امروز سه شنبه 15 اسفند 1402

فرم ارزیابی مدرسه

0

فرم ارزیابی مدرسه
     
ترجمه و ساخت: آرین ارانی
ناظر منطقه ای مدرسه
فرم ارزیابی مدرسه 46902
 
نام مدرسه
   
تاریخ بازدید
 
   
 
تعداد کارکنان رسمی
   
تعداد دانش آموزان
 
   
 
نام ناظر
   
شماره تلفن ناظر
 
   
 
نشانی ناظر
   
 
 
   
 
فعالیت های مورد بازدید:
   
 
محیط عمومی مدرسه      O
   
فضای کلاس های درس    O
فعالیت های دبیر            O
   
فعالیت های دانش آموزان   O
فعالیت دبیر و دانش آموز در کلاس درس O
   
دفاتر و اسناد                   O
 
   
 
نام و نام خانوادگی ناظر
   
افراد همراه
 
   
 
 
   
 
 
   
 
توصیه ها و نظرات ناظر
   
 
 
   
 
 
   
 
 
   
 
 
   
امضا و تاریخ
 

 

بخش 1 – سیاست ها و عملکرد
درجه اهمیت: برداشت ناظر از میزان مهم بودن امر برای مدرسه است که از نمره 0 تا 4 به آن تعلق می گیرد.
1- مدرسه خود را با شرایط و قوانین منعکس شده از سوی وزارتخانه متبوع، سازمان آموزش و پرورش منطبق ساخته است.
   
بلی O
   
خیر O
   
نامشخص O
   
درجه اهمیت O
2- سیاست های اتخاذ شده، توسط کارکنان مدرسه، مورد بحث و مشورت قرار گرفته و قابلیت بررسی عمومی تحقق این امر برای اداره اجرایی وجود دارد.
   
بلی O
   
خیر O
   
نامشخص O
   
درجه اهمیت O
توضیح:
   
 
   
 
   
 
   
 
3- مدرسه یک طرح بهسازی مکتوب که در دسترس کادر آموزشی، پرسنل منطقه و افراد ذینفع باشد، تهیه کرده است.
   
بلی O
   
خیر O
   
نامشخص O
   
درجه اهمیت O
3-الف: طرح بهسازی مدرسه مشتمل است بر:
   
 
   
 
   
 
   
 
        1)  اطلاعات جمعیتی دانش آموزان (تعداد در پایه، سن، مشخصات فردی)
   
بلی O
   
خیر O
   
نامشخص O
   
درجه اهمیت O
        2) اطلاعات مربوط به نرخ ارتقاء، افت، اخراج
   
بلی O
   
خیر O
   
نامشخص O
   
درجه اهمیت O
        3) اطلاعات مربوط به غیبت، فرار از مدرسه موقت و مستمر
   
بلی O
   
خیر O
   
نامشخص O
   
درجه اهمیت O
        4) اطلاعات مربوط به دانش آموزان انتقالی
   
 
   
 
   
 
   
 
        5) اطلاعات مربوط به سنجش های منطقه ای
   
بلی O
   
خیر O
   
نامشخص O
   
درجه اهمیت O
     6) تحلیل هایی برپایه داده های سنجش های مدرسه ای، محلی و کشوری که می توانند برای شناسایی عقب ماندگی های دانش آموزان مفید باشند.
   
بلی O
   
خیر O
   
نامشخص O
   
درجه اهمیت O
        7)  شناسایی دانش آموزان کم پیشرفت
   
بلی O
   
خیر O
   
نامشخص O
   
درجه اهمیت O
     8)  تعیین هدفهای قابل اندازه گیری برای بهسازی برنامه مدرسه و کارکرد دانش آموزان، شامل موارد زیر وجود دارد.
   
بلی O
   
خیر O
   
نامشخص O
   
درجه اهمیت O
                     أ‌.    مراحل معین وقابل اندازه گیری هدفها
   
بلی O
   
خیر O
   
نامشخص O
   
درجه اهمیت O
                   ب‌.   مراحل زمانی فعالیتها (زمان بندی فعالیت ها)
   
بلی O
   
خیر O
   
نامشخص O
   
درجه اهمیت O
                   ت‌.   بودجه بندی برای هریک از فعالیتها
   
بلی O
   
خیر O
   
نامشخص O
   
درجه اهمیت O
     9) وجود فعالیت برای توسعه حرفه ای کارکنان، برای هر کارکرد خدماتی موجود در مدرسه
   
بلی O
   
خیر O
   
نامشخص O
   
درجه اهمیت O
       10)         تعیین فرایند مشاهده، پیشرفت و بازنگری هایی که طرح بهسازی نیاز دارد.
   
بلی O
   
خیر O
   
نامشخص O
   
درجه اهمیت O
توضیح:
   
 
   
 
   
 
   
 
3- ب: مدرسه بازنگری سالانه کیفیت درونی (به غیر از بازنگری بیرونی) را در برنامه دارد و هر سال در شهریورماه آن را برای آگاهی به اداره ارسال می کند.
   
بلی O
   
خیر O
   
نامشخص O
   
درجه اهمیت O
بازنگری طراحی شده شامل:
   
 
   
 
   
 
   
 
1) تعیین موفقیت برنامه مدرسه در دوره های کارکرد دانش آموزی با توجه به اهداف عمومی آموزش و پرورش
   
بلی O
   
خیر O
   
نامشخص O
   
درجه اهمیت O
2) شناسایی فضاهای داخلی که نیاز به بهسازی دارند.
   
بلی O
   
خیر O
   
نامشخص O
   
درجه اهمیت O
3) وجود برنامه برای انجام تشخیص به موقع و انجام تغییرات مناسب
   
بلی O
   
خیر O
   
نامشخص O
   
درجه اهمیت O
4. اعمال بازنگری و تجدید نظر
   
بلی O
   
خیر O
   
نامشخص O
   
درجه اهمیت O
4- مدرسه در امتحانات عمومی منطقه شرکت می کند
   
بلی O
   
خیر O
   
نامشخص O
   
درجه اهمیت O
5- مدرسه دانش آموزان را از برنامه زمانی، شیوه اجرا و توجه دادن به آنها برای مشارکت، آگاه می سازد.
   
بلی O
   
خیر O
   
نامشخص O
   
درجه اهمیت O
توضیح:
   
 
   
 
   
 
   
 
6- مدرسه اطلاعات کافی مکتوب به دانش آموزان درباره دوره های فارغ التحصیلی بی قالب (کار و دانش)، شرایط ورود، مواد آزمون ها و مهارت های مورد نیاز و مزایا و محدودیت ها و امتیازها، ارائه کرده است. مانند مدارس شبانه، مدارس خاص نیروهای نظامی، آموزشگاههای فنی و حرفه ای و غیره
   
بلی O
   
خیر O
   
نامشخص O
   
درجه اهمیت O
توضیح:
   
 
   
 
   
 
   
 
7- الف: مدرسه سیاستهایی برای مراقبت های بهداشتی - دارویی تعیین کرده است. مانند: استفاده از ید، فلوراید، آهن و غیره
   
بلی O
   
خیر O
   
نامشخص O
   
درجه اهمیت O
ب: سیاستهای بهداشتی مدرسه قبل از هر سال تحصیلی به دانش آموزان و خانواده آنان توضیح داده شده است.
   
