امروز سه شنبه 28 فروردین 1403

گزارش کارآموزی شبکه بهداشت و درمان

0

تعداد صفحات: 100 صفحه

چکیده

فصل اول معرفی و تاریخچه

بهداری سابق

خانه بهداشت

مراکز بهداشتی درمانی

سازمان انتقال خون

عملکرد واحد مبارزه با بیماریها

عملکرد واحد تغذیه و مدارس

فصل دوم فعالیتها

اهداف شبکه بهداشت

نگاهی بر بیمارستان امدادی

استراتژی های شبکه بهداشت

اهم فعالیتهای انجام شده بهداشت حرفه ای

عملکرد واحد بهداشت دهان و دندان

عملکرد واحد اسناد پزشکی

عملکرد نظارت بر درمان

فصل سوم شرح تفصیلی آموخته ها

اهداف بهداشت محیط در نظام شبکه

مراکز تهیه و توزیع و نگهداری و فروش مواد

بهداشت مواد غذایی

شرح وظایف کاردان بهداشت محیط در مراکز بهداشتی درمانی

بحث و نتیجه گیری

گزارشی از تشکیل شبکه بهداشت و حقوق باروری

آشنایی یا واحد بهداشت محیط شبکه بهداشت

اهداف برنامه های بهداشت خانواده

آموزش بهداشت روان در شبکه بهداشت

منابع و ماخذ

خرید و دانلود - 65000 تومان
تبلیغات متنی