی معلمان ابتدایی آموزش و پرورش شهر تهران

بررسی میزان رضایت مندی دانشجویان نخبه دانشگاه اصفهان از مولفه های آموزشی

بررسی میزان سخت رویی در دستیاران تخصصی پزشکی

بررسی میزان سلامت روانی و تنیدگی در معتادان، قاچاقچیان مواد مخدر و افراد عادی

بررسی میزان شیوع اختلال اضطراب منتشر در میان دانش آموزان پایه پنجم و اثربخشی روشهای خودگویی درونی و بیرونی بر کاهش آن

بررسی میزان شیوع افسردگی و اثربخشی درمان رفتاری – شناختی در کاهش افسردگی دانش آموزان

بررسی میزان شیوع افسردگی و اضطراب در بیماران بستری در بخشهای داخلی و جراحی

آسیب پذیری افتراقی اسم و فعل در بیماران زبان پریش

اثرات درمان نوروسایکولوژی در کارآمدی خواندن دانش آموزان با نارساخوانی تحولی نوع زبان شناختی

بررسی میزان شیوع تشنج در بیماران تحت درمان با کلوزاپین در مرکز روانپزشکی شهید اسماعیلی

بررسی میزان شیوع عقب ماندگی ذهنی و عوامل موثر در کودکان و نوجوانان منطقه ساوجبلاغ

بررسی میزان مهارت های مدیران از نظر معلمان و رابطه آن با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دبیرستان های پسرانه دولتی شهر تهران

بررسی میزان نشانه های افسردگی نوجوانان و ارتباط آن با رضایت زناشویی مادران آنان در شهرستان تویسرکان در سال

بررسی میزان همسویی کتابخانه ها در سازمان دهی موضوعی کتاب ها (با تأکید بر حوزه ایران شناسی)

بررسی میزان همگونی تدریس مواد با تولید و هدایت آثار توسط اعضای هیات علمی رشته کتابداری و اطلاع رسانی در ایران

بررسی میزان همه گیر شناسی اضطراب امتحان و رابطه خود – کارآمدی و جایگاه مهار با آن با توجه به متغیر هوش

بررسی میزان و عوامل موثر بر قابلیت درک واژگان محیط رابط نرم افزارهای جامع کتابخانه ای فارسی

بررسی میزان کارآیی آموزش مهارت های هوش هیجانی بر افزایش آن در نوجوانان

بررسی میزان کاربست مولفه های دانشگاه یاددهنده از نظر اعضای هیات علمی دانشگاه ها

اثربخشی آموزش پیشگیری از روابط آسیب زا بر نگرش دانش آموزان پسر مدارس متوسطه

بررسی مکتب تربیتی لندن (با تاکید بر آرای هرست و پیترز)

بررسی نرخ شیوع اعتیاد به اینترنت در دختران و مقایسه دختران معتاد و غیرمعتاد به اینترنت در متغیرهای تنهایی، عزت نفس و مهارتهای اجتماعی

بررسی نرم نشانه های عصبی در بیماران مبتلا به اسکیزوفرنیای پارانویید و غیر پارانویید

بررسی نظرات آموزگاران درباره مشکلات آموزشی و یادگیری ریاضیات دانش آموزان پایه پنجم ابتدایی

بررسی نظرات اعضای هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز درباره میزان همخوانی و مطابقت منابع و خدمات موجود در کتابخانه های دانشگاه شهید چمران اهواز با نیازهای اطلاعاتی آنان

بررسی نظریه اصالت نفع و مضامین آن در آموزش و پرورش اخلاقی

بررسی نظریه خودگرایی اخلاقی براساس معیار عقلانیت: بحثی در فلسفه آموزش و پرورش اخلاقی

بررسی نقش «مشکلات سازگاری با مسایل روزمره»، در رابطه بین هوش هیجانی و سلامت عمومی، با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری

بررسی نقش اختلالات شخصیت در درمان بیماران مبتلا به اختلالات تغذیه

بررسی نقش حمایت اجتماعی در رضایتمندی از زندگی، سلامت عمومی و احساس تنهایی در بین سالمندان بالاتر از سال

اثربخشی آموزش تنیدگی زدایی شناختی- رفتاری بر کاهش تنیدگی مادران شاغل برحسب ویژگی های مادر- کودک

