امروز سه شنبه 04 اردیبهشت 1403

کارآموزی اصلاح بذر و نهال

0

تعداد صفحات: 17 صفحه

ایستگاه تحقیقاتی کشاورزی گرگان (عراقی محله)

بخش تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر

فعالیتهای بخش تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر عبارتند از

مشخصات ایستگاه تحقیقاتی کشاورزی گرگان (عراقی محله)

بخش کلزا ایستگاه تحقیقاتی گرگان

عناوین طرح های به نژادی

عناوین طرح های به زراعی

بخش ذرت ایستگاه تحقیقاتی گرگان

طرح ها بخش ذرت

اهداف طرح

روش تحقیق

طرح بررسی اثر آرایش کاشت و تراکم بر عملکرد ذرت شیرین

بخش غلات ایستگاه تحقیقاتی گرگان

شرایط زارعین استان گلستان در سه ناحیه

طرح های به نژادی گندم نان در سال 1384

بخش بیمارهای ایستگاه تحقیقاتی گرگان

خرید و دانلود - 23000 تومان
تبلیغات متنی