امروز شنبه 12 اسفند 1402

پرسشنامه سنجش عوامل مدرسه و خانواده بر افت تحصیلی

0

1-میزان تحصیلات پدر: (مدرک تحصیلی)

بی­سواد¨

ابتدایی¨

راهنمایی¨

دیپلم¨

فوق دیپلم¨

لیسانس¨

فوق لیسانس و بالاتر¨

سطح1حوزه¨

سطح2حوزه¨

سطح3حوزه¨

سطح4حوزه¨

2-میزان تحصیلات مادر: (مدرک تحصیلی)

بی­سواد¨

ابتدایی¨

راهنمایی¨

دیپلم¨

فوق دیپلم¨

لیسانس¨

فوق لیسانس و بالاتر¨

سطح1حوزه¨

سطح2حوزه¨

سطح3حوزه¨

سطح4حوزه¨

3-وضعیت شغلی پدر:

حقوق بگیر بخش دولتی¨

حقوق بگیر بخش غیر دولتی¨

شغل آزاد¨

بیکار¨

4-وضعیت شغلی مادر:

حقوق بگیر بخش دولتی¨

حقوق بگیر بخش غیر دولتی¨

شغل آزاد¨

بیکار¨

5-سن پدر:

25 تا 29 سال¨

30 تا 34 سال¨

35 تا 39 سال¨

40 تا 44 سال¨

45 تا 49 سال¨

50 تا 54 سال¨

55 سال به بالا ¨

6-سن مادر:

25 تا 29 سال¨

30 تا 34 سال¨

35 تا 39 سال¨

40 تا 44 سال¨

45 تا 49 سال¨

50 تا 54 سال¨

55 سال به بالا ¨

7-به طورمتوسط میزان درآمد ماهیانه خانواده چقدر است؟

100 تا 250 هزار تومان درماه¨

251 تا 300 هزار تومان در ماه¨

301 تا 350 هزار تومان در ماه¨

351 تا 400 هزار تومان در ماه¨

401 تا 450 هزار تومان در ماه¨

451 تا 500 هزار تومان در ماه¨

500 هزار تومان به بالا در ماه¨

8-موقعیت اجتماعی خانواده خود را نسبت به دیگر خانواده­های فایمل چگونه ارزیابی می­کنید؟

عالی¨

خوب¨

متوسط¨

ضعیف¨

خیلی ضعیف¨

9-تعداد افراد خانواده شما در حال حاضر چند نفر است؟

2 نفر¨

3 نفر¨

4 نفر¨

5 نفر¨

6 نفر و بیشتر¨

10-سرپرستی خانواده شما به عهده چه کسی است؟

پدر¨

مادر¨

ناپدری¨

برادر¨

خود¨

سایر¨ (نام ببرید)...................

11-در جریان تدریس معلمان شما چقدر مشارکت شما را جلب می­کنند؟

بسیار زیاد¨

زیاد¨

متوسط¨

کم¨

خیلی کم¨

12-در کلاس­ها گروه­های دانش­آموزی در جریان تدریس چقدر فعال هستند؟

بسیار زیاد¨

زیاد¨

متوسط¨

کم¨

خیلی کم¨

13-در یک جلسه تدریس نسبت فعالیت معلم به شاگردان چقدر است؟

1 به 4¨

2 به 3¨

3 به 3¨

4 به 1¨

5 به صفر¨

14-در مدرسه شما برای اصلاح رفتار دانش­آموزان چگونه اقدام می­شود؟

فقط رفتارهای نامطلوب تنبیه می­شود. ¨

بیشتر رفتارهای نامطلوب تنبیه و کمتر رفتارهای مطلوب تشویق می­شود. ¨

بیشتر رفتارهای مطلوب تشویق و کمتر رفتارهای نامطلوب تنبیه می­شود. ¨

تشویق و تنبیه به یک اندازه صورت می­گیرد. ¨

فقط رفتارهای مطلوب تشویق می­شود. ¨

15-شما از مقررات انضباطی و آموزشی مدرسه چقدر اطلاع دارید؟

خیلی زیاد¨

زیاد¨

متوسط¨

کم¨

خیلی کم¨

16-تعداد دانش­آموزان کلاس شما چند نفر است؟

15 تا 20 نفر¨

21 تا 25 نفر¨

26 تا 30 نفر¨

31 تا 35 نفر¨

36 تا 40 نفر¨

17-برخورد عوامل اجرایی مدرسه با شما چگونه است؟

خیلی خوب¨

خوب¨

متوسط¨

بد¨

خیلی بد¨

18-میران علاقه شما به تحصیل چقدر است؟

خیلی زیاد¨

زیاد¨

متوسط¨

کم¨

خیلی کم¨

19-آیا غیر از تحصیل به کار دیگری اشتغال دارید؟

بلی¨

خیر¨

20-معدل سال گذشته شما چند بوده؟.....................................

21-آیا قصد ادامه تحصیل بالاتر از دوره متوسطه دارید؟

قطعاً¨

با احتمال زیاد¨

احتمالاً¨

با احتمال کم¨

هرگز¨

22-شما چقدر امید دارید که از طریق تحصیل در آینده به شغل دست یابید؟

بسیار زیاد¨

زیاد¨

متوسط¨

کم¨

خیلی کم¨

23-به نظر شما تحصیلات در جامعه ما چقدر ارزشمند است؟

بسیار زیاد¨

زیاد¨

متوسط¨

کم¨

خیلی کم¨

24-موفقیت تحصیلی دوستان نزدیک خود را چگونه ارزیابی می­کنید؟

خیلی زیاد¨

زیاد¨

متوسط¨

کم¨

خیلی کم¨

25-فاصله خانه شما تا مدرسه نسبت به سایر دانش­آموزان چقدر است؟

دور¨

متوسط¨

نزدیک¨

تبلیغات متنی