امروز جمعه 11 اسفند 1402

سوالات پایان دوره تعمیرات پکیج

0


1)   پمپ هایی که بر اساس تغیر جریان ورودی سیال سرعت دوران آنها تغیر می کند راچه می گویند؟                    ت:  12- درجه سختی آسان
الف-
سیرکوله
ب -
گردابی
ج -
مدولار
د -
گریز از مرکز
 
2)         از محاسن پمپ های مدولار در سیستم پکیج:                                                                                                       ت:  12- درجه سختی متوسط
الف-
کارکردپمپ با حداقل سرعت
ب -
کاهش آلودگی صوتی
ج -
مصرف حداقل انرژی برق
د -
تمام موارد
 
3)         سیستم ضد جام پمپ بعداز چه زمانی از خاموش شدن آن فعال می شود وچه زمانی طول می کشد؟    ت:  15- درجه سختی متوسط
الف-
5ساعت-10ثانیه
ب -
10ساعت-20ثانیه
ج -
20ساعت-20ثانیه
د -
10ساعت-10ثانیه
 
4)         وظیفه ترموستات حد بعداز عمل نکردن کدام قسمت از پکیج عملی می گردد؟                                           ت:  15- درجه سختی متوسط
الف-
NTCR
ب -
NTCS
ج -
NTCS-NTCR
د -
PTC
 
5)         کدامیک از موارد زیر دلیل افت فشار در مدار شوفاژ(C.H)نیست؟                                                            ت:  12- درجه سختی متوسط
الف-
نشتی مدار شوفاژ
ب -
خارج شدن بخارآب و هوای محلول در سیستم ازطریق شیر هواگیری خودکار
ج -
پرنشدن اب سیستم به حد فشار لازم یا عمل نمودن شیر اطمینان
د -
باز بودن یکی از شیرهای مصرفی
 
6)         کدام قطعه جزء فلوسوئیچ نیست؟                                                                                                                             ت:  12- درجه سختی آسان
الف-
توربین
ب -
رزوه برنجی2/1
ج -
کنتاکتها
د -
شناور تفلنی
 
 
 
7)         کدام قطعه جزء فلومتر نیست؟                                                                                                                         ت:  12- درجه سختی آسان
الف-
ساچمه
ب -
توربین
ج -
کنتاکتها
د -
شناور تفلنی
 
8)         کدام مورد زیر صحیح است؟                                                                                                                               ت:  15- درجه سختی متوسط
الف-
فلوسوئیچ مقدار دبی آب مصرفی را اعلام می کند
ب -
فلومتر مقدار دبی آب مصرفی را اعلام می کند
ج -
با وجود فلوسوئیچ میزان شعله مشعل قابل تنظیم است
د -
با وجود فلومتر میزان شعله مشعل ثابت است
 
9)         کدام مورد زیر صحیح است؟                                                                                                                           ت:  15- درجه سختی متوسط
الف-
فلومتر دبی آب مصرفی وشعله مشعل قابل تنظیم دارد
ب -
فلوسوئیچ دبی آب مصرفی وشعله مشعل قابل تنظیم دارد
ج -
فلومتر دبی آب مصرفی وشعله مشعل ثابت دارد
د -
فلوسوئیچ دبی آب مصرفی وشعله مشعل ثابت دارد
 
10)    شیرسه راه موتوری درکدامیک وجود دارد؟                                                                                          ت: 12- درجه سختی آسان
الف-
مبدل تک منظوره
ب -
مبدل دومنظوره
ج -
دو مبدله
د -
تمام موارد
 
11)     کارمورد وظیفه منبع انبساط بسته در پکیج نیست؟                                                                              ت:  15- درجه سختی متوسط
الف-
افزایش حجم آب را خنثی می کند
ب -
کمبود فشار آب سیستم را جبران می کند
ج -
در فشار زیاد سیستم مشعل را خاموش می کند
د -
نقش تغذیه سیستم را ایفا می کند
12)    در منبع انبساط بسته پکیج گاز ازت در چه فشاری به آن تزریق می کنیم؟                                  ت: 12- درجه سختی متوسط
الف-
4/0     اتمسفر
ب -
5/0     اتمسفر
ج -
1         اتمسفر
د -
5/1    اتمسفر
 
 
 
