امروز شنبه 12 اسفند 1402

پرسشنامه تاثیر بازی رایانه بر پرخاشگری

0

پرسشنامه نظر خواهی از مربیان پرورشی

مربی گرامی؛

مشخصات فردی: نام و نام خانوادگی ……………………….(الزامی نیست)

- جنسیت: مرد * زن *

- سن: زیر 25 سال* 30-25 سال * 40-30 سال * 40سال به بالا *

تحصیلات: فوق دیپلم * لیسانس * فوق لیسانس *

کاملاً مخالفم

مخالفم

نظری ندارم

موافقم

کاملاًً موافقم

عناوین سؤالات

ردیف

بازی های نامناسب رایانه باعث بلوغ زودرس کودکان می شود.

1

بازی رایانه باعث از خود بیگانگی کودکان می شود.

2

بازی رایانه باعث بزه اخلاقی می شود.

3

بازی رایانه موجب دروغ گویی کودکان می شود.

4

بازی رایانه باعث کمرنگ شدن تعلق به پدر و مادر می شود.

5

بازی رایانه باعث انزوا طلبی کودک می شود.

6

بازی رایانه موجب کاهش میزان حرف شنوی کودکان می شود.

7

بازی های رایانه باعث پرش ها و تیک های عصبی می شود.

8

بازی رایانه موجب چاقی مفرط می شود.

9

بازی رایانه موجب کاهش اعتماد به نفس در کودک می شود.

10

استفاده از رایانه به سیستم اسکلتی بدن آسیب می رساند.

11

استفاده از بازی رایانه باعث الگوگیری غلط در کودکان می شود

12

استفاده از بازی رایانه موجب کاهش میزان مشارکت در فعالیت های اجتماعی می شود.

13

استفاده از بازی های رایانه موجب افزایش میزان پرخاشگری درکودکان می شود.

14

پرتوهایی که از صفحه رایانه پخش می شود برای کودکان ضرر دارد.

15

بازی رایانه باعث افزایش عصبیت نسبت به هر موضوعی می شود

16

استفاده از بازی رایانه موجب تیره شدن روابط خانوادگی می شود.

17

استفاده ازبازیهای رایانه ای موجب افزایش اضطراب درکودکان می شود.

18

استفاده مداوم از بازی های رایانه چشم کودکان را دچار مشکل می کند.

19

استفاده از بازی رایانه موجب افزایش ضریب ستیزه جویی درکودکان می شود.

20

1- جز موارد ذکر شده چه عواملی در آثار سوء بازی های رایانه بر کودکان تأثیرگذار است؟

2- چه راهکارهایی برای جلوگیری از آثار سوء بازی های رایانه بر کودکان پیشنهاد می کنید؟

تبلیغات متنی