امروز دوشنبه 01 مرداد 1403

مقیاس لیکرت فازی

0

در پژوهش علوم اجتماعی و در پیمایش ها روش لیکرت به فراوانی به عنوان یک مقیاس اندازه گیری برای اندازه گیری پاسخ ها استفاده می شود. این مقیاس اندازه گیری روشی دارد که ساخت و اجرا، کدگذاری و تحلیل داده های پیمایش را تسهیل می کند.
با این وجود مشکلاتی در مورد مقیاس لیکرت وجود دارد. بعضی از این مشکلات که به فرم های بسته پاسخ و شکل ترتیبی مقیاس لیکرت مربوط اند عبارتند از تحریف اطلاعات واز دست دادن مقداری از اطلاعات. برای حل این مشکلات مقیاسی باید گسترش یابد که بر مبنی نظریه مجموعه های فازی باشد. در مقایسه با روش لیکرت سنتی رویکرد لیکرت فازی مزایایی دارد از قبیل اجازه ی موافقت جزئی را به فرد پاسخ دهنده در روی یک نقطه ی مقیاس می دهد. از طریق این مزیت در فرایند اندازه گیری مقیاس جدید لیکرت فازی قادر خواهد بود بر مشکلات گمشدن اطلاعات و تحریف آنها تا حدی فایق آید. یکی از معیارهای موفقیت یک روش فازی تعریف مناسب و درست تابع عضویت است. انتخاب درست روش اختصاص مقادیر عضویت منجر به اندازه گیری های صحیح و پایا می شود.


تبلیغات متنی