امروز جمعه 11 اسفند 1402

پروژه مالی سیستم حقوق و دستمزد آموزشکده الزهرا

0

تعداد صفحات: 135 صفحه

مقدمه

پیشینه نظام حقوق و دستمزد در ایران باستان

حقوق پایهBase rate

اضافه کاری over time

شب کاری

کار مختلط

کار متناوب

نوبت کاری

پاداش

روشهای ثبت هزینه دستمزد ایام مرخصی

دستمزد تعطیلات رسمی

اوقات تلف شده

طرح های تشویقی

اهداف طرح های تشویقی

طرح پارچه کاری مستقیم یا طرح تایلور

طرح تشویقی پاداش صد در صد

وزارت کارو امور اجتماعی

حسابداری حقوق و دستمزد

طرح تشویقی پاداش دسته جمعی

برای متاهلین یا متکلفین برای مجردین

صندوق(1111)

بانک ها(1112)

تنخواه گردان(1113)

سپرده های کوتاه مدت بانکی(1114)

وجوه در راه(1115)

سرمایه گزاریهای کوتاه مدت(1116)

سایر حسابهای نقدی(1117)

بدهکاران(1121)

اسناد دریافتنی(1122)

اسناد در جریان وصول(1122)

صندوق مشترک(1224)

وام ضروری کارکنان(1125)

سایر حسابهای دریافتنی(1224)

حساب جاری واحدها(1131)

انبارها(1141)

کالای در راه(1142)

اعتبارات استادی(1143)

سایر موجودیها(1144)

پیش پرداخت ها(1181)

سایر پیش پرداخت ها و سپرده ها(1182)

ذخیره مطالبات مشکوک الوصول(1191)

ذخیره اسناد مشکوک الوصول(1193)

ذخیره کاهش ارزش موجودیهای کالا(1192)

سایر ذخایر(1194)

سرمایه گذاری در شرکت ها و موسسات(1211)

سپرده های بلند مدت(1212)

سایر سرمایه گذاریهای بلند مدت(1214)

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها(1195)

سایر ذخایر سرمایه گذاریها(1197)

زمین(1311)

ذخیره کاهش ارزش سپرده های بلند مدت(1196)

ساختمانها(1312)

تاسیسات(1313)

تجهیزات وماشین آلات(1314)

سایر اموال غیر منقول(1315)

ابزار و لوازم فنی(1324)

وسایل نقلیه(1322)

اثاثه و منصوبات(1323)

کتابخانه(1324)

سایر اموال منقول(1327)

سرقفلی ها(1331)

حق امتیاز و حق انشعاب ها(1332)

حق اختراع و اکتشاف(1333)

حق تالیف(1334)

سایر دارائیهای نا مشهود(1335)

ساختمانهای در جریان ساخت(1341)

ماشین آلات و تجهیزات در جریان ساخت(1342)

سایر دارائیهای در جریان ساخت(1349)

پیش پرداختهای سرمایه ای(1391)

اعتبارات اسنادی سرمایه ای(1350)

سایر پیش پرداخت های سرمایه ای(1392)

ذخیره استهلاک ساختمانها(1411)

ذخیره استهلاک تاسیسات(1412)

ذخیره استهلاک تجهیزات و ماشین آلات(1413)

ذخیره استهلاک سایر اموال عیر منقول(1414)

ذخیره استهلاک ابزارآلات و لوازم فنی(1421)

ذخیره استهلاک وسابل نقلیه(1422)

ذخیره استهلاک اثاثیه و منصوبات(1423)

ذخیره استهلاک کتابخانه(1424)

ذخیره استهلاک سایر اموال منقول(1426)

ذخیره استهلاک سرقفلیها(1435)

ذخیره استهلاک حق الامتیاز(1432)

ذخیره استهلاک حق الاختراع و حق الاکتشاف(1433)

ذخیره استهلاک حق التالیف(1434)

ذخیرا استهلاک سایر داراییهای نامشهود(1436)

ذخیره کاهش ارزش داراییهای ثابت(1197)

اسناد دریافتنی بلند مدت(1711)

وام صندوق پس انداز کارکنان(1712)

ودایع بلند مدت (1713)

سایر حسابهای دریافتنی بلند مدت(1716)

طرح ها و پروژه ها(1721)

وجوه مسدود شده بانکی(1731)

اموال،ماشین آلات و تجهیزات بلا استفاده(1732)

سایر دارائیهای راکد(1733)

