امروز سه شنبه 15 اسفند 1402

بررسی عوامل افت تحصیلی دانش آموزان راهنمایی

0

بیان مسئله _مونا سعادتی

موضوع: بررسی عوامل افت تحصیلی دانش آموزان راهنمایی شهرقدس

بیان مسئله:

افت تحصیلی به معنای کاهش کیفیت تحصیلات دانش آموزان نسبت به سال هاو یا دوره های گذشته می باشد. غیبت های بسیار، رد شدن در پایه های مختلف همگی باعث کاهش کیفیت تحصیلات می شوند وکاهش عملکرد درسی دانش آموزان از سطح رضایت مندی به سطح نامطلوب است. به طور کلی نمرات دانش آموزان نسبت به سال های قبل سیر نزولی محسوس از خود نشان می دهد و ناکامی های تحصیلی به شکل گریز از مدرسه، تجدیدی،مردودی و ترک تحصیلی بروز می کنند.

هدف:

هدف من از انتخاب این موضوع رسیدن دانش آموزان به بالاترین درصد سطح عملکرد درسی نسبت به دوره های قبل می باشد.

ضرورت:

اگر این سیر نزولی درسی در سن های راهنمایی جلوگیری نشود باعث ادامه پیدا کردن این روند افت ادامه پیدا می‌کند وممکن است آینده یک دانش آموز به خطر بیفتد

سوالات:

1) آیا شرایط خانوادگی می تواند برای روند تحصیلی دانش آموزان تاثیر داشته باشد؟

2) آیا مهارت معلمان در تدریس تاثیری بر کاهش نمرات و افت تحصیلی تاثیر دارد؟

3) آیا تکنولوژی تاثیری بر افت تحصیلی دانش آموزان دارد؟

4) آیا درگیری با مطلب های تحصیلی می توان یکی از عوامل افت تحصیلی باشد؟

موضوع: بررسی تاثیر ازدواج بر روند ادامه تحصیلی ددانشگاهی زنان ارشاددماوند

بیان مسئله:

خانواده مهم ترین واحد اجتماعی هر جامعه است که با بستن پیمان زناشویی بین زن ومرد بوجود می‌آید. ازدواج یک امر جهانی است که در تمام جوامع وتقریبا درطول تاریخ وجود داشته است وبه یک مجموعه نیازهای اساسی انسان پاسخ می‌دهد اگر یک جامعه بخواهد امنیت و سلامت خود را حفظ کند باید سنت ازدواج بر آن برقرار باشد تا هر فردی به آرامش برسد ازدواج موفق باعث کاهش رفتارهای غیر اخلاقی وایجاد بهداشت روانی می گردد ومهم تر از همه کاهش خود ارضایی، مزاحمت های خیابانی و...می شود.

هدف:

هدف من از انجام این تحقیق تامین نیازهای عاطفی و جسمی انسان به نحو احسن با ازدواج به موقع می باشد و این تامین نیاز آرامشی فراهم می‌کند که انسان در سایه ی آن به سوی خواسته های عالی تر حرکت می‌کند

ضرورت:

اگر ازدواج در جامعه ای صورت نگیرد باعث می شود که دختران در اجتماع بامشکلات جسمی و روحی مواجه می شوند که باعث افزایش فساد و بی بندوباری در جوامع امروزی می شود.

سوالات:

1) آیا عوامل فردی در ازدواج به موقع تاثیر گذار می باشد؟

2) آیا عوامل اجتماعی در ازدواج به موقع تاثیر گذار می باشد؟

3) آیا عوامل فرهنگی در ازدواج به موقع و موفق تاثیر گذار می باشد؟

4) آیا عوامل اقتصادی در ازدواج به موقع تاثیر گذار می باشد؟

5) آیا دولتمردان ومسولان در ازدواج به موقع تاثیر گذار می باشد؟

تبلیغات متنی