 
13)    یک منبع انبساط بسته 8لیتری در پکیج می تواند تغیر حجم..........لیترآب سیستم مدار گرمایش را به طور متناسب خنثی نماید.                                                                            ت:  12- درجه سختی متوسط
الف-
80
ب -
130
ج -
175
د -
250
 
14)    اگر فشار مدار گرمایش مرتب کم یا زیاد شود بدون انکه سیستم پکیج نشتی داشته باشد ممکن است که:      ت:  15- درجه سختی متوسط
الف-
فشار هوای منبع انبساط بسته کم می باشد
ب -
شیر برقی گاز خراب است
ج -
فلوسوئیچ خراب است
د -
شیر سه راهی عمل نمی کند
 
15)     پکیجی با قدرت حرارتی 35کیلووات داریم توان موتور فن آن چقدر می باشد؟                                   ت:  15- درجه سختی دشوار
الف-
35    وات
ب -
45    وات
ج -
60     وات
د -
75   وات
 
16)    پکیجی با قدرت حرارتی 24کیلووات داریم توان موتور فن آن چقدر می باشد؟                                      ت:  15- درجه سختی دشوار
الف-
35    وات
ب -
45    وات
ج -
60     وات
د -
75   وات
 
17)    مانیفولد چیست؟                                                                                                                                                   ت:  12- درجه سختی متوسط
الف-
چند راهه ای از مشعل که گاز در آن جریان دارد؟
ب -
قسمتی از محفظه احتراق بسته که مشعل در آن شکل می گیرد
ج -
نازل گاز و خروجی آن
د -
لوله رابط پرشرسوئیچ به فن هوا
18)    هرگاه در یک پکیج پس از یک دقیقه از تشخیص شعله توسط میله یونیزاسیون دمای سیستم.........درجه بیشتراز دمای تنظیمی پکیج برسد مشعل خاموش می شود.                                                                                                                     ت:  15- درجه سختی آسان
الف-
4
ب -
6
ج -
8
د -
10
 
 
19)     هرگاه در یک پکیج پس از یک دقیقه از تشخیص شعله توسط میله یونیزاسیون دمای سیستم.........درجه بیشتراز دمای تنظیمی پکیج برسد مشعل خاموش می شود.                                                                                                                         ت:  15- درجه سختی آسان
الف-
4
ب -
6
ج -
8
د -
10
 
20)    هرگاه در یک پکیج پس از یک دقیقه از تشخیص شعله توسط میله یونیزاسیون دمای سیستم.........درجه بیشتراز دمای تنظیمی پکیج برسد مشعل خاموش می شود.                                                                                                                   ت: 15- درجه سختی آسان
الف-
4
ب -
6
ج -
8
د -
10
 
21)    قطر نازل مشعل پکیج برای گازکپسول چقدرمی باشد؟                                                        ت:  15- درجه سختی متوسط
الف-
54/0   میلیمتر
ب -
77/0   میلیمتر
ج -
25/1    میلیمتر
د -
35/1   میلیمتر
 
22)    قطر نازل مشعل پکیج برای گازطبیعی چقدر می باشد؟                                                            ت:  15- درجه سختی متوسط
الف-
54/0   میلیمتر
ب -
77/0   میلیمتر
ج -
15/1   میلیمتر
د -
25/1   میلیمتر
 
23)     ارزش حرارتی گاز طبیعی در ایران چقدر است؟                                                                          ت:  12- درجه سختی متوسط
الف-
9000cal/m3
ب -
9000cal/m2
ج -
9000kcal/m3
د -
9000kcal/m2
24)    ارزش حرارتی گاز کپسول در ایران چقدر است؟                                                                                           ت:  12- درجه سختی متوسط
الف-
12000 cal/m3
ب -
12000cal/m2
ج -
12000kcal/m3
د -
12000kcal/m2
 
 
25)    واحد مقاومت چیست؟                                                                                                                        ت:  12- درجه سختی آسان
الف-
اهم
ب -
ولت
ج -
وات
د -
آمپر
 
26)    قطعه الکتریکی که سبب محدودشدن شدت جریان و ولتاژ در مدار الکتریکی می گردد چه نام دارد؟     ت:  12- درجه سختی متوسط
الف-
آی سی
ب -
میله یونیزاسیون
ج -
مقاومت
د -
تمام مدار
 