بررسی نقش خشم و ادراک خطا در سازگاری با درد مزمن

بررسی نقش راهبردهای شناختی و انگیزشی در پیشرفت تحصیلی و کاهش مشکلات روان شناختی دانشجویان

بررسی نقش ساخت شخصیت در جهت گیری مذهبی دانشجویان

بررسی نقش سیگار و در معرض دود سیگار بودن در بروز سکته مغزی در افراد مبتلا به بالا بودن فشار خون شریانی

بررسی نقش عوامل انسانی در بروز تصادفات رانندگی در ایران

بررسی نقش عوامل درون سازمانی و درون فردی بر وضعیت سلامت روانی مدیران و کارکنان بنیاد شهید و امور ایثارگران

بررسی نقش عوامل فرهنگی - اجتماعی بر طرحواره های نقشی جنسیتی در دو گروه قومی از دانشجویان در ایران

بررسی نگرش های ناسالم، افسردگی و شدت بیماری کرونر قلب در بیماران بستری در CCU

بررسی نگرش های ناکارآمد و سبک های مقابله ای در بیماران مبتلا به فشار خون اولیه

بررسی نگرش همراهان بیماران روانی نسبت به شوک درمانی الکتریکی

اثربخشی آموزش خانواده بر میزان بار روانی مراقبان خانگی بیماران روانی بستری

بررسی نمادها و نشانه های امنیت در ساختار خیالی و نمادگرایی نوجوانان شهر تهران

بررسی همبودی اختلال های خلقی و اضطرابی در معتادان جویای درمان و افراد بهنجار

بررسی همراهی تالاسمی با افسردگی در شهرستان ساری

بررسی همه گیر شناسی خودکشی از طریق پزشکی قانونی در استان کرمان

بررسی همه گیر شناسی خودکشی در مناطق روستایی

بررسی همه گیرشناسی اختلال های روانی در یک روستای استان تهران

بررسی همه گیرشناسی مصرف سیگار در کارکنان ادارات دولتی اهواز و مقایسه اثربخش روشهای رفتاری، رفتاری - آموزشی و رفتاری - دارویی در ترک سیگار با کنترل سن، مدت زمان مصرف و هیجان خواهی

بررسی همه گیرشناسی ناتوانی یادگیری املاء در دانش آموزان دختر و پسر دوره ابتدائی شهر اهواز و اثر درمان چند حسی در کاهش ناتوانی یادگیری املاء در آنان

بررسی همه گیرشناسی و علت شناسی اقدام به خودکشی و ارتباط آن با متغیرهای جمعیت شناختی در بین مراجعین اورژانس بیمارستان بهمن نیشابور در سال

بررسی هوش هیجانی در دانشجویان دانشگاه اراک و رابطه آن با اضطراب رایانه

اثربخشی آموزش راهبردهای برنامه ریزی عصبی - کلامی بر انگیزش پیشرفت و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

بررسی هویت فرهنگی در دانش آموزان دوره راهنمایی تحصیلی (گرایش ها و شناخت ها)

بررسی و تحلیل سطوح حیطه شناختی و شاخصهای روان سنجی امتحان نهایی دروس عربی، حسابان و زیست شناسی دانش آموزان دختر پایه سوم متوسطه در سه منطقه متفاوت اقتصادی - اجتماعی استان خوزستان

بررسی و مقایسه انواع خشونت خانوادگی در زنان و مردان در تهران

بررسی و مقایسه انواع هویت در ابعاد اعتقادی و روابط بین فردی در دانشجویان دختر و پسر دانشگاه شهید چمران اهواز

بررسی و مقایسه تاثیر شناخت درمانگری بک با شناخت درمانگری تیزدل و تلفیق آن با نرمش های یوگا در درمان افسردگی اساسی

بررسی و مقایسه خودپنداره نوجوانان دختر و پسر گریزان و عادی

بررسی و مقایسه رابطه بین سبکهای مقابله با تنیدگی، خلاقیت هیجانی و سلامت عمومی در دختران دانشجو

بررسی و مقایسه سودمندی شیوه های تغییر نگرش منفی به ریاضی در دانش آموزان دختر دبیرستان های اصفهان

