امروز شنبه 12 اسفند 1402

آزمون مفهوم خویشتن - بک 26 ماده

0
آزمون مفهوم خویشتن - بک
26 ماده

Beck Self - Concept Test (BSCT


لطفا در هر یک ازصفات وخصوصیاتی که در زیر ارائه شده است، خود را با دیگران مقایسه کنید و آن عبارتی که در مورد شما درست ترین است، علامت بزنید.
1- قیافه ام...
‌أ- تقریبا از همه کسانی که می شناسم، بهتر است.
‌ب- از بیشتر کسانی که می شناسم، بهتر است.
‌ج- مثل بیشتر کسانی است که می شناسم.
‌د- از بیشتر کسانی که می شناسم، بد تر است.
‌ه- تقریبا از همه کسانی که می شناسم، بدتر است.
2- معلوماتم...
‌أ- تقریبا از همه کسانی که می شناسم، کمتر است.
‌ب- از بیشتر کسانی که می شناسم، کمتر است.
‌ج- مثل بیشتر کسانی است که می شناسم.
‌د- از همه کسانی که می شناسم، بیشتر است.
‌ه- تقریبا از همه کسانی که می شناسم، بیشتر است.
3- حرص و طمع من...
‌أ- تقریبا بیش از همه کسانی است که می شناسم.
‌ب- بیش از بیشتر کسانی است که می شناسم.
‌ج- مثل بیشتر کسانی است که می شناسم.
‌د- از بیشتر کسانی که می شناسم، کمتر است.
‌ه- تقریبا از همه کسانی که می شناسم، کمتر است
4- شوخ طبعی من...
‌أ- تقریبا از همه کسانی که می شناسم، بیشتر است.
‌ب- بیش از بیشتر کسانی است که می شناسم.
‌ج- مثل بیشتر کسانی است که می شناسم.
‌د- از بیشتر کسانی که می شناسم، کمتر است.
‌ه- تقریبا از همه کسانی که می شناسم، کمتر است
5- هوش من...
‌أ- تقریبا بیش از همه کسانی است که می شناسم.
‌ب- بیش از بیشتر کسانی است که می شناسم.
‌ج- مثل بیشتر کسانی است که می شناسم.
‌د- از بیشتر کسانی که می شناسم، کمتر است.
‌ه- تقریبا از همه کسانی که می شناسم، کمتر است.
6- محبوبیت من...
‌أ- کمتر از همه کسانی است که می شناسم.
‌ب- کمتر از بیشتر کسانی است که می شناسم.
‌ج- مثل بیشتر کسانی است که می شناسم.
‌د- بیش از بیشتر کسانی که می شناسم.
‌ه- تقریبا بیشتر از همه کسانی که می شناسم.
7- مرتب بودن و پاکیزگی من...
‌أ- تقریبا بیش از همه کسانی است که می شناسم.
‌ب- بیش از بیشتر کسانی است که می شناسم.
‌ج- مثل بیشتر کسانی است که می شناسم.
‌د- از بیشتر کسانی که می شناسم، کمتر است.
‌ه- تقریبا از همه کسانی که می شناسم، کمتر است.
8- موفقیتم...
‌أ- کمتر از همه کسانی است که می شناسم.
‌ب- کمتر از بیشتر کسانی است که می شناسم.
‌ج- مثل بیشتر کسانی است که می شناسم.
‌د- بیش از بیشتر کسانی که می شناسم.
‌ه- تقریبا بیشتر از همه کسانی که می شناسم.
9- حافظه من...
‌أ- تقریبا از همه کسانی که می شناسم، بهتر است.
‌ب- بهتر از بیشتر کسانی است که می شناسم.
‌ج- مثل بیشتر کسانی است که می شناسم.
‌د- از بیشتر کسانی که می شناسم، بدتر است.
‌ه- تقریبا از همه کسانی که می شناسم، بدتر است.
10- جذابیت من...
‌أ- تقریبا بیش از همه کسانی است که می شناسم.
‌ب- بیش از بیشتر کسانی است که می شناسم.
‌ج- به اندازه بیشتر کسانی است که می شناسم.
‌د- از بیشتر کسانی که می شناسم، کمتر است.
‌ه- تقریبا از همه کسانی که می شناسم، کمتر است.
11- مهربانیم...
‌أ- تقریبا از همه کسانی است که می شناسم، کمتر است.
‌ب- از بیشتر کسانی که می شناسم، کمتر است.
‌ج- مثل بیشتر کسانی است که می شناسم.
‌د- بیش از بیشتر کسانی که می شناسم.
‌ه- تقریبا بیشتر از همه کسانی که می شناسم.
12- شخصیت...
‌أ- تقریبا بیش از همه کسانی که می شناسم، شخصیت دارم.
‌ب- بیش از بیشتر کسانی که می شناسم، شخصیت دارم.
‌ج- شخصیت من مثل بیشتر کسانی است که می شناسم.
‌د- از بیشتر کسانی که می شناسم، کمتر شخصیت دارم.
‌ه- تقریبا از همه کسانی که می شناسم، کمتر شخصیت دارم.
13- تنبلیم...
‌أ- تقریبا بیش از همه کسانی است که می شناسم.
‌ب- بیش از بیشتر کسانی است که می شناسم.
‌ج- مثل بیشتر کسانی است که می شناسم.
‌د- از بیشتر کسانی که می شناسم، کمتر است.