بلی O
   
خیر O
   
نامشخص O
   
درجه اهمیت O
پ: مدرسه اقدام مناسب را برای جلوگیری از استعمال دخانیات در هرشکلی تمامی محیط مدرسه به صورت فعالیت فوق برنامه ورزشی، تحصیلی یا ضمانت های اجرایی یا گروه های خود جوش دانش آموزی انجام داده است.
   
بلی O
   
خیر O
   
نامشخص O
   
درجه اهمیت O
توضیح:
   
 
   
 
   
 
   
 
8- الف: مدرسه رویه کلی مقررات کشوری را در ثبت پیشینه دانش آموزان اعمال می کند.
   
بلی O
   
خیر O
   
نامشخص O
   
درجه اهمیت O
1(نمرات امتحانات جزیی از پیشینه دائمی دانش آموز است.
   
بلی O
   
خیر O
   
نامشخص O
   
درجه اهمیت O
2(نمرات مستمر بخشی از پیشینه موقت دانش آموز است.
   
بلی O
   
خیر O
   
نامشخص O
   
درجه اهمیت O
3(نمرات آزمون های استاندارد بخشی از پیشینه دانش آموز است.
   
بلی O
   
خیر O
   
نامشخص O
   
درجه اهمیت O
4(سوابق نمرات دائمی و موقت دانش آموزان وفق مقررات کشوری و محلی حفاظت می شود.
   
بلی O
   
خیر O
   
نامشخص O
   
درجه اهمیت O
8-
   
ب: شرایط و مقررات نمرات به هنگام ثبت نام اولیه به صورت مکتوب به اطلاع خانواده رسیده است
   
بلی O
   
خیر O
   
نامشخص O
   
درجه اهمیت O
 
   
پ: اطلاعات کتبی مناسب و در خور به هنگام فارغ التحصیلی، انتقال، انصراف برای والدین و دانش آموزان تدارک دیده شده است.
   
بلی O
   
خیر O
   
نامشخص O
   
درجه اهمیت O
 
   
ت: مدرسه 10 روز پس از درخواست غیر اداری ثبت نام هر دانش آموز انتقالی، سوابق او شامل نمرات، پایه و رشته تحصیلی، سوابق بهداشتی، انضباطی و نتایج آزمون های استاندارد را از مدرسه مبدا و منطقه خواسته است.
   
بلی O
   
خیر O
   
نامشخص O
   
درجه اهمیت O
 
   
ث: مدرسه با پرهیز از این که چه کسی منتقل شده است، نسیت به بررسی و روزآمد کردن پیشینه بهداشتی و انضباطی دانش آموز انتقالی اقدام کرده است.
   
بلی O
   
خیر O
   
نامشخص O
   
درجه اهمیت O
توضیح:
   
 
   
 
   
 
   
 
9- الف:مدرسه دارای سیاستهای رسیدگی و انضباطی مکتوب است. که در یک جلسه عمومی و قانونی به تصویب رسیده است.
   
بلی O
   
خیر O
   
نامشخص O
   
درجه اهمیت O
 
   
ب: سیاستهای انضباطی مدرسه اختیارات معقولی را که معلمان می توانند برای حفاظت سایر دانش آموزان اعمال کنند، مقرر داشته است.
   
بلی O
   
خیر O
   
نامشخص O
   
درجه اهمیت O
 
   
پ: سیاستهای رسیدگی و انضباطی عمومی و خاص مدرسه به دانش آموزان و خانواده ابلاغ شده است.
   
بلی O
   
خیر O
   
نامشخص O
   
درجه اهمیت O
 
   
ت: مدرسه کمیته های مشترک مشورتی معلمان و اولیاء را برای رسیدگی و سیاستهای انضباطی دایر و حمایت کرده است. که رئوس اصلی ملاک های شناسایی وضوابط محروم سازی دانش آموزان اخلال گر، بیمار مسری، متجاوز و... را تعیین می کنند.
   
بلی O
   
خیر O
   
نامشخص O
   
درجه اهمیت O
 
   
ث: سیاستهای عمومی ایمنی سایر دانش آموزان، به دانش آموزان و معلمان ابلاغ شده است.
   
بلی O
   
خیر O
   
نامشخص O
   
درجه اهمیت O
 
   
 ج: مدرسه روال مناسب را برای تذکر پیامدهای محروم سازی را مقرر داشته است.
   
بلی O
   
خیر O
   
نامشخص O
   
درجه اهمیت O
توضیح
   
 
   
 
   
 
   
 
10- مدرسه سیاستهای مشخص و قابل دسترسی برای پیشگیری از غیبت، فرار موقت و یا مستمر از مدرسه دارد
   
بلی O
   
خیر O
   
نامشخص O
   
درجه اهمیت O
 
   
الف: مدرسه با درخواست ترک تحصیل دانش آموزان مدرسه گریز که به سن قانونی رسیده اند موافقت می کند و اجازه می دهد تا چنین فردی در برنامه های خاص دانش آموزان مدرسه گریز در منطقه شرکت کند.
   
بلی O
   
خیر O
   
نامشخص O
   
درجه اهمیت O
توضیح:
   
 
   
 
   
 
   
 
11- مدرسه ظرف 5 روز از شناسایی و اطلاع از وجود روابط جنسی و اقدام به تعویض کلاس یا مدرسه نسبت به اخطار کتبی به اولیاء اقدام می کند.
   
بلی O
   
خیر O
   
نامشخص O
   
درجه اهمیت O
 
   
الف: اگر اولیاء به موضوع گردن ننهند، چنین دانش آموزی مجاز به ادامه دوره در همان مدرسه نبوده است.
   
بلی O
   
خیر O
   
نامشخص O
   
درجه اهمیت O
توضیح:
   
 
   
 
   
 
   
 
12- محتوای سیاستهای اتخاذ شده انضیاطی از مقررات و قوانین کشوری تجاوز نکرده است.
   
بلی O
   
خیر O
   
نامشخص O
   
درجه اهمیت O
توضیح:
   
 
   
 
   
 
   
 
13- مدرسه با درخواست بیشتر از دو ساعت غیبت - به طور عادی -از سوی والدین موافقت نکرده است.
   
بلی O
   
خیر O
   
نامشخص O
   
درجه اهمیت O
توضیح
   
 
   
 
   
 
   
 
14- مدرسه جلسات و فعالیتهای عمومی را برقرار کرده و یا در آن ها فعالانه شرکت می کند.
   
بلی O
   
خیر O
   
نامشخص O
   
درجه اهمیت O
 
   
الف: مدرسه توصیف عمومی از جلسات محرمانه و شیوه تصمیم گیری در آن دارد.
   
بلی O
   
خیر O
   
نامشخص O
   
درجه اهمیت O
 
   
ب: مدرسه حداقل هر شش ماه یک بار در یک جلسه محدود، محرمانه ماندن مصوبات قبلی را بررسی می کنند.
   