بررسی و مقایسه شانزده تیپ شخصیتی دانشجویان ایرانی و هندی

بررسی و مقایسه شیوه های مقابله با استرس در نوجوانان عادی و بزهکار شهر تهران

اثربخشی آموزش راهبردی برنامه ریزی عصبی- کلامی بر سلامت عمومی و انگیزش تحصیلی

بررسی و مقایسه میزان استناد مقالات مجلات نمایه شده در وب علم آی اس آی (ISI Web of Science) با مجلات راهنمای مجلات دسترسی آزاد (DOAJ) در طول سال های -

بررسی و مقایسه ی تاثیر کنکور بر وضعیت روانی و شخصیتی راه یافته گان و راه نیافته گان به دانشگاه و خانواده های آنان

بررسی وابستگی نتایج ارزشیابی استادان از دانشجویان به استاد در دوره کارشناسی دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران در نیمسال های - تا -

بررسی واکنشهای فیزیولوژیک به تنیدگی بر اساس فعالیت نظام مغزی / رفتاری

بررسی وضعیت اجتماعی نوجوانان نزد همسالان خود و ارتباط آن با مشکلات رفتار ارتباطی و افسردگی

بررسی وضعیت اقتصادی، اجتماعی و خانوادگی زنان روسپی در شهر تهران

بررسی وضعیت خشونت کلامی در مدارس راهنمایی شهر تهران: مقایسه نظرات دانش آموزان و معلمان

بررسی وضعیت سبک های هویت یابی و رابطه آن با سلامت عمومی و پایگاه اقتصادی، اجتماعی

بررسی وضعیت سلامت روانی بیماران مبتلا به تالاسمی ماژور در استان مازندران در سال

بررسی وضعیت سلامت عمومی و شادکامی در دانشجویان دانشگاه یزد

اثربخشی آموزش کارآفرینی بر افزایش فعالیت کاریابی زنان جویای کار شهرکرد

بررسی وضعیت نمایه سازی و چکیده نویسی در مراکز اطلاع رسانی کشور

بررسی وضعیت وب سایت های ایرانی بر اساس معیارهای عمومی ارزیابی

بررسی ویژگی های جمعیت شناختی بیماران وابسته به مواد افیونی موفق در ترک مراجعه کننده به واحد سرپایی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان

بررسی ویژگی های روان سنجی پرسشنامه اعتیاد به اینترنت GPIUS درکاربران دانشجوی دانشگاههای شهر اصفهان سال

بررسی ویژگی های روان سنجی پرسشنامه بروز خشم حالتی- صفتی اسپیلبرگر (فرم شماره)

بررسی ویژگی های روان سنجی شاخص تجدیدنظر شده حساسیت اضطرابی (ASIR)

بررسی ویژگی های روان سنجی مقیاس افسردگی دانشجویان (USDI)در دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه تهران

بررسی ویژگی های روان شناختی خشونت گرایان در خانواده

بررسی ویژگی های روانسجی ISALEM- و مقایسه سبک های یادگیری شناختی در دانشجویان

بررسی ویژگی های روانسنجی «شاخص رضایت زناشویی»

اثربخشی آموزش گروهی ایمن سازی در مقابل تنیدگی بر سلامت عمومی

بررسی ویژگی های روانسنجی سیاهه چند وجهی درد در میان جمعیت ایرانی مبتلا به درد مزمن

بررسی ویژگی های زیستی، روانی و اجتماعی والدین دارای بیش از یک فرزند استثنایی

بررسی ویژگی های شخصیتی، مهارتهای اجتماعی، سبکهای دلبستگی و ویژگیهای جمعیت شناختی به عنوان پیش بینهای موفقیت و شکست رابطه زناشویی در زوجهای متقاضی طلاق و عادی در اهواز

بررسی ویژگی های مبتنی بر روانسنجی «مقیاس درجه بندی حرمت خود» (SERS)

بررسی ویژگیهای روانسنجی سیاهه سازمان شخصیت کرنبرگ

بررسی یادآوری خاطرات در بیماران افسرده، مانیک و افراد بهنجار

بررسی یک مدل پیشنهادی برای پیشایندها و پیامدهای گذشت در ازدواج

بررسی کارآیی و اثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر هشیاری فراگیر (MBCT) در درمان و جلوگیری از عود و بازگشت افسرده خویی

بررسی کمی و کیفی رضایت زناشویی معتادان و همسران آنها در مراجعه کنندگان به کلینیک درمان و ترک اعتیاد

