امروز سه شنبه 15 اسفند 1402

پرسشنامه سنجش روشهای رایج تشویق در مدارس

0

بسمه تعالی

بررسی روشهای رایج تشویق دانش آ موزان در مدارس و ارائه شیوه های مطلوب تشویق

دانش آموزان عزیز: با سلام و عرض تشکر

با توجه به نقش مو ثر تشویق در پیشرفت درسی و رشد رفتار مطلوب در دانش آ موزان و به منظور آگاهی ازنظرات شما نسبت به روشهای نسبت رایج تشویق در مدارس خواهشمند است به سوا لات این پرسشنامه صادقانه پاسخ دهید تا با استفا ده از نظرات شما گا می مو ثردرپیشبرد امور آموزشی و تربیتی دانش آموزان برداشته شود.

پایه: اول دوم سوم معدل ترم قبل:.........................

تبدیل درسی که آ ن را دوست داری............. نمره ترم گذشته آن درس..................

شغل پدر:......................... تحصیلات پدر:............... شغل مادر:.............. تحصیلات مادر:..

لطفآ نظرات خودررادرمورد سوالات داده شده با علامت (x)مشخص نمائید.

1- تاچه اندازه درمدرسه شما دانش آموزان را تشویق می نمایند؟

الف) خیلی زیاد ب) زیاد ج) متوسط د) کم ه) هیچ

2- تااچه اندازه درمدرسه شما دانش آموزان را به لحاظ پیشرفت درسی تشویق می نمایند؟

الف) خیلی زیاد ب) زیاد ج) متوسط د) کم ه) هیچ

3-به چه میزان در مدرسه شما دانش آ موزان را به لحاظ پرخورداری از رفارخوب مورد تشویق قرارمی دهند؟

الف) خیلی زیاد ب) زیاد ج) متوسط د)کم ه) هیج

4-به نظرشما کدامیک ازمعامین و کارکنان مدرسه دانش آموزان رابیشترتشویق می نمایند؟

از شما ره 1تا 5.شماره یک بیشترین وشماره پنج کمترین

الف) معلم اد بیات ب) معلم تاریخ جغرافیا واجتما عی ج) معلم ریاضی

د) معلم حرفه و فن ه) معلم علوم وزبان ز) معلم دینی وقرآن

ح) معلم عربی ط) معلم هنر ی) معام پرورشی

ک) مدیر مدرسه ل) معاون مدرسه م) معام ورزش ن) هیچکدام

5-در مدرسه شما بیشترین تشویقی که صورت می گیرد در ارتباط کدامیک ازموارد ذیل است؟

ازشماره 1 تا 5.شماره یک بیشترین وشماره پنج کمترین

ا لف) پیشترفت درسی ب) رفتارخوب دانش آموزان ج) پیروزی دانش آموزان درمسابقات علمی

د) پیروزی درمسابقات ورزشی ه)پیروزی درمسابقات فرهنگی و تربیتی

و)رعا یت نظا فت شخصی وآموزشگاه ز) انجام فرایض مذهبی

6-به نظرشما کدامیک ازمعلمین و کارکنان مدرسه درتشویق دانش آموزان کمترین تبعیض راقایل می شوند؟

ازشماره 1تا 5.شمارهیک بیشترین شماره پنج کمترین.

الف) معلم اد بیات ب) معلم تاریخ جغرافیا واجتما عی ج) معلم ریاضی

د) معلم حرفه و فن ه) معلم علوم وزبان ز) معلم دینی وقرآن

ح) معلم عربی ط) معلم هنر ی) معام پرورشی

ک) مدیر مدرسه ل) معاون مدرسه م) معام ورزش ن) هیچکدام

7-از نحوه تشویق نمودن کدامیک از معلمین و کارکنا ن مدرسه درتشو یق نمودن دانش آموزان کمترین تبعیض راقایل می شوند؟ ازشماره 1تا 5.شمارهیک بیشترین شماره پنج کمترین.