بلی O
   
خیر O
   
نامشخص O
   
درجه اهمیت O
 
   
پ: منشی یا معاون یا... با روشی دقیق، معتبر به ثبت و حفاظت مصوبات و دستورالعمل هایی که به وسیله رییس و نماینده معلمان امضا شده است اقدام می کند.
   
بلی O
   
خیر O
   
نامشخص O
   
درجه اهمیت O
توضیح:
   
 
   
 
   
 
   
 
15- مدرسه روال مناسب حسابداری را برای موضوعات مالی، حسب دستورالعمل های سازمانی و وزارتی اتخاذ کرده و سند های لازم را برای بازرسی و ممیزی فراهم نموده است.
   
بلی O
   
خیر O
   
نامشخص O
   
درجه اهمیت O
 
   
الف: بودجه مدرسه بر اساس مصوبات سازمان، وزارت متبوع و مقررات کشور تنظیم شده است.
   
بلی O
   
خیر O
   
نامشخص O
   
درجه اهمیت O
 
   
ب: بودجه مدرسه متناسب با الزامات اداری و وزارتی هزینه شده است.
   
بلی O
   
خیر O
   
نامشخص O
   
درجه اهمیت O
 
   
پ: حقوق دولتی مطابق با الزامات کشوری و به صورت صحیح پرداخت شده است.
   
بلی O
   
خیر O
   
نامشخص O
   
درجه اهمیت O
 
   
ت: ثبت اثاثیه و ذخایر عمومی مدرسه منطبق با روش های حسابداری و مالی است.
   
بلی O
   
خیر O
   
نامشخص O
   
درجه اهمیت O
 
   
ث: دریافت، پرداخت و انتقال وجوه با ضوابط کشوری مطابق است.
   
بلی O
   
خیر O
   
نامشخص O
   
درجه اهمیت O
 
   
ج: تعهدات مالی مدرسه قانع کننده است.
   
بلی O
   
خیر O
   
نامشخص O
   
درجه اهمیت O
 
   
چ: عملکرد و تسهیلات مالی سالانه بازرسی می شوند.
   
بلی O
   
خیر O
   
نامشخص O
   
درجه اهمیت O
 
   
ح: اظهارنامه های اقتصادی و مالی برای تمام کسانی که ملزم به رعایت آن هستند، اعمال شده است.
   
بلی O
   
خیر O
   
نامشخص O
   
درجه اهمیت O
 
   
خ: مدرسه رویه های قانونی را در قراردادهای تدارکاتی، خدماتی، خرید مواد یا کالا رعایت کرده است.
   
بلی O
   
خیر O
   
نامشخص O
   
درجه اهمیت O
توضیح
   
 
   
 
   
 
   
 
16- دریافتی های مدرسه - درهرمورد- بیشتر از 10 درصد ضوابط تعیین شده نیست.
   
بلی O
   
خیر O
   
نامشخص O
   
درجه اهمیت O
توضیح:
   
 
   
 
   
 
   
 
17- الف: هیچ دانش آموزی به دلیل زبان، قومیت، نژاد، ملیت، رنگ پوست یا مذهب، مورد تبعیض نیست.
   
بلی O
   
خیر O
   
نامشخص O
   
درجه اهمیت O
 
   
ب: مدرسه در برنامه های فوق العاده، فعالیتها، خدمات، اعانه تبعیض قائل نشده است.
   
بلی O
   
خیر O
   
نامشخص O
   
درجه اهمیت O
 
   
1- مدرسه موارد زیر را به صورت مکتوب دارد
   
 
   
 
   
 
   
 
 
   
 
   
أ‌.         سیاست تساوی دانش آموزان
   
بلی O
   
خیر O
   
نامشخص O
   
درجه اهمیت O
 
   
 
   
ب‌.       برقرار سازی امکان شکایت درباره تبعیض
   
بلی O
   
خیر O
   
نامشخص O
   
درجه اهمیت O
 
   
 
   
ت‌.       گوشزد نمودن موارد بالا به دانش آموزان، اولیاء و کارکنان
   
بلی O
   
خیر O
   
نامشخص O
   
درجه اهمیت O
 
   
 
   
ث‌.       سامانه (سیستم) ارزیابی رعایت تساوی (عدم تبعیض)
   
بلی O
   
خیر O
   
نامشخص O
   
درجه اهمیت O
 
   
 
   
ج‌.     برنامه کاربردی رفع هرگونه تبعیض را برقرار کرده و یا توسعه داده است.
   
بلی O
   
خیر O
   
نامشخص O
   
درجه اهمیت O
 
   
 
   
ح‌.        مطالعه و بررسی علائق ورزشی دانش آموزان را در برنامه دارد.
   
بلی O
   
خیر O
   
نامشخص O
   
درجه اهمیت O
 
   
2- مدرسه موارد زیر را پوشش داده است.
   
 
   
 
   
 
   
 
 
   
 
   
آ.
   
پیشگیری برنامه ریزی شده و یا حذف عملی ارتباط های غیر متعارف با جنس مخالف.
   
بلی O
   
خیر O
   
نامشخص O
   
درجه اهمیت O
 
   
 
   
ب
   
حراست دانش آموزان از ارعاب یا آزار جنسی و جسمی توسط فرد دیگر و یا سیاستها و تکالیف مدرسه
   
بلی O
   
خیر O
   
نامشخص O
   
درجه اهمیت O
 
   
3- برنامه های ورزشی براساس بازخورد دریافت شده از بررسی علائق دانش آموزان است.
   
بلی O
   
خیر O
   
نامشخص O
   
درجه اهمیت O
توضیح:
   
 
   
 
   
 
   
 
18- کادر مدیریت مدرسه
   
 
   
 
   
 
   
 
 
   
الف: مطابقت شرح شغل را با آن چه که افراد به آن مشغول هستند، شناسایی و نظارت می کند.
   
بلی O
   
خیر O
   
نامشخص O
   
درجه اهمیت O
 
   
ب: تمامی تصمیمات شامل به کارگیری، نگهداری، مرخص کردن معلمان و سایر کارکنان را با دریافت نظر از منطقه صورت می دهد.
   
بلی O
   
خیر O
   
نامشخص O
   
درجه اهمیت O
 
   
پ: ارتباطات اداری و حرفه ای با شاغلین را از مجرای اداره انجام می دهد.
   
بلی O
   
خیر O
   
نامشخص O
   
درجه اهمیت O
19- مدیر مدرسه متعهد، مجری و پاسخگوی رهبری و مطابقت برنامه ها، عملکرد و ارزیابی برنامه های آموزشی با قوانین و آیین نامه ها در مقابل مدیر مافوق است.
   
بلی O
   
خیر O
   
نامشخص O
   
درجه اهمیت O
 
   
الف: منطقه برای جایگاه مدیر مدرسه شرح شغلی تعیین کرده است که اکثر زمان آن به بهسازی، برنامه ریزی و توسعه مدیریتی معطوف است.
   
بلی O
   
خیر O
   
نامشخص O
   
درجه اهمیت O
توضیح:
   
 
   
 
   
 
   
 
20- مدرسه سیاستی مکتوب برای ارائه کمک و اعانه، شامل: شرایط بهره گیری، اطلاع رسانی و رسیدگی به اعتراضات برقرار کرده است.
   
