امروز سه شنبه 04 اردیبهشت 1403

ترجمه رقابت در مدیریت تولید

0

تعداد صفحات: 13 صفحه

Challenges in Product Management

Product management

Summary

Introduction

What Is Product Management?

Why Is Product Management So Challenging?

Knowledge is Power

Challenges in Product Information Management

رقابت در مدیریت تولید

مدیریت تولید

خلاصه

کیفیت

رقابت در مدیریت تولید

مقدمه

به چه دلیل مدیریت تولید اینقدر رقابت انگیز است؟

علم و دانش باعث توانمندیست

خرید و دانلود - 21000 تومان
تبلیغات متنی