امروز جمعه 11 اسفند 1402

بررسی نگرش دینی (مثبت و منفی) بر تفکرانتقادی دانشجویان

0

گزارش تحقیق - صدیقه نظرشعار

گزارش ذیل مربوط به تحقیق پایان نامه ارشد با موضوع بررسی نگرش دینی (مثبت و منفی) برتفکرانتقادی دانشجویان رشته علوم تربیتی گردآوری شده توسط سید محمد مرتضوی می باشد که ترتیب اجرای آن به شرح زیر است:

فصل اول: کلیات تحقیق است که شامل چکیده، کلیدواژه ها، مقدمه، بیان مساله تحیق، اهمیت و ضرورت تحقیق، اهداف تحقیق، فرضیه های تحقیق، و همچنین تعاریف مفهومی و عملیاتی می باشد.

فصل دوم مربوط به ادبیات تحقیق است که در آن پیشینه نظری و تجربی تحقیق شرح داده شده است.

فصل سوم روش اجرای تحقیق می باشد که به شرح روش تحقیق صورت گرفته، جامعه آماری، تعیین حجم نمونه و روش نمونه گیری، روش گردآوری اطلاعات، ابزار گردآوری اطلاعات و نیز روایی و پایایی ابزار جمع آوری داده ها می پردازد.

فصل چهارم در رابطه با تجزیه و تحلیل اطلاعات می باشد.

فصل پنجم نتیجه گیری و پیشنهادات که نتیجه فرضیات تحقیق را پس از آزمونهای فرضیات بازگو می کند و سپس یک نتیجه گیری کلی می دهد. در ادامه این فصل پیشنهاداتی برای محققین آینده و بدنبال آن پیوست که شامل پرسشنامه و منابع تحقیق است.

عنوان تحقیق

بررسی تأثیر نگرش دینی (مثبت و منفی) بر تفکر انتقادی دانشجویان رشته علوم تربیتی

فرضیات پژوهش عبارتند از:

1) بین نگرش دینی مثبت و تفکر انتقادی رابطه وجود دارد

2) بین نگرش دینی منفی و تفکر انتقادی رابطه وجود دارد.

جامعه آماری کلیه دانشجویان علوم تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند است و نمونه آماری 100 نفر است که از میان این جامعه آماری به صورت تصادفی ساده انتخاب شده است. روش گردآوری اطلاعات در این پژوهش پرسشنامه نگرش دینی و تفکر انتقادی خودساخته است که در اختیار گروه نمونه قرار گرفته و بعد از پاسخ جمع آوری شده و اطلاعات مورد بررسی قرار گرفته است. در تجزیه و تحلیل اطلاعات از دو روش توصیفی و استنباطی استفاده شده و جداول و نمودارهای آماری ارائه شده است.

نتایج این پژوهش به شرح ذیل است:

1) بین نگرش دینی و تفکر انتقادی رابطه معناداری وجود دارد.

2) بین نگرش دینی مثبت و تفکر انتقادی رابطه معناداری وجود دارد.

3) بین نگرش دینی منفی و تفکر انتقادی رابطه معناداری وجود دارد.

روش تحقیق و روش گردآوری اطلاعات:

روش گردآوری اطلاعات به صورت میدانی است و چون متغیرها غیر قابل دستکاری هستند (ویژگی) از روش غیر آزمایشی و از روش همبستگی استفاده شده است.

جامعه آماری:

جامعه آماری در این تحقیق کلیه دانشجویان علوم تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند است، که شامل 440 نفر می‌شوند.

نمونه آماری (حجم نمونه) و روش نمونه‌گیری:

نمونه آماری در این تحقیق، شامل 105 نفر است که از طریق فرمول حجم نمونه بدست آمده است.

تعیین حجم نمونه:

جامعه آماری محدود در سطح اطمینان 95% محاسبه گردیده است.

روش نمونه گیری از نوع تصادفی ساده است. بدین صورت که 100 نفر از دانشجویان علوم تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند را به صورت تصادفی انتخاب کرده و پرسشنامه‌هایی که تهیه شده است برای ارزیابی در اختیار آنها قرار داده شده تا پاسخ‌های خود را ارائه دهند. سپس آنها را جمع‌آوری کرده و مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرارداده اند.

ابزارهای گردآوری اطلاعات:

در این پژوهش برای جمع‌آوری اطلاعات از پرسشنامه (بسته پاسخ) استفاده می‌شود که شامل 2 پرسشنامه نگرش دینی و تفکر انتقادی است و اطلاعات مورد بررسی قرار می‌گیرد.

برای محاسبه ضریب پایایی از آزمون آلفای کرونباخ استفاده شده است. بدین صورت که نسبت مجموع واریانس مربوط به هر سئوال بر واریانس کل سئوالات از یک کسر می‌گردد که پایایی به دست آمده برای پرسشنامه نگرش دینی می‌باشد.

برای بررسی اعتبار این آزمون از دو روش اعتبار محتوایی و اعتبار صوری استفاده گردیده است.

روش تجزیه و تحلیل اطلاعات:

الف) آمار توصیفی

در این تحقیق از آمار توصیفی جهت تهیه و تنظیم جدول توزیع فراوانی و ترسیم نمودارها و محاسبه نسبت استفاده شده است.

ب) آمار استنباطی

تبلیغات متنی