بررسی کنسرسیوم های خرید اطلاعات علمی دانشگاهی ایران و جهان

اثربخشی آموزش گروهی خودکارآمدی بر کاهش هراس اجتماعی

بررسی کیفی نقش عملکرد خانواده در بروز رفتارهای مخاطره آمیز نوجوانان

بررسی کیفیت زندگی مربوط به سلامت در مبتلایان به نشانگان روده تحریک پذیر

بررسی‌ مقدماتی‌ میزان اعتبار و قابلیت اعتماد مقیاس جهت گیری‌ مذهبی‌

بررسی‌ ملاکها و کیفیت دوستی‌ در کودکان و نوجوانان دختر

بررسی‌ و مقایسه خود ارزشیابی‌ رفتاری‌ در سه موقعیت خانه، مدرسه، همسالان در بین دختران و پسران سنین مختلف

برسی اثر بخشی مشاوره گروهی به شیوه شناختی، بر تغییر نگرش نسبت به تحصیل

برنامه بهداشت روان در جمهوری اسلامی ایران

بروز نشانگان روان پزشکی در زنان دارای همسران معتاد

برونگرایی درونگرایی، کمرویی، و مهارت زبان انگلیسی به عنوان زبان خارجی

بستری و درمان اجباری: نگاهی به قوانین بهداشت روان (مقاله مروری)

اثربخشی آموزش مهارت های ارتباطی بر شیوه های حل مساله دانش آموزان

بنیادهای زیستی - روانی زمینه ساز اعتیاد

به سوی بهداشت روان

بهبود حرمت خود و خودکارآمدی در نوجوانان

بهداشت روانی در قرن بیست و یکم و چالشهای پیش رو

بهوشیاری و نیازهای بنیادی روانشناختی در بیماران قلبی - عروقی

پاسخ های رفتاری تیزهوشان به محرکهای مبهم اجتماعی

پایایی و اعتبار فرم کوتاه پرسشنامه طرحواره های یانگ

پایایی و روایی پرسش نامه دلایل زندگی بزرگسالان

پایایی و روایی فرم کوتاه نسخه فارسی «مقیاس سنجش آگاهی نداشتن از اختلال روانی» در مبتلایان به شیدایی روان پریش

پایایی و روایی مقیاس افسردگی شادکامی مک گریل و جوز‏ف

آسیب های روانی و بهداشت روان در متون ایرانی میانه

اثربخشی آموزش مهارت های مدیریت استرس بر افزایش سلامت روان دانشجویان

پایایی و روایی مقیاس حمایت اجتماعی در دانشجویان دانشگاه های اصفهان

پایایی و روایی نخستین آزمون ساختار یافته عینی - بالینی (OSCE) روانپزشکی در ایران

پایایی، اعتبار، و هنجاریابی پرسشنامه شادکامی آکسفورد

پایایی، روایی و هنجاریابی آزمون ماتریس های پیشرونده ریون پیشرفته در دانشجویان دانشگاه آزاد واحد خوراسگان

پایداری نظریه های ضمنی با داده های عینی و مجرد در رابطه های تابعی مثبت و منفی در میان دانشجویان روان شناسی اجتماعی در دانشگاه اصفهان

پبشرفتهایی در قلمرو سلامت حرفه ای: از آغاز تنیدگی زا تا آینده ای مثبت (قسمت دوم)

پبشرفتهایی در قلمرو سلامت حرفه ای: از آغازی تنیدگی زا تا آینده ای مثبت (قسمت اول)

پبشرفتهایی در قلمرو سلامت حرفه ای: از آغازی تنیدگی زا تا آینده ای مثبت (قسمت سوم)

پرخاشگری آشکار و رابطه ای در کودکان دبستانی

پرخاشگری رابطه ای در کودکان پیش دبستانی

اثربخشی آموزش مهارت های مقابله ای مبتنی بر مدل مارلات در پیشگیری از عود و افزایش تاب آوری در افراد وابسته به مواد

پرسشنامه غربالگری اختلالهای اجتماعی/ هیجانی کودکان پیش‌ دبستانی: یک مطالعه روا سازی متقاطع

پژوهش کتاب سنجی نشریات علمی بهداشت روان ایران

پژوهشی در الگوی رفتاری افسردگی: بررسی نقش تقویت و تنبیه محیطی بر رفتارهای خود تقویتی و خود تنبیهی