بلی O
   
خیر O
   
نامشخص O
   
درجه اهمیت O
الف: مدرسه برای دانش آموزان بی بضاعت کتاب درسی و لوازم التحریر تامین کرده است.
   
بلی O
   
خیر O
   
نامشخص O
   
درجه اهمیت O
21- دانش آموزان واجد شرایط، از تخفیف و یا عدم پرداخت هزینه های جنبی فعالیت های آموزشی و پرورشی برخوردارند.
   
بلی O
   
خیر O
   
نامشخص O
   
درجه اهمیت O
توضیح:
   
 
   
 
   
 
   
 
22- کادر مدرسه هرنوع ارتقاء تحصیلی دانش آموز را به هر دلیل غیر مرتبط با کارکرد تحصیلی او یا هر دلیل اجتماعی دیگر را منع کرده است، به پیش می برد و برآن تاکید می ورزد.
   
بلی O
   
خیر O
   
نامشخص O
   
درجه اهمیت O
 
   
الف: مدرسه سیاست هایی اتخاذ کرده است که دانش آموز برای ارتقاء حداقل انتظارات پایه بعد را کسب کرده باشد.
   
بلی O
   
خیر O
   
نامشخص O
   
درجه اهمیت O
 
   
ب: بحث ارتقاء یا تکرار در هر کلاس منوط به توفیق کامل است لذا رسیدگی و کارکرد آزمونها و رعایت مبانی آن ها باید توسط کادر برقرار گردد.
   
بلی O
   
خیر O
   
نامشخص O
   
درجه اهمیت O
 
   
پ: برای دانش آموزانی که ارتقاء نمی یابند، مشاوره تحصیلی و چاره اندیشی می شود. شامل - اما نه محدود به - برنامه های تکمیلی تابستانی، دوره تحصیلی خصوصی، اضافه یا تمرکز زمان آموزشی، تعدیل و یا تغییر مواد آموزشی و آن چه که برای موفقیت در پایه مورد نیاز است.
   
بلی O
   
خیر O
   
نامشخص O
   
درجه اهمیت O
توضیح:
   
 
   
 
   
 
   
 
23- کادر مدرسه تا یک حداقل میانگین و یا حداقل پایه یا هردو، در قبال دانش آموزانی که از مشارکت در تکالیف مدرسه ای یا فوق برنامه یا حمایت های ورزشی منصرف شده اند سیاستی مبتنی بر عدم مداخله اتخاذ کرده است.
   
بلی O
   
خیر O
   
نامشخص O
   
درجه اهمیت O
توضیح:
   
 
   
 
   
 
   
 
 
 

بخش 2- بهداشت عمومی و ایمنی
 
24- مدرسه در قلمرو اختیارات خود استانداردهای ایمنی زندگی را برقرار و عمل می کند. تمام بازسازی ها و تغییرات ساختمانی مطابق با استاندارهای ایمنی هستند.
   
بلی O
   
خیر O
   
نامشخص O
   
درجه اهمیت O
توضیح:
   
 
   
 
   
 
   
 
25- مدرسه نسبت به ثبت سوابق بهداشتی و ایمن سازی دانش آموزانی که به این امر اقدام کرده اند، اقدام کرده است.
   
بلی O
   
خیر O
   
نامشخص O
   
درجه اهمیت O
 
   
الف: مدرسه هیچ دانش آموزی را برای آزمایشها و ایمن سازی های لازم تا قبل از آذر ماه و یا تعیین یک تاریخ و ابلاغ کتبی آن حسب مقررات، محروم نساخته است.
   
بلی O
   
خیر O
   
نامشخص O
   
درجه اهمیت O
توضیح:
   
 
   
 
   
 
   
 
26- دانش آموزان در ورزشهای درون مدرسه ای مشارکت دارند و امتحانات سالانه عملی دارند.
   
بلی O
   
خیر O
   
نامشخص O
   
درجه اهمیت O
توضیح:
   
 
   
 
   
 
   
 
27- رویه های ایمنی زیر نوسط مدرسه پیگیری می شود.
   
بلی O
   
خیر O
   
نامشخص O
   
درجه اهمیت O
 
   
الف: مدرسه برنامه ای برای هشدار، پرهیز و حفاظت در مقابل زلزله و پیامدهای آن برقرار کرده است.
   
بلی O
   
خیر O
   
نامشخص O
   
درجه اهمیت O
 
   
ب: حداقل در هر سال سه برنامه وضعیت اضطراری آتش سوزی اداره کرده است.
   
بلی O
   
خیر O
   
نامشخص O
   
درجه اهمیت O
 
   
پ: مدرسه توضیحات لازم را برای شرایط اضطراری آسیب رسان یا بیماریهای واگیر دانش آموزان یا کارکنان را با توجه به رویه متناسب با امکانات مدرسه، زمینه سازی و یا ایجاد کرده است.
   
بلی O
   
خیر O
   
نامشخص O
   
درجه اهمیت O
 
   
ت: حفاظت از چشمان، به هنگام شرکت در مشاهدات خطرناک، آزمایشگاه فیزیک و شیمی، از دانش آموزان و معلمان خواسته شده است.
   
بلی O
   
خیر O
   
نامشخص O
   
درجه اهمیت O
 
   
ث: مدرسه رویه مطمئنی برای عدم خریداری رنگ ها و یا مواد صنعتی سمی در نظر گرفته است و در صورت ضرورت، مواد دارای مهر استاندارد هستند.
   
بلی O
   
خیر O
   
نامشخص O
   
درجه اهمیت O
 
   
ج: مدرسه برنامه کارآموزی ضمن خدمت برای اشخاصی که الزاما با حمل و نقل مواد خطرناک یا سمی سر و کار دارند، الزامی و برقرار کرده است.
   
بلی O
   
خیر O
   
نامشخص O
   
درجه اهمیت O
 
   
چ: مدرسه سیاستها و آیین نامه جابجایی (حمل و نقل، رفت و آمد) دانش آموزان و آموزشهای مخصوص آن را تهیه یا تکمیل کرده است (یا توسعه داده است.)
   
بلی O
   
خیر O
   
نامشخص O
   
درجه اهمیت O
 
   
ح: دانش آموزانی که توسط اتوبوس در ارتباط با هر فعالیت مدرسه و یا رفت آمد، جابجا می شوند، آموزشهای ایمنی و تخلیه اضطراری را حداقل دوبار در سال دریافت کرده اند.
   
بلی O
   
خیر O
   
نامشخص O
   
درجه اهمیت O
 
   
خ: تمامی اشخاصی که تصدی حمل و نقل دانش آموزان را دارند دارای پروانه مخصوص این کار هستند.
   
بلی O
   
خیر O
   
نامشخص O
   
درجه اهمیت O
 
   
د: مدرسه نسبت به ثبت اسامی اولیاء و یا مستخدمانی که سابقه و یا زمینه یا استعداد آزار رسانی دارند در یک دفتر اقدام کرده است.
   