الف) معلم اد بیات ب) معلم تاریخ جغرافیا واجتما عی ج) معلم ریاضی

د) معلم حرفه و فن ه) معلم علوم وزبان ز) معلم دینی وقرآن

ح) معلم عربی ط) معلم هنر ی) معام پرورشی

ک) مدیر مدرسه ل) معاون مدرسه م) معام ورزش ن) هیچکدام

8-معامین شما تا چه اندازه ازتشویق نمودن جهت پیشرفت درسی دانش آموزان استفاده می نمایند؟

الف) خیلی زیاد ب) زیاد ج) متوسط د) کم ه) هیچ

9-معا ون مدرسه تا چه اندازه جهت اصلاح رفتااردانش آموزان ازتشویق استفا ده می نما یند؟

الف) خیلی زیاد ب) زیاد ج) متوسط د) کم ه) هیچ

10- معاون مدرسه تا چه اندازه جهت پیشرفت درسی دانش آموزان راتشویق می کند؟

الف) خیلی زیاد ب) زیاد ج) متوسط د) کم ه) هیچ

11-معلمین جهت تشویق دانش آموزان تاچه اندازه ازتشویق کلامی استفاده می کنند؟

الف) خیلی زیا د ب) زیاد ج) متوسط د) کم ه) هیچ

12- مد یرمدرسه تا چه میزان درتشویق دانش آموزان ازتشویق کلامی استفاده می کنند؟

الف) خیلی زیا د ب) زیاد ج) متوسط د) کم ه) هیچ

13-معاون مدرسه تا چه میزان درتشویق دانش آموزان ازتشویق کلامی استفاده می کنند؟

الف) خیلی زیاد ب) زیاد ج) متوسط د) کم ه) هیچ

14-مربی پرورشی تا چه میزان در تشویق دانش آموزان از کلامی استفا ده می کنند؟

الف) خیلی زیا د ب) زیا د ج) متوسط د) کم ه) هیچ

15-آیا در مدرسه شما جهت تشویق دانش آموزان به آنها جایزه داده می شود؟

الف) خیلی زیا د ب) زیا د ج) متوسط د) کم ه) هیچ

16-به نظر شما کدام یک ازموارد زیر جهت تشویق نمودن دانش آموزان اثر بیشتری دارد؟

الف)تشویق دانش آموزان درکلاس ب) تشویق دانش آموزان درخلوت

ج) تشویق دانش آموزان در مراسم صبحگا هی د) تشویق دانش آموزان درجمع مدیرو معاونین

ه) تشویق دانش آموزان در مراسم انجمن اولیا و مربیان

17-معلمین شمادر حال حاضر جهت تشویق دانش آموزان بیشترازکدامیک از روشها ی زیر استفا ده می کنند؟

از شماره 1 تا 5. شماره یک بیشترین و شماره پنج کمترین.

الف) دادن جایزه ب) تشویق کلامی ج)تشویق درحضورجمع دانش آموزان واولیا ومربیان

د) شرکت دادندراوردهای علمی وتفریحی ه)دادن لوح تقد یربه دانش آموزان

و)مسئولیت به دانش آموزان

18-به نظرشما کدامیک ازمعلمین دانش آموزان راازنظردرسی مورد تشویق قرارمی دهند؟

از شماره 1تا 5. شماره یک بیشترین وشماره پنج کمترین.

الف) معلم ریاضی ب)معلم ادبیات ج) معلم علوم د)معلم ورزش

ه) معلم دینی وقرآن و) معلم هنر ز)معلم تاریخ و جغرافیا و اجتماعی

ح)معلم زبان ط) معلم عربی ی)معلم پرورشی ک)معلم حرفه وفن

19دامیک از معلمین شما دانش آموزان راازنظر اخلاقی بیشتر مورد تشویق قرار می دهند؟

از شماره 1تا 5. شماره یک بیشترین وشماره پنج کمترین.

الف) معلم ریاضی ب)معلم ادبیات ج) معلم علوم د)معلم ورزش

ه) معلم دینی وقرآن و) معلم هنر ز)معلم تاریخ و جغرافیا و اجتماعی

ح)معلم زبان ط) معلم عربی ی)معلم پرورشی ک)معلم حرفه وفن

20به نظرشما معلمین جهت تشویق دانش آموزان کدامیک ازروش های زیر را بیشتررعایت می کنند؟

الف) تشویق بلافاصله انجام می دهند ب)وعده تشویق می دهند ولی عمل نمی کنند

ج) وعده تشویق می دهند وعمل می کنند د) تشویق نمی کنند

21- چنا نچه شما شا یسته با شید علا قمند ید توسط کدامیک از افراد زیر مورد تشویق واقع شوید؟

الف) معلم مربوط ب) مدیر مدرسه ج) معا ون درسه د) مربی پرورشی

ه) مسئولین آموزش و پرورش

تبلیغات متنی