امروز جمعه 11 اسفند 1402

نمونه سوالات لوله کش گاز خانگی وتجاری

0

 

     نام حرفه :   لوله کش گاز خانگی وتجاری                     کداستاندارد:     71/22/1/1-8                      

    مدت آزمون:40 دقیقه                                                  مدت آموزش:    500   ساعت

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 روی مدادهای نقشه کشی نشانگر چیست؟H1- علامت  

الف)سختی مداد          ب)نرمی مداد           ج) قطر مغزی مداد       د)معرف سری ساخت مداد

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

2-در ساخت قطعات سری برای خط کشی یکنواخت وبرابر از کدام ابزار زیر استفاده می شود؟

الف)از شابلون استفاده می شود                                           ب) از خط کش استفاده می شود

ج)از نقاله استفاده می شود                                                  د) ازگونیا استفاده می شود

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

تبلیغات متنی