بلی O
   
خیر O
   
نامشخص O
   
درجه اهمیت O
توضیح:
   
 
   
 
   
 
   
 
 
بخش 3- کارکنان
 
28- الف: مدرسه در سیاستهای استخدامی و به کارگیری، در عمل و رویه، بر مبنای زبان، لهجه، جنس، ملیت، نژاد و مذهب بین افراد تبعیض قائل نمی شود.
   
بلی O
   
خیر O
   
نامشخص O
   
درجه اهمیت O
ب: مدرسه سیاست استخدامی و به کارگیری نیروها را بر اساس گواهینامه (ابلاغ رسمی) اتخاذ کرده است و به سرایدار، معلمان کمکی، کارکنان دفتری و کارکنان غذا خوری توسعه داده است
   
بلی O
   
خیر O
   
نامشخص O
   
درجه اهمیت O
توضیح:
   
 
   
 
   
 
   
 
29- مدرسه شرح شغل مدیر، معاونان، مربی پرورشی، سرگروهها و مشاوران را توسعه داده و به صورت مکتوب ابلاغ کرده است.
   
بلی O
   
خیر O
   
نامشخص O
   
درجه اهمیت O
توضیح:
   
 
   
 
   
 
   
 
30- تمامی مجریان دارای ابلاغ و مدرک متناسب هستند.
   
بلی O
   
خیر O
   
نامشخص O
   
درجه اهمیت O
 
   
الف: سرپرست شبانه روزی
   
بلی O
   
خیر O
   
نامشخص O
   
درجه اهمیت O
 
   
ب: مدیر مدرسه
   
بلی O
   
خیر O
   
نامشخص O
   
درجه اهمیت O
 
   
پ: معاونان
   
بلی O
   
خیر O
   
نامشخص O
   
درجه اهمیت O
 
   
ت: سرگروهها
   
بلی O
   
خیر O
   
نامشخص O
   
درجه اهمیت O
 
   
ث: مشاوران
   
بلی O
   
خیر O
   
نامشخص O
   
درجه اهمیت O
 
   
ج: کارکنان اداری
   
بلی O
   
خیر O
   
نامشخص O
   
درجه اهمیت O
توضیح:
   
 
   
 
   
 
   
 
31- تمام کادر اداری دارای صلاحیت مناسب و یا مناسب برای وظایف خود هستند.
   
بلی O
   
خیر O
   
نامشخص O
   
درجه اهمیت O
الف: گواهی عدم سوء پیشینه برای تمامی کارکنان اداری که دارای تناسب صلاحیت نیستند و یا با به کارگیری آنان موافقت شده است، در پرونده موجود است.
   
بلی O
   
خیر O
   
نامشخص O
   
درجه اهمیت O
توضیح:
   
 
   
 
   
 
   
 
32- تمامی کسانی که به تدریس اشتغال دارند، ابلاغ رسمی و معتبر از اداره دارند.
   
بلی O
   
خیر O
   
نامشخص O
   
درجه اهمیت O
توضیح:
   
 
   
 
   
 
   
 
33- مدرسه برای تمامی افراد پرونده خاص دارد.
   
بلی O
   
خیر O
   
نامشخص O
   
درجه اهمیت O
محتوای پرونده عبارتست از:
   
 
   
 
   
 
   
 
 
   
الف: مشخصات فردی
   
بلی O
   
خیر O
   
نامشخص O
   
درجه اهمیت O
 
   
ب: ابلاغ به روز شده
   
بلی O
   
خیر O
   
نامشخص O
   
درجه اهمیت O
 
   
پ: مدرک آزمایش سلامتی شامل عاری بودن از سل
   
بلی O
   
خیر O
   
نامشخص O
   
درجه اهمیت O
 
   
ت: پیشینه و تجربه کاری، جدول حقوق، مرخصی های استعلاجی
   
بلی O
   
خیر O
   
نامشخص O
   
درجه اهمیت O
 
   
ث: گواهی عدم سوء پیشینه برای افراد بدون ابلاغ
   
بلی O
   
خیر O
   
نامشخص O
   
درجه اهمیت O
 
   
ج: ارزشیابی سالانه
   
بلی O
   
خیر O
   
نامشخص O
   
درجه اهمیت O
 
   
چ: برنامه جبرانی برای معلمان کم بازده
   
بلی O
   
خیر O
   
نامشخص O
   
درجه اهمیت O
 
   
ح: بررسی و تحقیق پیشینه طرف (های) قرارداد با مدرسه. بخصوص اثر انگشت راننده اتوبوس
   
بلی O
   
خیر O
   
نامشخص O
   
درجه اهمیت O
 
   
خ: مستخدمین جدید ورقه ای را امضاء می کنند که در آن اشعار می دارند که از قوانین و مقررات سوء استفاده جنسی و یا اغفال آگاهند.
   
بلی O
   
خیر O
   
نامشخص O
   
درجه اهمیت O
توضیح:
   
 
   
 
   
 
   
 
34- تمامی معلمان کمکی برنامه های استاندارد مدرسه دارای ابلاغ تدریس یا گواهینامه معتبر هستند.
   
بلی O
   
خیر O
   
نامشخص O
   
درجه اهمیت O
35- کلیه افراد داوطلب همکاری با مدرسه ورقه ای امضاء کرده اند که در آن اشعار می دارند که قوانین و آیین نامه های مرتبط را آگاهی دارند.
   
بلی O
   
خیر O
   
نامشخص O
   
درجه اهمیت O
توضیح:
   
 
   
 
   
 
   
 
 
بخش 4- برنامه های آموزشی و خدمات
 
36-مدرسه برنامه های ضمن خدمت را به افراد ذینفع ابلاغ کرده است. جدول کامل دوره ها در معرض دید و در دسترس است.
   
بلی O
   
خیر O
   
نامشخص O
   
درجه اهمیت O
37- الف: مدرسه تلاش کرده است برای یک روز شرکت در جلسه اولیاء و مربیان، موافقت منطقه و معادل آموزش ضمن خدمت اخذ نماید.
   
بلی O
   
خیر O
   
نامشخص O
   
درجه اهمیت O
ب: ارزشیابی دوره های ضمن خدمت در پرونده کارکنان وجود دارد.
   
بلی O
   
خیر O
   
نامشخص O
   
درجه اهمیت O
توضیح:
   
 
   
 
   
 
   
 
38- الف: مدرسه برنامه سازماندهی شده برای ثبت روند پیشرفت دانش آموزان و اعطای جایزه دارد.
   
بلی O
   
خیر O
   
نامشخص O
   
درجه اهمیت O
 
   
ب: مدرسه سیاستی برای دستیابی به نتایج ارزشیابی مستمر دانش آموزان اتخاد کرده است.
   
بلی O
   
خیر O
   
نامشخص O
   
درجه اهمیت O
 
   
پ: مدرسه برای بروز خلاقیت ها و توانمندیهای دیگر دانش آموزان دارای برنامه مکتوب اجرایی است.
   
بلی O
   
خیر O
   
نامشخص O
   
درجه اهمیت O
 
   
ت: مدرسه سیاستی الزامی برای ارتباط مستمر وضعیت تحصیلی با اولیاء برقرار کرده است.
   
بلی O
   
خیر O
   
نامشخص O
   
درجه اهمیت O
 
   
ث: مدرسه برای فعالیت های خود جوش دانش آموزان و پشتیبانی دارای برنامه است و به آنان ابلاغ کرده است.
   
