امروز جمعه 11 اسفند 1402

عناوین پایان نامه های کارشناسی ارشد رشته اقتصاد

0

ب‍ررس‍ی‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌ ت‍ول‍ی‍د در ش‍رک‍ت‌ ت‍راک‍ت‍ورس‍ازی‌ ای‍ران‌ (itm.co)

ب‍ررس‍ی‌ ک‍ارای‍ی‌ و س‍ن‍ج‍ش‌ ب‍ه‍ره‌ وری‌ ع‍وام‍ل‌ ت‍ول‍ی‍د در ص‍ن‍ع‍ت‌ م‍رغ‌ گ‍وش‍ت‍ی‌ (م‍طال‍ع‍ه‌ م‍وردی‌ ش‍ه‍رس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ م‍ه‍اب‍اد، ب‍وک‍ان‌ و ن‍ق‍ده‌)

ب‍ررس‍ی‌ ع‍وام‍ل‌ م‍وث‍ر ب‍ر اف‍زای‍ش‌ م‍خ‍ارج‌ دول‍ت‍ی‌ در ای‍ران‌ (1338-1377)

آزم‍ون‌ م‍دل‌ ک‍لاس‍ی‍ک‌ ت‍ورم‌ در ای‍ران‌: روش‌ ه‍م‍گ‍رای‍ی‌

ب‍ررس‍ی‌ م‍زی‍ت‌ ن‍س‍ب‍ی‌ در ت‍ول‍ی‍د و ج‍ه‍ت‌ گ‍ی‍ری‌ ت‍ج‍اری‌ ک‍الاه‍ای‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ در اس‍ت‍ان‌ آذرب‍ای‍ج‍ان‌ ش‍رق‍ی‌ (ب‍ر اس‍اس‌ ک‍ده‍ای‌ س‍ه‌ رق‍م‍ی‌ ISIC)

ب‍ررس‍ی‌ ت‍اث‍ی‍رگ‍ذاری‌ ن‍وس‍ان‍ات‌ ن‍رخ‌ ارز ب‍ر ت‍ورم‌ در اق‍ت‍ص‍اد ای‍ران‌ (1349-78)

ب‍ررس‍ی‌ م‍زی‍ت‌ ن‍س‍ب‍ی‌ و اول‍وی‍ت‌ ب‍ن‍دی‌ ب‍ازاره‍ای‌ ه‍دف‌ ص‍ادرات‌ ص‍ن‍ای‍ع‌ پ‍وس‍ت‌ و چ‍رم‌ ای‍ران‌

م‍ت‍ن‍وع‌ س‍ازی‌ م‍ب‍ادلات‌ ت‍ج‍اری‌ و ت‍اث‍ی‍ر آن‌ ب‍ر رش‍د اق‍ت‍ص‍ادی‌ و ب‍ه‍ره‌وری‌ ک‍ل‌ ع‍وام‍ل‌ ت‍ول‍ی‍د

تبلیغات متنی