امروز شنبه 12 اسفند 1402

بررسی عوامل موثر بر اختلالات یادگیری دانش آموزان

0

تعداد صفحات : 33 صفحه

فصل اول: کلیات

عنوان

مقدمه و بیان مسئله‌

ویژه‌

فرضیه‌های‌تحقیق‌

سؤال‌های‌پژوهشی‌

متغیرهای‌پژوهش‌

فصل دوم: پیشینه تحقیق

اختلال‌یادگیری‌

آسیب‌مغزی‌

بیماری‌های‌عفونی‌

برتری‌جانبی‌

ادراک‌بینایی‌

فصل سوم: روش تحقیق

روش پژوهش

جامعه آماری

نمونه آماری و روش نمونه گیری

ابزار‌های اندازه گیری و روایی و پایایی آن ها

روش‌های تجزیه و تحلیل داده ها

شیوه اجرا

فصل چهارم: بحث و نتیجه گیری و پیشنهادات

بحث، نتیجه گیری و پیشنهادات

محدودیت ها

پیشنهادات عملی و پژوهشی

فهرست منابع و مآخذ

خرید و دانلود | 37,000 تومان
تبلیغات متنی