بلی O
   
خیر O
   
نامشخص O
   
درجه اهمیت O
توضیح:
   
 
   
 
   
 
   
 
39- الف: مدرسه تقویم سالانه فعالیت ها و ساعت باز شدن و بسته شدن را داراست و حداقل ها و حداکثرها را در هر مورد تعیین کرده است.
   
بلی O
   
خیر O
   
نامشخص O
   
درجه اهمیت O
ب: برنامه مدرسه به گونه ای تنظیم شده است که مجموع روزهای آموزشی سال تحصیلی کامل باشد.
   
بلی O
   
خیر O
   
نامشخص O
   
درجه اهمیت O
توضیح:
   
 
   
 
   
 
   
 
40- مدرسه به گونه ای عمل کرده است که متوسط ساعت آموزشی و پرورشی دانش آموزان کمتر از 5 ساعت در روز نباشد. (با احتساب زنگ تفریح و مراسم)
   
بلی O
   
خیر O
   
نامشخص O
   
درجه اهمیت O
توضیح:
   
 
   
 
   
 
   
 
41- مدرسه برنامه های تقویتی بر اساس مقررات برقرار کرده است.
   
بلی O
   
خیر O
   
نامشخص O
   
درجه اهمیت O
42- مدرسه سنجش نیاز های جامع را برای تعیین نیازهای خدماتی فردی دانش آموزان در موارد زیر برقرار کرده است.
   
 
   
 
   
 
   
 
 
   
الف: خدمات مشاوره و راهنمایی
   
بلی O
   
خیر O
   
نامشخص O
   
درجه اهمیت O
 
   
ب: خدمات روان شناسی
   
بلی O
   
خیر O
   
نامشخص O
   
درجه اهمیت O
 
   
پ: خدمات کار اجتماعی
   
بلی O
   
خیر O
   
نامشخص O
   
درجه اهمیت O
 
   
ت: خدمات بهداشتی
   
بلی O
   
خیر O
   
نامشخص O
   
درجه اهمیت O
توضیح
   
 
   
 
   
 
   
 
 
بخش 5 برنامه های جانبی
 
43-
   
الف: مدرسه سالانه سرشماری عمومی برای تعیین دانش آموزان غیر فارسی زبان و شناسایی کسانی که محدودیت چیرگی در زبان فارسی دارند برقرار کرده است.
   
بلی O
   
خیر O
   
نامشخص O
   
درجه اهمیت O
 
   
ب: مدرسه یک برنامه آموزشی گذر از دوزبانگی و ضعف فارسی را برای دانش آموزانی که پایین تر از حد چیرگی شناسایی شده اند، برقرار کرده است. - با حداکثر 20 نفر
   
بلی O
   
خیر O
   
نامشخص O
   
درجه اهمیت O
 
   
پ: مدرسه برای هر دانش آموز یک سنجش زبان در حد چیرگی را دارد.
   
بلی O
   
خیر O
   
نامشخص O
   
درجه اهمیت O
توضیح
   
 
   
 
   
 
   
 
 
بخش 6- 1 - برنامه های آموزشی - دوره ابتدایی و راهنمایی
 
44- مدرسه شرایط مناسب و هماهنگی تحصیل دبستانی و پیش دبستانی را در برنامه دارد. با شرایط زیر:
   
بلی O
   
خیر O
   
نامشخص O
   
درجه اهمیت O
 
   
الف: مدرسه با اخذ موافقت منطقه، دوره پیش دبستانی را با رعایت ضوابط این گونه دوره ها برای تمام روز ویا نیمی از روز دایر کرده است.
   
بلی O
   
خیر O
   
نامشخص O
   
درجه اهمیت O
 
   
ب: فعالیت های مرتبط با معارف اسلامی
   
بلی O
   
خیر O
   
نامشخص O
   
درجه اهمیت O
 
   
پ: هنر های بیانی، خواندن و دیگر مهارت های ارتباطی
   
بلی O
   
خیر O
   
نامشخص O
   
درجه اهمیت O
 
   
ت: ریاضی
   
بلی O
   
خیر O
   
نامشخص O
   
درجه اهمیت O
 
   
ث: علوم
   
بلی O
   
خیر O
   
نامشخص O
   
درجه اهمیت O
 
   
ج: حفاظت از منابع طبیعی
آموزش مسائل و نیازهای جاری در حفاظت از مواد و منابع چون: آلودگی آب، آلودگی هوا، محیط زیست، محیط غیرمسکون، جنگل ها، زندگی وحش، حفاظت انسان از حیوانات خانگی و...
   
بلی O
   
خیر O
   
نامشخص O
   
درجه اهمیت O
 
   
چ: آموزش های اجتماعی
   
بلی O
   
خیر O
   
نامشخص O
   
درجه اهمیت O
 
   
ح: تاریخچه کشور شامل نقش و همکاری گروهها و اقوام ایرانی و نقش تلاش های جمعی
   
بلی O
   
خیر O
   
نامشخص O
   
درجه اهمیت O
 
   
خ: مدرسه دوره آموزشی تاریخچه و مطالعات اجتماعی شامل: نوع حکومت، قانون اساسی، احترام به پرچم، جایگاه جهانی ایران، / آموزش تاریخ شامل نقش و مشارکت گروه های مردمی، نقش زنان و مردان و...
دانش آموز بدون موفقیت در این دوره گواهینامه فراغت از دوره را دریافت نمی کند.
   
بلی O
   
خیر O
   
نامشخص O
   
درجه اهمیت O
 
   
د: برنامه آموزشی دانش حوادث همه گیر: زلزله، سیل...
   
بلی O
   
خیر O
   
نامشخص O
   
درجه اهمیت O
 
   
ذ: آموزش مقدماتی حوادث تلخ: گاز، آتش، رانندگی و...
   
بلی O
   
خیر O
   
نامشخص O
   
درجه اهمیت O
 
   
ر: نقش زنان، مردان در تاریخچه کشور
   
بلی O
   
خیر O
   
نامشخص O
   
درجه اهمیت O
 
   
ز: مسیر آموزشی، اطلاع و شناسایی
   
بلی O
   
خیر O
   
نامشخص O
   
درجه اهمیت O
 
   
س: موسیقی
   
بلی O
   
خیر O
   
نامشخص O
   
درجه اهمیت O
 
   
ش: هنر
   
بلی O
   
خیر O
   
نامشخص O
   
درجه اهمیت O
 
   
ص: آموزش و پرورش جسمانی
فعالیت های متناسب جسمانی برای هر روز همه دانش آموزان و فعالیت های خاص برای دانش آموزانی که از نظر بدنی و یا احساسی نمی توانند در دوره مشارکت داشته باشند.
   
بلی O
   
خیر O
   
نامشخص O
   
درجه اهمیت O
 
   
ض: آموزش های بهداشتی
این امور باید بخشی از آموزش های عادی و مرسوم در هر سطح و پایه باشد و وجود آن الزامی است.
   
