امروز شنبه 12 اسفند 1402

پرسشنامه تعیین رشد اجتماعی دانش آموزان توسط معلمان

0

پرسشنامه مربوط به تعیین رشد اجتماعی دانش آموزان:

1- هنگام دیدن دوستان یا همکلاسان خود سلام می کند.

خیلی زیاد1 زیاد1 متوسط1 کم1 خیلی کم1

2- در انجام کارها و تکالیف خود منظم است.

خیلی زیاد1 زیاد1 متوسط1 کم1 خیلی کم1

3- در فعالیت های گروهی مدرسه مانند جشنها و مراسم مختلف شرکت می کند.

خیلی زیاد1 زیاد1 متوسط1 کم1 خیلی کم1

4- در صورت لزوم برای رعایت نوبت در صف می ایستد.

خیلی زیاد1 زیاد1 متوسط1 کم1 خیلی کم1

5- در مواردی که نیاز به تصمیم گیری دارد بطور مستقل تصمیم می گیرد.

خیلی زیاد1 زیاد1 متوسط1 کم1 خیلی کم1

6- در مقایسه با همکلاسان خود توان رهبری دانش آموزان را دارد.

خیلی زیاد1 زیاد1 متوسط1 کم1 خیلی کم1

7- از شایستگی خود در کارهای اجتماعی تصور مثبتی دارد.

خیلی زیاد1 زیاد1 متوسط1 کم1 خیلی کم1

8- نظافت و بهداشت خود را رعایت می کند.

خیلی زیاد1 زیاد1 متوسط1 کم1 خیلی کم1

9- نظافت و بهداشت مدرسه و کلاس را رعایت می کند.

خیلی زیاد1 زیاد1 متوسط1 کم1 خیلی کم1

10- در انجام کارها و تکالیف خود اعتماد به نفس نشان می دهد.

خیلی زیاد1 زیاد1 متوسط1 کم1 خیلی کم1

11- در صورت تقاضای دوستان یا همکلاسان وسایل خود را در اختیار آنها قرار می دهد.

خیلی زیاد1 زیاد1 متوسط1 کم1 خیلی کم1

12- هنگامی که برای دوستان یا همکلاسان حادثه یا مشکلی پیش می آید ابراز همدردی می کند.

خیلی زیاد1 زیاد1 متوسط1 کم1 خیلی کم1

13- در موارد ضروری بدون یادآوری به همکلاسان و دوستان خود کمک می کند.

خیلی زیاد1 زیاد1 متوسط1 کم1 خیلی کم1

14- از وسایل دوستان و همکلاسان خود که در اختیار اوست مواظبت می کند.

خیلی زیاد1 زیاد1 متوسط1 کم1 خیلی کم1

15- در انجام کارهای گروهی با سایر دانش آموزان همکاری می کند.

خیلی زیاد1 زیاد1 متوسط1 کم1 خیلی کم1

16- در انجام کارهای که در مدرسه یا کلاس به او محول می شود، احساس مسئولیت می کند.

خیلی زیاد1 زیاد1 متوسط1 کم1 خیلی کم1

17- مقررات کلاسی و مدرسه را بدون یادآوری رعایت می کند.

خیلی زیاد1 زیاد1 متوسط1 کم1 خیلی کم1

18- بعضی از کارها مدرسه یا کلاسی را داوطلبانه انجام می دهد.

خیلی زیاد1 زیاد1 متوسط1 کم1 خیلی کم1

19- بازیهای گروهی را به بازیهای انفرادی ترجیح می دهد.

خیلی زیاد1 زیاد1 متوسط1 کم1 خیلی کم1

20- نسبت به سایر دانش آموزان دوستان بیشتری دارد.

خیلی زیاد1 زیاد1 متوسط1 کم1 خیلی کم1

21- راحت و بدون خجالت در جمع و یا در کلاس صحبت می کند.

خیلی زیاد1 زیاد1 متوسط1 کم1 خیلی کم1

22- وقتی چیزی را می خواهد از کلمه، خواهش می کنم، استفاده می کند.

خیلی زیاد1 زیاد1 متوسط1 کم1 خیلی کم1

23- کتابی را که از کتابخانه امانت گرفته به موقع برمی گرداند.

خیلی زیاد1 زیاد1 متوسط1 کم1 خیلی کم1

24- در مواقعی که نمی تواند مطابق میل خود رفتار کند، رنجش یا خشم خود را کنترل می کند.

خیلی زیاد1 زیاد1 متوسط1 کم1 خیلی کم1

25- در برنامه های فوق برنامه با اطلاع والدین خود شرکت می کند.

خیلی زیاد1 زیاد1 متوسط1 کم1 خیلی کم1

26- در غذا یا اسباب بازیهایش همکلاسیها و دوستانش را شریک می کند.

خیلی زیاد1 زیاد1 متوسط1 کم1 خیلی کم1

27- به نوعی نشان می دهد که در شادمانی دیگران شریک است.

خیلی زیاد1 زیاد1 متوسط1 کم1 خیلی کم1

28- برای اشتباهی که از او سر می زند عذر خواهی می کند.

خیلی زیاد1 زیاد1 متوسط1 کم1 خیلی کم1

29- پیش از اقدام به کاری، به پیامد آن فکر می کند و سنجیده عمل می کند.

خیلی زیاد1 زیاد1 متوسط1 کم1 خیلی کم1

30- از پرسشها و اظهارنظرهای که ممکن است دیگران را ناراحت کند و یا به آنها صدمه بزند خودداری می کند.

خیلی زیاد1 زیاد1 متوسط1 کم1 خیلی کم1

تبلیغات متنی