امروز یکشنبه 06 فروردین 1402

بررسی نوع اطلاعات جنسی و منبع یادگیری آن در دانشجویان

0

رضا رستمی(دانشیار دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران)،وحید صادقی(دانشجوی دکتری تخصصی روانشناسی سلامت دانشگاه تهران)،هادی هاشمی رزینی(دانشجوی دکتری تخصصی روانشناسی آموزش کودکان استثنایی دانشگاه تهران)


چکیده:
آموزش صحیح و همچنین منبع صحیح اکتساب اطلاعات جنسی از جمله ضروریاتی است که امروزه به جهت نگرش و ملاحظه ناصحیح به آن و عدم وقوف بر پیامد ناگوار آن (در صورت دریافت اطلاعات نادرست)، در فرهنگ و اجتماع انسانی کشور ما(ایران) مغفول مانده است.آموزش صحیح کسب اطلاعات جنسی و تناسلی و همچنین برخورداری از فرصت یادگیری به موقع و مطلوبتر موجب جلوگیری از بروز خیلی از مشکلات روانی و انحرافات جنسی در بزرگسالی است. آموزش صحیح می‌تواند در کسب اطلاعات درست و مهارت درست جنسی فرد را یاری دهد. نیاز جنسی از جمله نیازهای زیستی و فیزیولوژی ارگانیسم است که همانند دیگر نیاز‌های زیستی(گرسنگی و تشنگی) ارضاء  و تشفی صحیح آن ضرورت تام دارد.گرچه شاید به اندازه دو نیاز اساسی مذکور اهمیت حیاتی نداشته باشد اما عدم تشفی و همچنین هدایت نادرست آن عواقب سوء روانی و جسمانی را در پی خواهد داشت. بنابراین هدف این تحقیق بر این است که وضعیت کسب و منبع کسب اطلاعات جنسی درآغاز سن بلوغ که دوره بلوغ و ظهور علائم جنسی در انسان است، چگونه است؟ تا چه حد جوانان و نوجوانان اطلاعات جنسی شان را از منابع درست مثل خانواده،‌ پزشک خانواده و مشاور خانواده دریافت می‌کنند؟ خانواده ها تا چه حد خود را ملزم به آموزش مسائل جنسی به نحو درست به فرزندانشان می دانند. بدین منظور از 6 دانشکده دانشگاه تهران (تربیت بدنی، روانشناسی و علوم تربیتی، برق و کامپیوتر، علوم اجتماعی، ادبیات و علوم انسانی، و مهندسی عمران) تعداد 100 نفر از دانشجویان پسر مقطع کارشناسی دانشگاه تهران به صورت تصادفی انتخاب شدند. ابزار به کار رفته در این پژوهش پرسش‌نامه محقق ساخته است که مربوط به مولفه‌های نحوه کسب و منبع کسب اطلاعات جنسی با روایی و پایایی منطقی(81 صدم) می باشد. یافته‌های این پژوهش نشان داد که امر آموزش و نحوه کسب اطلاعات جنسی در اغلب افراد جامعه مورد مطالعه به صورت خود آموز و با استفاده از منابع غیر معتبر از جمله دوستان، همبازی ها، هم محله‌ای‌ها، هم کلاسی ها و غیره بوده است.


کلید واژه ها: منبع اکتساب،  نوع اطلاعات جنسی، دانشجویان