27)     رنگ طلایی در مقاومت ثابت نشانه چیست؟                                                                                                   ت:  12- درجه سختی متوسط
الف-
تلرانس
ب -
مقاومت بالای 100 کیلو اهم
ج -
مقاومت ثابت لایه فلزی
د -
مقاومت سیمی
 
28)    کدام مورد زیر صحیح است؟                                                                                                                                   ت:  12- درجه سختی متوسط
الف-
پکیج را در رختکن بزرگ می توان نصب کرد
ب -
عدم استفاده طولانی از پکیج باید شعله روی حداقل باشد
ج -
در هنگام نظافت وتعمیر پکیج برق آن قطع گردد
د -
در سرمای زمستان ضد یخ به سیستم پکیج اضافه شود
 
29)    در وضعیت عادی چراغ هشدار دهنده پکیج به چه رنگی می باشد؟                                                                        ت:  15- درجه سختی متوسط
الف-
نارنجی
ب -
زرد
ج -
قرمز
د -
سبز
30)    کدام گزینه زیر معرف چراغ هشدار دهنده پکیج می باشد؟                                                                                          ت:  15- درجه سختی متوسط
الف-
LED
ب -
NTC
ج -
PTC
د -
PID
 
 
31)    مقاومتهایی که تابع نور هستند را با چه حروفی نمایش می دهند؟                                                       ت:  12- درجه سختی متوسط
الف-
NTC
ب -
LDR
ج -
PTC
د -
LED
 
32)    به عمل جابجایی هوای سرد وگرم بر روی یک رادیاتور..........گفته می شود؟                                 ت:  12- درجه سختی متوسط
الف-
کنوکسیون
ب -
کنداکسیون
ج -
رادیاسیون
د -
منوکسیون
 
33)    علامت اختصاری مدار آب گرم مصرفی کدام مورد زیر می باشد؟                                                                  ت:  12- درجه سختی متوسط
الف-
C.H
 
ب -
P.C
 
ج -
NTC
 
د -
D.H.W
 
 
34)    جریان سیال در مبدل دو منظوره از چه نوعی می باشد؟                                                                    ت:  12- درجه سختی متوسط
الف-
جریان مخالف
 
ب -
جریان موافق          
 
ج -
جریان عمود بر هم      
 
د -
جریان موازی
 
 
35)     فشار مجاز آب گرمایش سیستم پکیج چقدر است؟                                                                               ت:  12 - درجه سختی متوسط
الف-
حد اکثر 15 بار    
 
ب -
3 تا 4.5 بار            
 
ج -
5. تا 1.5 بار             
 
د -
1.5 برابر فشار آب شهری
 
36)    در دودکش دو جداره، قطر لوله داخلی و خارجی به ترتیب برابر است با.....؛.....میلیمتر .               ت:  15 - درجه سختی متوسط
الف-
150- 200          
 
ب -
100- 150             
 
ج -
60- 100                 
 
د -
20- 60
 
37)    در پکیج دو مبدله،آب گرم مصرفی در کدام قسمت پکیج تامین می شود؟                                       ت:  12 - درجه سختی متوسط
                  
الف-
مبدل دو منظوره  
 
ب -
مبدل اولیه                
 
ج -
مبدل ثانویه               
 
د -
مخزل کویلی
 
 کدام قطعه پکیج نیز می تواند نقش اندازه گیری دبی را بر عهده بگیرد؟                                       ت:  12- درجه سختی متوسط
الف-
فلو سویئچ         
 
ب -
پرشر سویئچ               
 
ج -
فلو متر                  
 
د -
فلوتر
 
 
38)    حداکثر فاصله پکیج از دیوار یا کابینت چند سانتیمتر می باشد؟                                                    ت:  15 - درجه سختی آسان
 
الف-
10
 
ب -
20
 
ج -
15
 
د -
25
 
 
39)    شیر سه راه موتوری(برقی)در صورت عمل نمودن کدام قطعه، فعال می شود؟                      ت:  12- درجه سختی سخت
الف-
پرشر سویئچ      
 
ب -
فلومتر 
 
ج -
شیر بای پاس          
 
د -
شیر اطمینان
 
 
40)    عملکرد شیر اطمینان در چه فشاری می باشد؟                                                                          ت: 15 - درجه سختی متوسط
 
