امروز چهارشنبه 02 اسفند 1402

بررسی و آسیب شناسی نظام بودجه ریزی عملیاتی

0

مقدمه:

نظام بودجه ریزی عملیاتی نوعی نظام بودجه ریزی است که مبتنی بر بررسی و پی گیری عملکرد دستگاه ها و ارائه بودجه و تخصیص اعتبارات بر اساس پیشرفت عملکردپروژه هاست. ضرورت بودجه ریزی عملیاتی با توجه به کسری بودجه مزمنی که همواره دربودجه های سالانه کشور دیده شده ضروری است لذا در این مطلب به بررسی و آسیب شناسینظام بودجه ریزی عملیاتی پرداخته شده است. در آستانه بررسی لایحه بودجه ٨9 در مجلسبودجه ریزی عملیاتی را مورد بررسی قرار می دهیم.

نظام بودجه ریزی

بودجه ریزی را فرآیند تخصیص منابع محدود به نیازهای نامحدودمی نامند. بودجه، هدف ها و راهبردها را به صورت عبارت های مالی در می آورد و راهاجرای برنامه و کنترل پیشرفت آن ها را نشان می دهد.

از آن جا که حجم دخالت دولت در اقتصاد ایران بیش از کشورهای توسعه یافته و اغلبکشورهای در حال توسعه است بنابراین اهمیت بودجه ریزی نیز در مقایسه با این کشورهادو چندان است.

بر اساس همین جایگاه مهم، بسیاری از صاحب نظران اقتصادی کشور معتقدند درمانبیماری اقتصاد ایران از جمله تورم، بیکاری، کاهش بهره وری و رشد پایین اقتصادی را،باید در سند بودجه یافت. امروز مسائل مربوط به تنظیم بودجه فقط در دخل و خرج دولت وحساب پس دهی قوه مجریه به قوه مقننه خلاصه نمی شود هر چند در گذشته یکی از مهمترینموضوع ها در ارتباط با بودجه پاسخ گویی دولت در کل و همچنین در داخل خود قوه مجریه بود.

سند بودجه و نظام بودجه ریزی مهمترین عاملی است که اطلاعات لازم را برای اعمالحاکمیت در اختیار قوه مجریه قرار می دهد.

تبلیغات متنی