بلی O
   
خیر O
   
نامشخص O
   
درجه اهمیت O
 
   
برنامه ها بهداشتی که زیر بنای دوره های تحصیلی بعد است و حداقل بهداشت محیط و انسان، بهداشت روانی، فیزیولوژی، بهداشت و پاسخگویی اجتماعی، زندگی فامیلی، جلوگیری و پیشگیری از بیماری ها، کنترل عمومی و محیطی بیماری ها، آموزش ایمنی و بلایای زیستی، سلامتی روان، عادات بهداشت شخصی، مضرات استفاده از داروها و مخدرها و الکل، مضرات دخانیات، تغذیه و بهداشت دهان، سوء استفاده جنسی و... شامل است.
   
بلی O
   
خیر O
   
نامشخص O
   
درجه اهمیت O
 
   
ط: مدرسه برای سال آخر، برنامه ای برای جلوگیری از سوء استفاده از استروییدها منظور کرده است.
   
بلی O
   
خیر O
   
نامشخص O
   
درجه اهمیت O
 
   
ظ: آموزش های ایمنی برای پایه های 6 تا 8 معادل یک ساعت در هفته منظور شده است.
   
بلی O
   
خیر O
   
نامشخص O
   
درجه اهمیت O
45- مدرسه از پایه هشتم به بعد با استفاده از روش های فعال، مطالعه و بحث، شناسایی، پرهیز، و خطرات آدم ربایی و سوء استفاده ها را برقرار کرده است.
   
بلی O
   
خیر O
   
نامشخص O
   
درجه اهمیت O
 
بخش 6- 2- برنامه های آموزشی - دوره متوسطه
 
46- مدرسه برنامه تحصیلی درک مفاهیم را به شرح زیر به عنوان یک حداقل برای پایه های 12-9 تعیین کرده است.
   
بلی O
   
خیر O
   
نامشخص O
   
درجه اهمیت O
 
   
الف: سه سال هنرهای کلامی و زبانی
   
بلی O
   
خیر O
   
نامشخص O
   
درجه اهمیت O
 
   
ب: دو سال ریاضیات، یکی از آن ها باید مرتبط با تکنولوزی رایانه باشد.
   
بلی O
   
خیر O
   
نامشخص O
   
درجه اهمیت O
 
   
پ: علوم
   
بلی O
   
خیر O
   
نامشخص O
   
درجه اهمیت O
 
   
ت: حفاظت از منابع طبیعی
آموزش مسائل و نیازهای جاری در حفاظت از مواد و منابع چون: آلودگی آب، آلودگی هوا، محیط زیست، محیط غیرمسکون، جنگل ها، زندگی وحش، حفاظت انسان از حیوانات خانگی و...
   
بلی O
   
خیر O
   
نامشخص O
   
درجه اهمیت O
 
   
ث: دو سال مطالعات اجتماعی، حداقل یک سال تاریخ کشور و یا ترکیب تاریخ کشور و حکومت
   
بلی O
   
خیر O
   
نامشخص O
   
درجه اهمیت O
 
   
ج: یک واحد مطالعه آموزشی شامل تاریخچه حوادث تلخ، تاریخچه بزرگان و شناسایی واژه های تاریخی و مقدس
   
بلی O
   
خیر O
   
نامشخص O
   
درجه اهمیت O
 
   
چ: 9 هفته از زمان آموزش به شرح: سه هفته آموزش در خرید های قسطی، سه هفته آموزش بودجه، سه هفته آموزش مقایسه قیمت ها و دانستنی هایی از نقش مصرف کننده و مبادله در کشاورزی، بازرگانی، تجارت بین اللمللی و دولتی
   
بلی O
   
خیر O
   
نامشخص O
   
درجه اهمیت O
 
   
 
   
1- مدرسه سیاست روشنی برای ارتقاء دانش آموزانی که در دوره مصرف کننده به چیرگی رسیده اند، اتخاذ کرده است.
   
بلی O
   
خیر O
   
نامشخص O
   
درجه اهمیت O
 
   
ح: مسیر آموزشی - آماده سازی و راهنمایی
   
بلی O
   
خیر O
   
نامشخص O
   
درجه اهمیت O
 
   
خ: زبان بیگانه
   
بلی O
   
خیر O
   
نامشخص O
   
درجه اهمیت O
 
   
د: هنر
   
بلی O
   
خیر O
   
نامشخص O
   
درجه اهمیت O
 
   
ذ: تحصیلات حرفه ای - مهارت های ورودی مشاغل
   
بلی O
   
خیر O
   
نامشخص O
   
درجه اهمیت O
 
   
ر: آموزش و پرورش جسمانی
فعالیت های متناسب جسمانی برای هر روز همه دانش آموزان و فعالیت های خاص برای دانش آموزانی که از نظر بدنی و یا احساسی نمی توانند در دوره مشارکت داشته باشند.
   
بلی O
   
خیر O
   
نامشخص O
   
درجه اهمیت O
 
   
 
   
1- مدرسه سیاست روشنی برای کسب اعتبار و امتیاز در تربیت بدنی دارد و تدارک دیده است.
   
بلی O
   
خیر O
   
نامشخص O
   
درجه اهمیت O
 
   
 
   
2- دانش آموزان فقط به دلایلی که در مقررات عمومی استان آمده است می توانند از فعالیت های جسمانی معذور باشند.
   
بلی O
   
خیر O
   
نامشخص O
   
درجه اهمیت O
 
   
ز: آموزش های بهداشتی
این امور باید بخشی از آموزش های عادی و مرسوم در هر سطح و پایه باشد و وجود آن الزامی است. برنامه ها بهداشتی که پیگیر دوره های تحصیلی قبل است و حداقل بهداشت محیط و انسان، بهداشت روانی، فیزیولوژی، بهداشت و پاسخگویی اجتماعی و زندگی فامیلی، جلوگیری و پیشگیری از بیماری ها، کنترل عمومی و محیطی بیماری ها، آموزش ایمنیو بلایای زیستی، سلامتی روان، عادات بهداشت شخصی، مضرات استفاده از داروها و مخدرها و الکل، مضرات دخانیات، تغذیه و بهداشت دهان، سوء استفاده جنسی تا ازدواج و... شامل است
   
بلی O
   
خیر O
   
نامشخص O
   
درجه اهمیت O
 
   
ژ: مدرسه برای سال آخر، برنامه ای برای جلوگیری از سوء استفاده از استروییدها منظور کرده است.
   
بلی O
   
خیر O
   
نامشخص O
   
درجه اهمیت O
 
   
س: مدرسه حدمات کتابخانه ای / رسانه ای برقرار کرده است.
   
بلی O
   
خیر O
   
نامشخص O
   
درجه اهمیت O
 
   
ش: آموزش رانندگی
   
 
   
 
   
 
   
 
 
   
 
   
1- برنامه
مدرسه آموزش رانندگی را برای تمام گروه سنی دانش آموزی بالاتر از 16 سال فراهم می کند. خواه دانش آموز مدرسه باشند و خواه نباشند.
   