الف-
0.4بار            
 
ب -
1.5بار 
 
ج -
1بار  
 
د -
3بار
 
 
41)    حجم منبع انبساط بطور معمول چقدر می باشد؟                                                                        ت: 12 - درجه سختی متوسط
الف-
4تا6 لیتر        
 
ب -
6تا8 لیتر                 
 
ج -
8تا10 لیتر            
 
د -
10تا12 لیتر
 
42)    علامت اختصاری و واحد خازن چیست؟                                                                                        ت:  12 - درجه سختی متوسط
الف-
c-میکرفاراد          
 
ب -
f-پاسکال                 
 
ج -
c-کیلوکالری        
 
د -
-kپوند بر اینچ مربع
 
 
43)     محل قرار گیری شیر پرکن در کجاست؟                                                                                                  ت:  12- درجه سختی متوسط
الف-
ورودی آب گرم برگشتی رادیاتور به پکیج                    
 
ب -
ورودی آب سرد مصرفی به پکیج 
 
ج -
در مدخل خروجی پمپ سیرکولاتوربه سمت مبدل              
 
د -
خروجی آب گرم مصرفی از پکیج
 
 
 
44)    سنسورN.T.Cچیست؟                                                                                                                            ت:  15 - درجه سختی متوسط
الف-
یک نوع مقاومت است که با افزایش دما،مقاومت آن کم می شود
 
ب -
یک مقاومت است که با کلید،مقدار مقاومت آن تغییر می کند
 
ج -
یک نوع مقاومت است که بر اثر نور،مقاومت آن تغییر می کند
 
د -
یک نوع مقاومت است که بر اثر حرارت،مقاومت آن افزایش می یابد
 
45)    شیر هوا گیری اتوماتیک پکیج در کجا نصب می شود؟                                                                            ت:  15 - درجه سختی متوسط
الف-
روی منبع انبساط       
 
ب -
روی پرشر سویئچ     
 
ج -
روی پمپ سیرکولاتور     
 
د -
روی شیر برقی
 
 
46)    هرگاه مسیر آب گرمایشی رادیاتور به هر علتی گرفته شود کدام قسمت پکیج عمل می کند؟           ت:  12- درجه سختی متوسط
الف-
شیر سه راه موتوری   
 
ب -
شیر با پاس             
 
ج -
پرشر سویئچ                
 
د -
فلو سویئچ
 
 
47)     جریان در مبدل ثانویه،از چه نوعی است؟                                                                                             ت:  12 - درجه سختی متوسط
الف-
موازی
 
ب -
مخالف و عمود بر هم    
 
ج -
مخالف
 
د -
موازی و عمود بر هم
 
 
48)    حداقل میزان جریان برای فلو متر چند لیتر در دقیقه می باشد؟                                                      ت:  12 - درجه سختی متوسط
الف-
1.5تا 2              
 
ب -
5تا7 
 
ج -
0.4
 
د -
1
 
49)    عملکرد ترموستات حد تقریباً در چند درجه سانتی گراد اشت؟                                                             ت:  15- درجه سختی آسان
الف-
70 درجه         
 
ب -
125 درجه                  
 
ج -
80 درجه                   
 
د -
102 درجه
 
 
50)    C.Hمخفف چیست؟                                                                                                                                ت:  12- درجه سختی متوسط
الف-
فشار آب ورودی   
 
ب -
مدار آب گرم بهداشتی     
 
ج -
مسیر تخلیه آب            
 
د -
مدار آب گرم گرمایش
 
 
 
51)     لوله های بدون درز را اصطلاحا" لوله ------------  می گویند                                     ت: 12- درجه سختی متوسط
الف-
القا یی                              
 
ب -
سیاه                                 
 
ج -
گالوانیزه                           
 
د -
ما نیسمان
 
 
52)    آب سخت حاوی چه موادی است؟                                                                                                           ت: 15 - درجه سختی متوسط
الف-
کربنات های هیدروزن      
 
ب -
کلسیم
 
ج -
منیزیم
 
د -
تمام موارد      
 
 
53)    عملیات کوتاه و بلند کردن شعله بطور پیوسته را.........گویند؟                                                         ت:  15- درجه سختی متوسط
الف-
رانش
 
ب -
ساکشن
 
ج -
ماژوله
 
د -
مرکاپیتال
 
54)    حداقل فضای لازم برای نصب پکیج با توان حرارتی 28کیلو وات چقدر می باشد؟((h=3m               ت:  15- درجه سختی دشوار
الف-
23 متر مربع       
 