پنج رگه اصلی شخصیت و حرمت خود به عنوان پیش بینیهای بهزیستی فضیلت گرا

پنج عامل بزرگ شخصیت و نیاز به شناخت

پول شویی و تعلیم و تربیت

پی گیری یک ساله بیماران مبتلا به اختلال دوقطبی بستری شده در بیمارستان روزبه

پیامدهای شناختی کودک ‌آزاری در دختران نوجوان

پیدایش و گسترش خدمات مرجع در کتابخانه ها

پیش بینی «تعلل ورزی رفتاری و تصمیم گیری» با توجه به باورهای فراشناختی در دانشجویان

اثربخشی آموزش مهارتهای جنسی بر نگرش جنسی زوج های در شرف ازدواج

پیش بینی آگاهی فراشناختی و پیشرفت تحصیلی بر اساس جهت گیری هدف پیشرفت

پیش بینی اختلال دلبستگی کودکان دبستانی بر اساس سبک دلبستگی والدین آنها

پیش بینی بهبودی یا بازگشت به سوء مصرف مواد مخدر بر پایه هوش هیجانی و رویارویی مذهبی

پیش بینی بهزیستی در مبتلایان به هراس اجتماعی بر اساس انواع «خود ناهمخوانی»

پیش بینی تعهد سازمانی اعضای هیات علمی بر اساس ادراک آنان از محیط کار

پیش بینی تعهد سازمانی و مولفه های آن بر اساس متغیرهای هفده گانه فردی و سازمانی

پیش بینی جهت گیری هدف با استفاده از پنج عامل بزرگ شخصیت در میان دانشجویان دانشگاه شیراز

پیش بینی رضایت زناشویی و تفکر قطعی نگر در زوجین

پیش بینی رفتارهای پرخطر بر اساس هیجان خواهی و عوامل جمعیت شناسی در دانشجویان دانشگاه اصفهان

پیش بینی صمیمیت اجتماعی بر اساس سبک های هویت، تعهد هویت و جنسیت

اثربخشی آموزش مهارتهای کنترل خشم بر سازگاری فردی - اجتماعی دانش آموزان دختر سال اول متوسطه شهرستان ماهشهر

پیش بینی غیبت کارکنان با استفاده از دو روش رگرسیونی کمترین مجذورهای متداول و توبیت

پیش بینی فرار دختران با استفاده از مدل پنج عامل بزرگ شخصیت

پیش بینی کننده های درگیری شغلی در استادان دانشگاه آزاد اسلامی

پیش بینی کننده های روان شناختی رضایت از زندگی

پیش بینی موفقیت و شکست رابطه زناشویی بر اساس مهارت های اجتماعی

پیش بینی میزان مشکلات رفتاری دانش‌آموزان در خانه، مدرسه و با همسالان

پیش بینی کارکرد خانواده بر اساس ویژگی های شخصیتی زوجین

پیش بینی کننده های علایم وسواسی - اجباری در دانشجویان

پیشرفت تحصیلی و روشهای تدریس در دانشجویان با سبکهای شناختی مستقل/ وابسته به زمینه

پیوند عروق کرونر: ارتباط مدت اتصال به پمپ با حالات روانی

اثربخشی آموزش والدین بر مشکلات رفتاری کودکان ADHD (مطالعه تک موردی)

تأثیر تحریک نقاط حساس گوش بر توانایی هوش کلامی دانش آموزان آسیب دیده ی مغزی پسر کم هوش مرزی آموزشگاه استثنائی پویا در سال تحصیلی -

تأثیر ورزش صبحگاهی در کاهش تمایلات پرخاشگری کودکان عقب مانده ذهنی آموزش پذیر

تاب آوری، آسیب پذیری و سلامت روانی

تاب آوری، سلامت روانی و رضایتمندی از زندگی

تاثیر آموزش «برنامه تربیت سازنده» به مادران بر مشکلات رفتاری کودکان مبتلا به اختلال بیش فعالی کم توجهی

تاثیر آموزش آرمیدگی عضلانی در کاهش علایم سندرم پیش از قاعدگی

تاثیر آموزش ابزار وجود بر ابراز وجود، عزت نفس، اضطراب اجتماعی و بهداشت روانی دانش آموزان پسر مضطرب اجتماعی دبیرستانی شهرستان اهواز

