امروز سه شنبه 15 اسفند 1402

مقیاس رویدادهای رابطه نامزدی

0
مقیاس رویدادهای رابطه نامزدی
چارلز ئی. کینگ، و اندرو کریسچنسن
Relationship Events Scale (RES)
در اینجا فهرست رویدادهایی آمده که در بسیاری از روابط رخ می دهد. اگر هر یک از این رویدادها در رابطه شما رخ داده است در مقابل آن "ص" صحیح و اگر رخ نداده است "غ" (غلط) بنویسید.
1- نامزدم مرا با کلمات محبت آمیز (مانند عزیزم، محبوبم و نظایر آن ها) خطاب می کتد....
2- نامزدم به من می گوید: "دوستت دارم"....
3- نامزدم با هیچ کس جز من به سینما نمی رود....
4- ما درباره احتمال عروسی مان بحث کرده ایم....
5- نامزدم به دیدار خانواده من می آید....
6- من به نامزدم بیش از یک سوم حقوقم را برای مدتی بیش از یک هفته قرض داده ام....
7- من نامزدم را با کلمات محبت امیز (مانند عزیزم، محبوبم و نظایر ان) خطاب می کنم....
8- من و نامزدم در کنار یکدیگر احساس راحتی می کنیم، طوری که می توانیم بدون صحبت کردن یا انجام فعالیتی، با هم قدم بزنیم....
9- من با هیچ کس به جز نامزدم به سینما نمی روم....
10- خانواده نامزدم مرا تایید می کند....
11- من به نامزدم می گویم: "دوستت دارم"....
12- من به دیدار خانواده نامزدم می روم....
13- نامزدم به من بیش از یک سوم حقوقش را برای مدتی بیش از یک هفته قرض داده است....
14- ما یک روز کامل را فقط با یکدیگر بیرون رفته ایم....
15- خانواده من نامزدم را تایید می کند....
16- ما بدون این که نقشه انجام کار خاصی داشته باشیم، برای با هم بودن برنامه ریزی کرده ایم....
17- ما درباره "زندگی مشترک" صحبت کرده ایم....
18- ما را به عنوان یک زوج به میهمانی دعوت کرده اند....
19- ما به قصد ازدواج با هم نامزد شده ایم....

ثنایی، باقر و همکاران. مقیاس های سنجش خانواده و ازدواج. انتشارارت بعثت 1387

تبلیغات متنی