ب -
43 متر مربع                   
 
ج -
46 متر مربع            
 
د -
86 متر مربع
 
55)     G20 معرف چه گازی است؟                                                                                                                        ت: 12 - درجه سختی متوسط
الف-
متان
 
ب -
بوتان
 
ج -
اتان
 
د -
پروپان
 
56)    سیستم حفاظت در برابر یخ زدگی در چه زمانی فعال می شود؟                                                                    ت: 12 - درجه سختی متوسط
الف-
فشار سیستم صحیح باشد
 
ب -
برق به پکیج وصل باشد  
 
ج -
گاز پکیج وصل باشد
 
د -
تمام موارد
 
 
57)    عملکرد کلاهک تعدیل چیست؟                                                                                         ت: 15 - درجه سختی متوسط
الف-
با عبور جریان هوا موجب سرد شدن تدریجی مشعل می شود 
 
ب -
از گرفتگی لوله دود کش می شود
 
ج -
مانع از پس دادن جریان دود به داخل دستگاه می شود
 
د -
باعث سریع عبور کردن دود می شود
 
58)    فاصله نوک الکترودها در پکیج نسبت به یکدیگر چند میلیمتر است؟                                       ت: 12 - درجه سختی متوسط
الف-
3-1                    
 
ب -
5-3                            
 
ج -
5-7                       
 
د -
10-7
 
 
59)     علامت اختصاری پکیج در نقشه کشی چه می باشد؟                                                                              ت:12 - درجه سختی آسان
الف-
R
 
ب -
H
 
ج -
WH
 
د -
PC
 
60)    رابطه دودکش بعد از کلاهک تعدیل از چه قانونی تبعیت می کند؟                                                 ت: 15 - درجه سختی متوسط
الف-
1D
 
ب -
2D
 
ج -
3D
 
د -
4D
 
 
61)    وسیله ایمنی برای کنترل تخلیه محصولات احتراق در پکیج با محفظه احتراق باز کدام مورد است؟      ت: 12 - درجه سختی متوسط
الف-
پرشر سوئیچ هوا      
 
ب -
ترموستات حد                   
 
ج -
لوله کندانست             
 
د -
NTC.R
 
 
62)    پتاسیومتر جزء کدامیک از مقاومتها است؟                                                                                      ت: 12 - درجه سختی سخت
الف-
متغیر لایه ای
 
ب -
متغیر قابل تنظیم
 
ج -
ثابت لایه ای
 
د -
ثابت وابسته
 
 
63)     یک کیلو وات گرما در شرایط متعارفی برابر با چند کیلو کالری در ساعت، گرما می باشد؟              ت: 12 - درجه سختی متوسط
الف-
252         
 
ب -
860
 
ج -
166
 
د -
9000
 
64)    ترانس جرقه زن درپکیج چه عملکردی دارد؟                                                                                              ت: 12 - درجه سختی آسان
الف-
افزایش ولتاژ     
 
ب -
کاهش ولتاژ                      
 
ج -
تشخیص دهنده شعله    
 
د -
تنظیم کننده شعله
 
 
65)    در یک پکیج 24 کیلووات بوتان، چند نازل مشعل وجود دارد؟                                                              ت: 12 - درجه سختی متوسط
الف-
14
 
ب -
12
 
ج -
16
 
د -
18
 
66)    پمپی که بر حسب جریان ورودی به آن،دور موتور نیز تغییر کند را...........گویند؟                      ت: 15 - درجه سختی سخت
الف-
مدولار
 
ب -
خطی
 
ج -
جریان ثابت           
 
د -
ساکشن(مکنده)
 
 
67)     قطر لوله آب مدار گرمایشی در پکیج چقدر است؟                                                                                   ت: 12- درجه سختی متوسط
الف-
2/1 اینچ             
 
ب -
4/3 اینچ                         
 
ج -
1 اینچ                     
 
د -
2 اینچ
 
 
68)    فاصله نوک الکترودها تا سطح مشعل چند میلیمتر است؟                                                                             ت: 12- درجه سختی آسان
الف-
2                       
 
ب -
5                                
 
ج -
7                          
 
د -
9
 
 
 
 
 
 
تبلیغات متنی