تاثیر آموزش ایمن سازی در مقابل استرس بر سلامت عمومی بیماران مبتلا به فشارخون بالا

تاثیر آموزش بارش مغزی بر خلاقیت دانشجویان دختر دانشگاه شهید چمران اهواز با کنترل هوش

تاثیر آموزش باور کاذب بر پاسخ گویی به تکالیف نظریه ذهن در کودکان تا سال

اثربخشی برنامه درمانی همسران جانبازان دارای اختلال استرس پس از ضربه با رویکرد آدلر با کاهش نشانه های این اختلال در جانبازان و افزایش رضایت زناشویی زوجین

تاثیر آموزش بر تحول صلاحیت راهبردی حساب در کودکان ایرانی

تاثیر آموزش برنامه ترکیبی درمان شناختی رفتاری با رویکرد مثبت گرایی بر پیشگیری از خشونت نوجوانان شهر تهران

تاثیر آموزش تربیت سازنده فرزندان به والدین در کاهش مشکلات رفتارى کودکان

تاثیر آموزش تنش ‌زدایی بر پایه نظریه خودکارآمدی در بهداشت روانی زنان باردار

تاثیر آموزش تنش زدایی تدریجی بر مدیریت تنیدگیهای ناشی از رویدادهای زندگی روزمره

تاثیر آموزش تنش زدایی تدریجی و مهارتهای مقابله ای بر میزان تنیدگی و شیوه های مواجهه دختران فراری

تاثیر آموزش حرکات ظریف دست بر یادگیری مهارت های ترسیمی و نوشتاری دانش آموزان کندآموز

تاثیر آموزش خودآموزی کلامی بر کاهش نشانه های برانگیختگی در کودکان دارای اختلال نارسایی توجه/ فزون کنشی

تاثیر آموزش دو راهبرد فراشناختی SQPR و خود- نظارتی، بر درک مطلب خواندن دانش آموزان پسر پایه دوم راهنمایی

تاثیر آموزش راه بردهای فراشناختی بر بهبود عمل کرد خواندن دانش آموزان نارساخوان پسر پایه ی چهارم و پنجم ابتدایی شهر همدان

اثربخشی تمرین های ادراکی حرکتی بر افزایش مهارت های حرکتی و ریاضی کودکان مبتلا به اوتیسم: بررسی تک آزمودنی

تاثیر آموزش راهبردهای شناختی - رفتاری بر کاهش اضطراب امتحان دانش آموزان دختر دبیرستانی

تاثیر آموزش راهبردهای فراشناختی بر درک مطلب دانش آموزان

تاثیر آموزش رفتاری والدین و دارو درمانگری بر میزان علایم فزون کنشی کودکان مبتلا به اختلال نارسایی توجه / فزون کنشی

تاثیر آموزش روانی خانواده بر سیر بهبودی بیماران مبتلا به اختلال های خلقی

تاثیر آموزش روش ذهن آگاهی بر میزان علایم اختلال وسواس - اجبار در زنان شهر اصفهان

تاثیر آموزش سبک حل مساله به شیوه اسپیواک و شوره بر کاهش افسردگی دانش آموزان معلول جسمی حرکتی دوره راهنمایی شهر اصفهان در ()

تاثیر آموزش سردکننده های جنسی در ارتقا سلامت جنسی

تاثیر آموزش شادمانی به شیوه فوردایس بر کاهش افسردگی زنان بی سرپرست شهر اصفهان

تاثیر آموزش شناختی ارتقا امید بر توانمندی های شخصیتی مراجعین افسرده خو

تاثیر آموزش شناختی بر مسند مهارگذاری، انگیزه پیشرفت و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان شاهد

اثربخشی توان بخشی روانی- اجتماعی در کاهش علایم منفی و بهبود مهارت های اجتماعی مبتلایان به اسکیزوفرنیای مزمن

تاثیر آموزش شیوه های تربیتی سیره عملی پیامبر اکرم(ص)، بر تفکر دینداری، اعتقادات و باورهای مذهبی و سلامت روان دانش آموزان دختر دوره متوسطه شهر اهواز

تاثیر آموزش شیوه های رفتاری گروهی بر سازگاری اجتماعی کودکان و نوجوانان مصروع

تاثیر آموزش ضمن خدمت بر میزان کارایی و بهره وری مدیران و کارکنان مدارس

تاثیر آموزش گروهی به شیوه های رفتاری و رفتاری شناختی بر عزت نفس دانشجویان دختر خوابگاه دانشگاه اصفهان

