امروز سه شنبه 15 اسفند 1402

مقیاس مقدار ترس- اقتباسی

0
مقیاس مقدار ترس- اقتباسی
Fear Quantity Scale. By Geer 1965
در زیر تعدادی شئ، تجربه و رویداد ارائه شده است. مقدار ترس خود را از هریک بر اساس مقیاس مشخص کنید.
0=هیچ، 1= خیلی کم، 2= اندکی، 3= تا حدودی، 4= زیاد، 5= خیلی زیاد، 6= شدیدا
1- اشیای نوک تیز           6- عنکبوت
2- اجساد مردگان            7- رعد و برق
3- احمق به نظر رسدن    8- بیماری روانی
4- اشتباه کردن              9- سگ های ولگرد
5- آب های عمیق          10- حشرات نیش دار

چارلز اس. کارور و مایکل اف. شی یر. نظریه های شخصیت. ترجمه احمد رضوانی. معاونت فرهنگی آستان قدس رضوی. 1375

تبلیغات متنی