امروز سه شنبه 15 اسفند 1402

بررسی علتهای افزایش تصادفات جاده ای

0

بیان مسئله:

تصادفات جاده ای یکی از عواملی است که باعث تحمیل هزینه های مالی، اقتصادی و حتی علمی به جامعه می گردد.

هزینه های از بین رفتن خودرو یا تعمیرات آنها، هزینه های کمک رسانی و درمان مجروحان و عواقب خانوادگی ناشی از فوت افراد خانواده و همچنین در گذشت افراد تحصیل کرده، بارهای اضافی را به دوش جامعه و کشور می گذارد.

هدف و ضرورت تحقیق:

هرینه های بالای بروز حوادث جاده ای چه از نظر اقتصادی و فرهنگی، اجتماعی و علمی، بروز اختلالات خانوادگی، اهمیت و ضرورت رسیدگی به عوامل تصادفات جاده ای را روشن می سازد.

سوالات:

1- عوامل انسانی، جاده ای و خودرو هر کدام چه مقدار در ایجاد این حوادث نقش دارند؟

2- آموزش های رانندگی به اندازه کافی است؟

3- آیا فرهتگ سازی و تبلیغات مناسب برای بهبود رانندگی انجام می گیرد؟

4- استانداردهای لازم برای ساخت خودرو تدوین و اجرا می گردد؟

5- مقررات راهنمائی و رانندگی تا چه حد اجرا می گردد؟

تبلیغات متنی