امروز جمعه 11 اسفند 1402

لوله کشی هواکش در شبکه فاضلاب

0

اهیت لوله کشی هواکش در شبکه فاضلاب:

سیستم لوله کشی هواکش ونت یکی از مهم ترین قسمت های شبکه ی لوله کشی فاضلاب را تشکیل می دهد و وظیفه ی اصلی آن این است که فشار هوا را در لوله های فاضلاب در حد فشار جو نگاه دارد.در گذشته توجه جدی به این قسمت نمی شد وتصور عمومی بر این بود که برای تامین سرعت تخلیه فاضلاب کافی است که قطر لوله بزرگتر انتخاب شود وبرای جلوگیری از ورود گازهای نامطبوع مجرای فاضلاب به داخل ساختمان از سیفون استفاده گردد. در آن زمان سیستم لوله کشی فاضلاب را فقط وسیله ی تخلیه ی مواد زاید به شمار می آورند وبه این موضوع توجه نداشتند که وجود تاسیسات نادرست خود تا چه اندازه سلامت انسان را در معرض خطر قرار می دهد.در واقع لوله کشی به عنوان یک کارعلمی شناخته نمی شد.احداث ساختمان های بزرگ و تراکم جمعیت درشهرها تاثیر مهمی در پیشرفت فن لوله کشی گذاشت وآن را در ردیف کارهای علمی قرار داد.اگر در تمام طول مدت کار شبکه فشار هوای داخل لوله ها ثابت بماند می توان با قطر کمتر لوله ی فاضلاب تعداد بیشتری از وسایل بهداشتی را در یک لوله تخلیه کرد. لوله های هواکش در شبکه های لوله کشی فاضلاب اساسا به دو منظور نصب می شوند.

1-جلوگیری از تخلیه ی آب سیفون

2-سهولت در تخلیه ی فاضلاب

جلوگیری از تخلیه ی آب سیفون:

وجود آب در قسمت آب بند (شترگلویی) سیفون باعث جلوگیری از ورود گازهای نامطبوع شبکه فاضلاب به فضای داخلی ساختمان می شود.در صورتی که سیستم فاقد لوله کشی هواکش باشد آب درون سیفون ممکن است به دلایل مختلف از بین برود. یکی از علل استفاده از سیستم هواکش جلوگیری از این پدیده می باشد. با توجه به شکل 4-11 به اهمیت استفاده از هواکش می توان پی برد. با مقایسه شکل های الف،ب، ج مشخص می شود که سیفون وسیله بهداشتی شکل ج به دلیل استفاده از لوله هواکش آب درون خود را حفظ می نماید ودر وسیله بهداشتی شکل ب به خاطر عدم استفاده از هواکش آب درون سیفون تخلیه شده (سیفوناژ) است.وسیله بهداشتی شکل الف فاقد سیفون بوده وگازهای نامطبوع شبکه فاضلاب از طریق وسیله بهداشتی وارد فضای داخلی ساختمان می شود و ساکنین آن را دچار ناراحتی می کند.

سیفون فاضلاب کارکرد عملکرد ونت هواکش

سهولت در تخلیه ی فاضلاب:

در اثر تخلیه فاضلاب وسایل بهداشتی در لوله فاضلاب طی دو مرحله متوالی با فاصله زمانی کوتاه هوای موجود در طول لوله ی فاضلاب تحت فشار قرار می گیرد.افزایش فشار هوا در لوله های قائم به تنها جریان فاضلاب را به تاخیر می اندازد،بلکه ظرفیت انشعاب را نیز کم می کنددر چنین شرایطی شبکه لوله کشی فاضلاب نامتعادل است زیرا فشار داخل لوله ها بیش از فشار جو است واین تراکم هوا موجب کندی حرکت فاضلاب می شود. نصب صحیح لوله ی هواکش از تراکم هوا در شرایط مذکور جلوگیری می کند وهوا به طرف سیستم هواکش و بیرون رانده می شود.

هواکش ونت فاضلاب ساختمان نظام مهندسی پلیران خرید

تبلیغات متنی