امروز سه شنبه 15 اسفند 1402

پروژه مالی طراحی سیستم انبارداری

0

تعداد صفحات: 70 صفحه

مقدمه

هدف از استراتژیک سیستم انبارداری

فصل اول

انبارداری و جایگاه آن

بخش اول: تعریف انبار و انبارداری

بخش دوم: نقش انبار در اقتصاد کشور

نقش انبار در تجارت

نقش انبار در صنعت

بخش سوم: جایگاه انبار در سازمان

بخش چهارم: وظایف انباردار

فصل دوم

سیستم انبارداری

بخش اول: سیستم انبارداری

بخش دوم: خط مشی های انبارداری

بخش سوم: سازمان انبارها

بخش چهارم: طراحی و برنامه ریزی صحیح تامین کالا

بخش پنجم: عوامل موثر در تعیین محل یک مجتمع انبار

بخش ششم: انواع انبار

بخش هفتم: انواع فرمهای مربوط و قابل انتقال در بخش انبارداری

رسید انبار (سند خرید – قبض انبار)

کارت انبار

نحوه تنظیم کارت انبار

کارت انبار مخصوص انبار

کارت انبار مخصوص حسابداری

حواله انبار

برگه حواله انبار

برگ درخواست حواله انبار

برگ درخواست حواله انبار

فرم برگشت جنس به انبار

برگه برگشت جنس به انبار

برگ درخواست خرید مواد

برگ سفارش خرید

برگ رسید کالا به قسمت بازرسی

فرم گزارش روزانه بازرسی

رسید موقت انبار

برگ رسید و تحویل مستقیم

برگ ارسال و تحویل کالا

کارت حساب مواد

کارت سفارش انبار

برگ برگشت از خرید

برگ تحویل اسقاط

جواز خروج

صورت حساب فروش (نقدی یا غیر نقدی)

برگ تعدیل (افزایش، کاهش) موجودی

فصل سوم: مدیریت انبارداری

بخش اول: وظایف مدیر انبارها

بخش دوم: مدیریت انبارداری

بخش سوم: انتظامات مدیریت مالی از سیستم کنترل موجودیها

فصل چهارم: کنترل موجودیهای انبار

بخش اول: کاردکس انبار

بخش دوم: بررسی موجودیها و تعیین بهاء آنها در انبار

کنترل موجودیها

چه مقدار باید سفارش دهیم؟

نقطه سفارش و میزان سفارش

حداقل موجودی مواد

حداکثر موجودی مواد

تعیین بهارء موجودیها در انبار

روش میانگین ساده متحرک

روش میانگین موزون متحرک

روش اولین صادره از اولین وارده

روش اولین صادره از آخرین وارده

روش اقل قیمت تمام شده

روش بهای معادل بازار

روش قیمت فروش

بخش سوم: هزینه های انبارداری

فصل پنجم: عملیات حسابداری خرید

بخش اول: حسابداری خرید

فصل ششم انبارگردانی

بخش اول: روشهای شمارش موجودیها

شمارش موجودی دائمی (موجودی برداری عینی مستمر)

شمارش موجودی دوره ای (انبارگردانی)

بخش دوم: کمیته انبارگردانی

بخش سوم: وظایف انبارگردانی

بخش چهارم: کنترل مدارک انبار و حسابداری

منابع و ماخذ

خرید و دانلود | 45,000 تومان
تبلیغات متنی