بلی O
   
خیر O
   
نامشخص O
   
درجه اهمیت O
 
   
 
   
 
   
الف: مرحله کلاسی
سی ساعت آموزش پیشنهادی و یا الزامی برای تمام دانش آموزان واجد شرایط
   
بلی O
   
خیر O
   
نامشخص O
   
درجه اهمیت O
 
   
 
   
 
   
ب: مرحله تمرینی
هر 6 ساعت اموزش عملی رانندگی معادل 6 ساعت آموزش نظری است.
   
بلی O
   
خیر O
   
نامشخص O
   
درجه اهمیت O
 
   
 
   
2- دوره در روزهای عادی مدرسه ارائه می شود.
   
بلی O
   
خیر O
   
نامشخص O
   
درجه اهمیت O
 
   
 
   
3- هزینه دریافتی نباید از مقررات تعیین شده بیشتر باشد
   
بلی O
   
خیر O
   
نامشخص O
   
درجه اهمیت O
 
   
 
   
4- دانش آموزی واجد شرایط ثبت نام است که حداقل پایه دهم را گذرانده باشد و یا اعلام عدم نیاز کرده باشد.
   
بلی O
   
خیر O
   
نامشخص O
   
درجه اهمیت O
 
   
 
   
5- اتومبیل های آموزش رانندگی با علائم مخصوص نیروی انتظامی مشخص شده اند.
   
بلی O
   
خیر O
   
نامشخص O
   
درجه اهمیت O
47- حداقل شرایط برای فارغ التحصیلی
   
 
   
 
   
 
   
 
 
   
الف: گذراندن حداقل 48 واحد عمومی و 48 واحد گرایش
   
بلی O
   
خیر O
   
نامشخص O
   
درجه اهمیت O
 
   
ب: حداقل هرسال 2 واحد هنرهای کلامی (ادبیات) که تاکید بر مهارتهای خواندن، نوشتن و با تکیه بر نیم واحد بر مهارتهای ارتباطات شفاهی
   
بلی O
   
خیر O
   
نامشخص O
   
درجه اهمیت O
 
   
پ: دو سال ریاضی، یکی مرتبط با رایانه و دیگری مرتبط با علوم
   
بلی O
   
خیر O
   
نامشخص O
   
درجه اهمیت O
 
   
ت: حداقل دو سال مطالعات اجتماعی که حداقل یکسال آن درباره تاریخ کشور و یک سال در هنر یا زبان خارجی یا آموزش های حرفه ای.
   
بلی O
   
خیر O
   
نامشخص O
   
درجه اهمیت O
 
   
ث: میهن دوستی، آشنایی با قانون اساسی، شناخت حکومت، نحوه احترام و استفاده از پرچم
   
بلی O
   
خیر O
   
نامشخص O
   
درجه اهمیت O
 
   
ج: آموزش تاریخ شامل مطالعه نقش ها و مشارکت های مردم
   
بلی O
   
خیر O
   
نامشخص O
   
درجه اهمیت O
 
   
ح: هیچ دانش آموزی بدون گذراندن رضایت بخش حداقل های فوق، گواهینامه فارغ التحصیلی دریافت نمی کند.
   
بلی O
   
خیر O
   
نامشخص O
   
درجه اهمیت O
48- دبیرستان حداقل هایی را برای دانش آموزان علاقمند قابل دسترسی می کند.
   
بلی O
   
خیر O
   
نامشخص O
   
درجه اهمیت O
 
   
الف: سه سال فارسی: قوی نوشتن، ارتباطات شفاهی، ادبیات
   
بلی O
   
خیر O
   
نامشخص O
   
درجه اهمیت O
 
   
ب: دو سال آموزش های اجتماعی: تقویت تاریخ و حکومت
   
بلی O
   
خیر O
   
نامشخص O
   
درجه اهمیت O
 
   
ت: سه سال ریاضی شامل مبانی جبر و جبر پیشرفته، هندسه، مثلثات، یا مبانی برنامه نویسی رایانه
   
بلی O
   
خیر O
   
نامشخص O
   
درجه اهمیت O
 
   
ث: سه سال علوم آزمایشگاهی
   
بلی O
   
خیر O
   
نامشخص O
   
درجه اهمیت O
 
   
ج: دو سال به صورت انتخابی: موسیقی، هنر، زبان خارجی و یا آموزش های حرفه ای
   
بلی O
   
خیر O
   
نامشخص O
   
درجه اهمیت O
توضیح
   
 
   
 
   
 
   
 
 
بخش 7 - آموزش های خاص
 
49- تمامی مستخدمان حرفه ای در هر سطح دارای گواهینامه معتبر و یا گواهی کارآموزی مخصوص با الزامات وزارت آموزش و پرورش هستند.
   
بلی O
   
خیر O
   
نامشخص O
   
درجه اهمیت O
توضیح
   
 
   
 
   
 
   
 
قوانین و الزامات خاص آموزشی
50- مستخدمین بدون گواهینامه، لازم است تحت نظر ناظر کیفی و مخصوص آموزش تجربی ضمن خدمت را دریافت کنند.
   
بلی O
   
خیر O
   
نامشخص O
   
درجه اهمیت O
51- مدرسه سنجش نیازهای جامع را برای تصمیم گیری درباره نیازهای دانش آموزان و اطمینان از ارائه خدمات مناسب و اندازه مناسب خدمات اجرا می کند.
   
بلی O
   
خیر O
   
نامشخص O
   
درجه اهمیت O
52- دوره تحصیلی دانش آموز نباید تجاوز کند از:
   
 
   
 
   
 
   
 
 
   
الف: شش سال برای ابتدایی و چهار سال راهنمایی
   
بلی O
   
خیر O
   
نامشخص O
   
درجه اهمیت O
 
   
ب: چهار تا شش سال برای متوسطه
   
بلی O
   
خیر O
   
نامشخص O
   
درجه اهمیت O
توضیح
   
 
   
 
   
 
   
 
53- تمامی برنامه های خاص، مخصوص و ویژه، محدود به شرح مقدماتی به هنگام ثبت نام هستند.
   
بلی O
   
خیر O
   
نامشخص O
   
درجه اهمیت O
توضیح
   
 
   
 
   
 
   
 
53- تدارک فعالیت های جسمانی مخصوص برای هر فرد منفرد و یا ناتوان الزامی است.
   
بلی O
   
خیر O
   
نامشخص O
   
درجه اهمیت O
54- تمامی امکانات حمل و نقل محلی افراد ناتوان، معلول توسط مدرسه ندارک دیده شده است.
   
بلی O
   
خیر O
   
نامشخص O
   
درجه اهمیت O
54- دانش آموزان عشایر برنامه آموزشی روزانه مانند سایر برنامه های عادی دریافت می کنند.
   
بلی O
   
خیر O
   
نامشخص O
   
درجه اهمیت O
55- تسهیلات مورد استفاده، برای برنامه های آموزشی خاص مطابق مقررات و متناسب با سلامتی زندگی، به اندازه کافی، در خور فراهم شده و آنان در شرایط مساوی با سایر دانش آموزان و مدارس عادی هستند.
   
بلی O
   
خیر O
   
نامشخص O
   
درجه اهمیت O
 
 این فرم اقتباسی است از فرم ارزیابی مدرسه ایالت کالیفرنیا، که علاوه بر ترجمه، تلاش شده است، در مواردی بومی سازی شود.

تبلیغات متنی