امروز شنبه 12 اسفند 1402

پرسشنامه سنجش انگیزه مدیریت

0

پرسشنامه سنجش انگیزه مدیریت1

هدف: با استفاده از این پرسشنامه، انگیزه افراد برای اداره یک سازمان بزرگ و پیچیده مورد ارزیابی قرار می گیرد.

نحوه تکمیل: هر یک از عبارات دارای هفت گزینه است که از قوی تا ضعیف درجه بندی گردیده است. این پرسشنامه مبتنی بر هفت بعد مدیریت مشخص شده است. برای هر عبارت، دور عددی که شدت انگیزه شما را بهتر نشان می دهد، دایره بکشید.
عبارات
   

    قوی                             ضعیف

1.من تمایل دارم تا روابط مثبتی با مافوق های خود ایجاد نمایم.
   
7    6    5   4    3   2    1

2.من تمایل دارم برای رقابت با همکاران، در بازیها و ورزشها شرکت کنم.
   
7    6    5   4    3   2    1

3.من برای رقابت با همکاران، در فعالیتهای مرتبط با کار تمایل دارم.
   
7    6    5   4    3   2    1

4.برای رفتار در یک حالت مثبت و در عین حال فعال، تمایل دارم.
   
7    6    5   4    3   2    1

5.من برای تحمیل مصوبات و نفوذ در دیگران، تمایل دارم  آنچه که بایستی انجام شود را به صورت دستوری بیان کنم.
   
7    6    5   4    3   2    1

6.من تمایل دارم که گروه به صورت برجسته و پایدار در یک وضعیت نمایان و منحصر به فرد قرار داشته باشد.
   
7    6    5   4    3   2    1

7.من برای انجام وظایف تکراری که اغلب با کار مدیریتی مرتبط باشد، تمایل دارم.
   
7    6    5   4    3   2    1
 
نحوه امتیازبندی و تفسیر نتایج

اعدادی که به دور آن دایره کشیده اید را جمع ببندید و نتیجه را در اینجا ثبت کنید:...

الف. اگر امتیاز حاصله بین 7 تا 21 قرار گرفت انگیزه مدیریت نسبتا پایین است.
ب. اگر امتیاز حاصله بین 22 تا 34 قرار گرفت انگیزه مدیریت متوسط است.

ج. اگر امتیاز حاصله بین 35 تا 49 قرار گرفت انگیزه مدیریت نسبتا بالاست و فرد تمایل زیادی برای مدیریت دارد.
.................................
1.Stephen P. Robbins, Management, OP. Cit., P.20

*این پرسشنامه توسط "ماینر و اسمیت" ابداع شده که منبع اصلی آن به شرح ذیل است:

John B. Miner and Norman R. Smith, "Decline and stabilization of Managerial Motivation over a 20 Year Period", Journal  Of  Applied Psychology, June 1982, p.298.
 
 

تبلیغات متنی