امروز سه شنبه 15 اسفند 1402

پرسشنامه ترغیب به مطالعه

0

1- آیا روشهای ترغیب دانش آموزان به مطالعه و تحقیق بر میزان تشویق آنها به فعالیت های پژوهشی موثر است؟

1- خیلی زیاد 5 2- زیاد 5 3- تاحدودی 5 4- کم 5 5- خیلی کم 5

2- آیا روشهای ترغیب دانش آموزان به مطالعه و تحقیق بر میزان استفاده از کتابهای علمی و تحقیقی موثر است؟

1- خیلی زیاد 5 2- زیاد 5 3- تاحدودی 5 4- کم 5 5- خیلی کم 5

3- آیا روشهای ترغیب دانش آموزان به مطالعه و تحقیق بر میزان گرایش آنها به تحقیقات گروهی تاثیر دارد؟

1- خیلی زیاد 5 2- زیاد 5 3- تاحدودی 5 4- کم 5 5- خیلی کم 5

4- آیا بین روشهای ترغیب دانش آموزان به مطالعه و تحقیق بر میزان بهره گیری از فضای کتابخانه ارتباط وجود دارد؟

1- خیلی زیاد 5 2- زیاد 5 3- تاحدودی 5 4- کم 5 5- خیلی کم 5

5 – آیا روشهای ترغیب دانش آموزان به مطالعه و تحقیق بر میزان بهره وری عملی از نتایج تحقیق تاثیر دارد؟

1- خیلی زیاد 5 2- زیاد 5 3- تاحدودی 5 4- کم 5 5- خیلی کم 5

6- آیا میزان ترغیب دانش آموزان به مطالعه و تحقیق با آگاهی مشاوران مدرسه ارتباط دارد؟

1- خیلی زیاد 5 2- زیاد 5 3- تاحدودی 5 4- کم 5 5- خیلی کم 5

7- آیا میزان مطالعه و تحقیق والدین دانش اموزان در ترغیب دانش آموزان بر مطالعه و تحقیق موثر است؟

1- خیلی زیاد 5 2- زیاد 5 3- تاحدودی 5 4- کم 5 5- خیلی کم 5

8- آیا بین روشهای ترغیب دانش آموزان به مطالعه و تحقیق بر میزان شکوفایی خلاقیت آنها ارتباط وجود دارد؟

1- خیلی زیاد 5 2- زیاد 5 3- تاحدودی 5 4- کم 5 5- خیلی کم 5

9- آیا بین روشهای ترغیب دانش آموزان به مطالعه و تحقیق بر میزان کشف استعدادهای تحصیلی آنها ارتباط وجود دارد؟

1- خیلی زیاد 5 2- زیاد 5 3- تاحدودی 5 4- کم 5 5- خیلی کم 5

10- آیا بین روشهای ترغیب دانش آموزان به مطالعه و تحقیق بر میزان توجه آنها برای بهره گیری از منابع مرتبط با تحقیق ارتباط وجود دارد؟

1- خیلی زیاد 5 2- زیاد 5 3- تاحدودی 5 4- کم 5 5- خیلی کم 5

11- آیا روشهای ترغیب دانش آموزان به مطالعه و تحقیق بر میزان افزایش مهارت آنها در مقاله‌نویسی موثر است؟

1- خیلی زیاد 5 2- زیاد 5 3- تاحدودی 5 4- کم 5 5- خیلی کم 5

12- آیا روشهای ترغیب دانش آموزان به مطالعه و تحقیق بر میزان علاقمندی آنها به گنجاندن درس پژوهش در برنامه هفتگی موثر است؟

1- خیلی زیاد 5 2- زیاد 5 3- تاحدودی 5 4- کم 5 5- خیلی کم 5

13- آیا روشهای ترغیب دانش آموزان به مطالعه و تحقیق بر میزان فرهنگ سازی این روش برای بالا بردن سطح علمی آنها موثر است؟

1- خیلی زیاد 5 2- زیاد 5 3- تاحدودی 5 4- کم 5 5- خیلی کم 5

14- آیا روش های ترغیب دانش آموزان به مطالعه و تحقیق بر میزان پیشرفت تحصیلی تاثیر دارد؟

1- خیلی زیاد 5 2- زیاد 5 3- تاحدودی 5 4- کم 5 5- خیلی کم 5

15- آیا روش های ترغیب دانش آموزان به مطالعه و تحقیق بر میزان علاقمندی آنها به تحقیق کلاسی و کارهای گروهی موثر است؟

1- خیلی زیاد 5 2- زیاد 5 3- تاحدودی 5 4- کم 5 5- خیلی کم 5

16- آیا بین روش های ترغیب دانش آموزان به مطالعه و تحقیق و ایجاد انگیزه رابطه وجود دارد؟

1- خیلی زیاد 5 2- زیاد 5 3- تاحدودی 5 4- کم 5 5- خیلی کم 5

17- آیا بین روش های ترغیب دانش آموزان به مطالعه و تحقیق والدین آنها رابطه وجود دارد؟

1- خیلی زیاد 5 2- زیاد 5 3- تاحدودی 5 4- کم 5 5- خیلی کم 5

18 - آیا بین روش های ترغیب دانش آموزان به مطالعه و تحقیق و آموزش روش تحقیق رابطه وجود دارد؟

1- خیلی زیاد 5 2- زیاد 5 3- تاحدودی 5 4- کم 5 5- خیلی کم 5

19 - آیا بین روش های ترغیب دانش آموزان به مطالعه و تحقیق بر میزان کشف استعدادهای تحصیلی آنها رابطه وجود دارد؟

1- خیلی زیاد 5 2- زیاد 5 3- تاحدودی 5 4- کم 5 5- خیلی کم 5

20- آیا بین روش های ترغیب دانش آموزان به مطالعه و تحقیق بر میزان امادگی آنها برای نوشتن تحقیقات دانشجویی رابطه وجود دارد؟

1- خیلی زیاد 5 2- زیاد 5 3- تاحدودی 5 4- کم 5 5- خیلی کم 5

21- آیا بین روش های ترغیب دانش آموزان به مطالعه و تحقیق بر میزان افزایش مهارت آنها در مقاله نویسی رابطه وجود دارد؟

1- خیلی زیاد 5 2- زیاد 5 3- تاحدودی 5 4- کم 5 5- خیلی کم 5

22-آیا بین روشهای ترغیب دانش آموزان به مطالعه وتحقیق بر میزان علاقه مندی به گنجاندن درس پژوهش در برنامه هفتگی آنها رابطه وجود دارد؟

1- خیلی زیاد 5 2- زیاد 5 3- تاحدودی 5 4- کم 5 5- خیلی کم 5

23- آیا بین روش های ترغیب دانش آموزان به مطالعه و تحقیق بر میزان تشویق آنها برای شرکت در مسابقات تحقیقی و پژوهشی رابطه وجود دارد؟

1- خیلی زیاد 5 2- زیاد 5 3- تاحدودی 5 4- کم 5 5- خیلی کم 5

24 - آیا بین روش های ترغیب دانش آموزان به مطالعه و تحقیق بر میزان توجه آنها برای بهره گیری آنها از منابع مرتبط با تحقیق رابطه وجود دارد؟

1- خیلی زیاد 5 2- زیاد 5 3- تاحدودی 5 4- کم 5 5- خیلی کم 5

25 آیا میزان ترغیب دانش آموزان به مطالعه و تحقیق با آگاهی مشاوران مدرسه ارتباط دارد؟

1- خیلی زیاد 5 2- زیاد 5 3- تاحدودی 5 4- کم 5 5- خیلی کم 5

تبلیغات متنی