امروز جمعه 11 اسفند 1402

نکات لوله کشی گاز ساختمانها

0

نکات لوله کشی گاز ساختمانهانکات لوله کشی گاز ساختمانها

     

1-    

2-     .

3-    

4-     .

5-     , .   

6-    

7-     A3 .

 

علمک  

1-     .                               

2-     .

3-     .  

 4-     .  

5-    

کنتور 

1-     .

2-     .

3-     .

4-     G10 .

5-     .

 

      لوله

1-     .

2-     .

3-     .

4-     .

5-    

6-     .

7-     .

8-     .

9-     .

10-   .

11-, :

 

                              i.       

 

                              ii.      پایان جوشکاری و نظارت مصالح

 

                             iii.     

 

12-.

13-   .

14-   .

15-.

شیرآلات

1-     H .

2-     .

3-     .

4-     ...

5-     .

 

دودکش

1-     .

2-     H .

3-     .

4-     .

5-     .

6-     .

 

1-     .

2-     .

3-     :

4-     .

5-     : 85 .

6-     .

7   :

تبلیغات متنی