‌ه- تقریبا از همه کسانی که می شناسم، کمتر است.
14- از نظر ورزشکاری...
‌أ- تقریبا از همه کسانی که می شناسم، بهترم.
‌ب- از بیشتر کسانی است که می شناسم، بهترم.
‌ج- مثل بیشتر کسانی هستم که می شناسم.
‌د- از بیشتر کسانی که می شناسم، بدترم.
‌ه- تقریبا از همه کسانی که می شناسم، بدترم.
15- خودخواهی من...
‌أ- تقریبا از همه کسانی که می شناسم، کمتر است.
‌ب- از بیشتر کسانی که می شناسم، کمتر است.
‌ج- مثل بیشتر کسانی است که می شناسم.
‌د- بیش از بیشتر کسانی است که می شناسم.
‌ه- تقریبا از همه کسانی که می شناسم، بیشتر است.
16- توانایی خواندن و بیان من...
‌أ- تقریبا از همه کسانی که می شناسم، بهتر است.
‌ب- از بیشتر کسانی که می شناسم، بهتر است.
‌ج- مثل بیشتر کسانی است که می شناسم.
‌د- از بیشتر کسانی که می شناسم، بدتر است.
‌ه- تقریبا از همه کسانی که می شناسم، بدتر است.
17- وضع ظاهر من...
‌أ- تقریبا از همه کسانی که می شناسم، بهتر است.
‌ب- از بیشتر کسانی که می شناسم، بهتر است.
‌ج- مثل بیشتر کسانی است که می شناسم.
‌د- از بیشتر کسانی که می شناسم، بدتر است.
‌ه- تقریبا از همه کسانی که می شناسم، بدتر است.
18- خلق و خوی من...
‌أ- تقریبا از همه کسانی که می شناسم، بهتر است.
‌ب- از بیشتر کسانی که می شناسم، بهتر است.
‌ج- مثل بیشتر کسانی است که می شناسم.
‌د- بد تر از بیشتر کسانی است که می شناسم.
‌ه- تقریبا از همه کسانی که می شناسم، بدتر است.
19- استقلال من...
‌أ- تقریبا از همه کسانی که می شناسم، کمتر است.
‌ب- از بیشتر کسانی که می شناسم، کمتر است.
‌ج- مثل بیشتر کسانی است که می شناسم.
‌د- بیش از بیشتر کسانی است که می شناسم.
‌ه- تقریبا بیش از همه کسانی که می شناسم.
20- در به اتمام رساندن کارها...
‌أ- از همه کسانی که می شناسم، بهترم.
‌ب- از بیشتر کسانی که می شناسم، بهترم.
‌ج- مثل بیشتر کسانی است که می شناسم.
‌د- از بیشتر کسانی که می شناسم، بدترم.
‌ه- تقریبا از همه کسانی که می شناسم، بدترم.
21- کمرویی من...
‌أ- تقریبا بیش از همه کسانی است که می شناسم.
‌ب- بیش از بیشتر کسانی است که می شناسم.
‌ج- به اندازه بیشتر کسانی است که می شناسم.
‌د- کمتر از بیشتر کسانی است که می شناسم.
‌ه- تقریبا از همه کسانی که می شناسم، کمتر است.
22- در یادگیری چیزی...
‌أ- تقریبا از همه کسانی که می شناسم، بهترم.
‌ب- از بیشتر کسانی که می شناسم، بهترم.
‌ج- مثل بیشتر کسانی است که می شناسم.
‌د- از بیشتر کسانی که می شناسم، بدترم.
‌ه- تقریبا از همه کسانی که می شناسم، بدترم.
23- حسادتم...
‌أ- تقریبا بیش از همه کسانی است که می شناسم.
‌ب- بیش از بیشتر کسانی که می شناسم.
‌ج- به اندازه بیشتر کسانی است که می شناسم.
‌د- کمتر از بیشتر کسانی که می شناسم.
‌ه- تقریبا از همه کسانی که می شناسم، کمتر است.
24- تلاش و سخت کوشی من...
‌أ- تقریبا بیش از همه کسانی است که می شناسم.
‌ب- بیش از بیشتر کسانی است که می شناسم.
‌ج- به اندازه بیشتر کسانی است که می شناسم.
‌د- کمتر از بیشتر کسانی است که می شناسم.
‌ه- تقریبا از همه کسانی که می شناسم، کمتر است.
25- بیرحمی من...
‌أ- تقریبا از همه کسانی که می شناسم، کمتر است.
‌ب- از بیشتر کسانی که می شناسم، کمتر است.
‌ج- مثل بیشتر کسانی است که می شناسم.
‌د- بیش از بیشتر کسانی که می شناسم.
‌ه- تقریبا از همه کسانی که می شناسم، بیشتر است.
26- توانایی خواندن و بیان من...
‌أ- تقریبا از همه کسانی که می شناسم، بهتر است.
‌ب- از بیشتر کسانی که می شناسم، بهتر است.
‌ج- مثل بیشتر کسانی است که می شناسم.
‌د- از بیشتر کسانی که می شناسم، بدتر است.
‌ه- تقریبا از همه کسانی که می شناسم، بدتر است.

یکی از منابع:

فتحی آشتیانی، علی. آزمون های روان شناختی – ارزشیابی شخصیت و سلامت روان. انتشارات بعثت. 1388

تبلیغات متنی