هزینه های تاسیس

سایر مخارج انتقالی به دوره های آتی

ذخیره اسناد دریافتنی بلندمدت

حسابهای مستقل واحدهای تولیدی

حسابهای مستقل واحدهای خدماتی

سایر حسابهای مستقل

حسابهای انتظامی

اضافه برداشتهای بانکی(اعتبار در حسابجاری)

بدهی به سازمانهای دولتی

اسناد پرداختنی

بستانکاران

صندوق مشترک

سایرحسابهای پرداختنی

پیش دریافت شهریه سال آتی

سایر پیش پرداخت ها

حساب جاری واحدها

سپرده های پرداختنی

ذخیره هزینه های تحقق یافته(معوق)

ذخیره تسعیر نرخ ارز

ذخیره بدهی های احتمالی

سایر ذخایر

مشارکت مدنی

جعاله

اسناد پرداختنی بلند مدت

وام پرداختنی بلند مدت

اجاره بشرط تملیک

سایر واح های بلند مدت

سود و کارمزد سنوات آتی بدهی های بلند مدت

صندوق پس انداز کارکنان

ذخیره بازخرید مرخصی کارکنان

ذخیره بازخرید سنوات خدمت کارکنان

طرف حسابهای انتظامی

اندوخته طرح و توسعه

زیان انباشته

تعدیلات سنواتی

کمکهای نقدی اشخاص

کمکهای نقدی سازمانها

اموال منقول اهدائی اشخاص

اموال منقول اهدائی سازمانها

اموال غیر منقول اهدائی اشخاص

اموال غیرمنقول اهدائی سازمانها

دارائی های نا مشهود اهدائی اشخاص

دارائی های نا مشهود اهدائی سازمانها

شهریه دوره های پاره وقت

شهریه دوره های پیش دانشگاهی

شهریه کاردانی

تخفیفات شهریه کاردانی تمام وقت

تخفیفات شهریه دوره های پاره وقت

تخفیفات شهریه دوره های پیش دانشگاهی

آزمون کاردانی تمام وقت

آزمون دوره های پاره وقت

آزمون دوره های پیش دانشگاهی

کارمزدهای دانشجوئی

انتشارات

درآمد حاصل از فروش

درآمد کارمزد سپرده ها

درآمد حاصل از سرمایه گذاریها

درآمد حاصل از جرائم

غیر مستقیم

هزینه های پرسنلی

هزینه های اداری و خدماتی

هزینه های آموزشی و پژوهشی

هزینه های مالی

طرحها

پروژه ها

آشنایی با اصول حسابداری

آشنایی با کدهای حقوق و دستمزد

آشنایی با کلید های ماشین حساب

لیست حقوق و دستمزد

تنظیم لیست حقوق و دستمزد

توانایی تهیه و تنظیم لیست بیمه

مزایای بیمه تأمین اجتماعی

حق بیمه بخش خصوصی

نحوه پرداخت مقرری بیمه بیکاری

تأخیرات و جرائم مالیاتی

مالیات حقوق و دستمزد

کسور حقوق و دستمزد

لیست حقوق و دستمزد

جمع آوری و جمع بندی ساعات یا روز های کارکرد

جمع آوری و جمع بندی ساعات یا روز های کارکرد

حسابداری حقوق و دستمزد

طرح تشویقی پاداش دسته جمعی

طرح تشویقی پاداش صد در صد

طرح پارچه کاری مستقیم یا طرح تایلور

طرح های تشویقی

اهداف طرح های تشویقی

اوقات تلف شده

دوایر کنترل کننده حقوق و دستمزد

دایره کارگزینی

دایره برنامه ریزی تولید

دایره ثبت اوقات کار

کارت ساعت

کارت اوقات کار

دایره حقوق و دستمزد

دایره حسابداری صنعتی

اعتبارات

هدف های طبقه بندی در بودجه

طبقه بندی ها در نظام بودجه ایران و چگونگی تهیه و تنظیم بودجه جاری و عمرانی برای وزارت خانه ها و موسسات دولتی

هدف های طبقه بندی در بودجه

طبقه بندی دستگاهها اجرایی

شکل حقوقی و دستگاههای اجرایی

بودجه

روش برآورد هزینه های پرسنلی

مفهوم حقوق ودستمزد

تعریف دستمزد

حقوق

مزایا

تورم

سطح زندگی

نظام پرداخت

ملاحظات قانونی در نظام پرداخت

منابع و مأخذ

خرید و دانلود | 63,000 تومان
تبلیغات متنی