تاثیر آموزش گروهی شناختی رفتاری بر استرس بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس

تاثیر آموزش گروهی مهارت های زندگی (مدیریت خشم، جرات آموزی، آرام سازی)بر افزایش جراتمندی و کاهش خشم در بیماران قلبی، پس از پیوند بای پس عروق کرونر

تاثیر آموزش گروهی مهارت های زندگی در کاهش نشانه های اضطراب و افسردگی پس از پیوند عروق کرونر

تاثیر آموزش مبتنی بر افزایش آگاهی از آسیب های حاصل از روابط آسیب زای دختر و پسر بر نگرش دانش آموزان دختر دوره متوسطه

تاثیر آموزش مدیریت خشم بر پرخاشگری و سازگاری اجتماعی دانش آموزان پسر

تاثیر آموزش مدیریت خشم بر مهارت های سازگاری پسران دوره متوسطه شهر تهران

اثربخشی درمان تعامل والد - کودک بر کاهش نشانه های اختلال اضطراب جدایی

تاثیر آموزش مدیریت رفتاری به والدین کودکان پیش ‌دبستانی مبتلا به اختلال بیش ‌فعالی با کمبود توجه

تاثیر آموزش مهارت های اجتماعی بر رفتار سازگارانه کودکان عقب مانده ذهنی خفیف

تاثیر آموزش مهارت های اجتماعی بر کفایت اجتماعی دانش آموزان (مدل فلنر)

تاثیر آموزش مهارت های زندگی بر اضطراب و ابراز وجود دانش آموزان دبیرستانی شهرستان بهبهان

تاثیر آموزش مهارت های زندگی بر انگیزه پیشرفت، خوداحترامی و سازگاری اجتماعی

تاثیر آموزش مهارت های زندگی بر روابط بین فردی، عزت نفس و ابراز وجود دختران نابینا

تاثیر آموزش مهارت های زندگی بر کاهش شدت علایم اختلال رفتار مقابله ای و بی اعتنایی (ODD) دانش آموزان پسر هشت تا ساله

تاثیر آموزش مهارت های زندگی به مادران بر کاهش مشکلات رفتاری دانش آموزان سوم تا پنجم ابتدایی

تاثیر آموزش مهارت های مقابله ای به روش بحث گروهی بر نگرش دانش آموزان نسبت به سوء مصرف مواد مخدر

تاثیر آموزش مهارت های مقابله با هیجان ها در اضطراب امتحان و عملکرد تحصیلی دختران دبیرستانی

اثربخشی درمان چند وجهی لازاروس، عقلانی- عاطفی الیس و آرام سازی بر کاهش اضطراب امتحان دانش آموزان

تاثیر آموزش مهارتهای اجتماعی بر سازگاری فردی اجتماعی، پرخاشگری و ابراز وجود دانش آموزان دختر در معرض خطر مقطع متوسطه شهر اهواز

تاثیر آموزش مهارتهای کنترل کودک به مادران بر کاهش علایم اختلال نقص توجه / بیش فعالی کودکان و افسردگی مادران

تاثیر آموزش مولفه های هوش هیجانی بر سلامت روان

تاثیر ابعاد ادراک خود بر روابط اجتماعی با همسالان در نوجوانان مراکز آموزشی استعدادهای درخشان و مدارس عادی

تاثیر اختلال های شخصیتی و شیوه های مقابله معتادان بر نگرش آنها نسبت به سو مصرف مواد و انتخاب نوع ماده مصرفی

تاثیر اختلالهای شخصیت بر نتیجه درمان دارویی بیماران وسواسی جبری

تاثیر استرس بر توجه انتخابی بینایی با نگاه به عامل شخصیتی وظیفه شناسی

تاثیر استرس شغلی بر خشنودی شغلی و سلامت روان: اثر تعدیل کننده سرسختی و حمایت اجتماعی

تاثیر اضطراب خصلتی کودکان در سوگیری توجه نسبت به چهره های هیجانی

تاثیر الگوهای ارتباطی خانواده بر شادی در گروهی از دانش آموزان دبیرستانی شهر شیراز

تبلیغات متنی