امروز شنبه 12 اسفند 1402

پرسشنامه امنیت غذایی خانوار

0


پرسشنامه امنیت غذایی خانوار 

شماره پرسش پاسخ چند بار؟ کد

1- آیا در یک ماه گذشته، این نگرانی به شما دست داده که      خانواده تان غذای کافی برای خوردن نداشته باشند؟ خیر 0

بله 1 = به ندرت (یک یا دو بار در ماه گذشته)             2 = گاهی اوقات (سه تا ده بار در ماه گذشته)                3 = اغلب (بیش از ده بار در در ماه گذشته)

2- در یک ماه گذشته، آیا پیش آمده که شما یا یکی از اعضای خانواده به دلیل نداشتن پول کافی نتوانسته باشید مواد غذایی را که دوست دارید، بخورید؟ (مثلاً گوشت، مرغ، ماهی،‌ لبنیات، میوه،...) خیر 0

بله 1 = به ندرت (یک یا دو بار در ماه گذشته)             2 = گاهی اوقات (سه تا ده بار در ماه گذشته)                3 = اغلب (بیش از ده بار در در ماه گذشته)

3- در یک ماه گذشته، آیا پیش آمده که شما یا یکی از اعضای خانواده به دلیل نداشتن پول کافی، فقط چند نوع غذای تکراری را چند روز پشت سر هم خورده باشید؟ (مثلاً سیب زمینی پخته، دم پختک، دمی گوجه فرنگی، استانبولی،‌ بادمجان،‌ کدو، اشکنه،‌ تخم مرغ،...) خیر 0

بله 1 = به ندرت (یک یا دو بار در ماه گذشته)             2 = گاهی اوقات (سه تا ده بار در ماه گذشته)                3 = اغلب (بیش از ده بار در در ماه گذشته)

4- در یک ماه گذشته، آیا پیش آمده که شما یا یکی از اعضای خانواده به دلیل نداشتن پول کافی برای خرید انواع غذاها،به ناچار غذایی را که دوست نداشته اید، خورده باشید؟ (مثلاًنان وسیب زمینی پخته،‌ لوبیا، یتیمچه، اشکنه، تخم مرغ) خیر 0

بله 1 = به ندرت (یک یا دو بار در ماه گذشته)             2 = گاهی اوقات (سه تا ده بار در ماه گذشته)                3 = اغلب (بیش از ده بار در در ماه گذشته)

5- در یک ماه گذشته، آیا پیش آمده که شما یا یکی از اعضای خانواده به دلیل نداشتن غذای کافی، کمتر از مقداری که احساس می کردید نیاز دارید، در یک وعده غذایی خورده باشید و گرسنه از سر سفره بلند شده باشید؟ خیر 0

بله 1 = به ندرت (یک یا دو بار در ماه گذشته)             2 = گاهی اوقات (سه تا ده بار در ماه گذشته)                3 = اغلب (بیش از ده بار در در ماه گذشته)

6- در یک ماه گذشته، آیا پیش آمده که شما یا یکی از اعضای خانواده به دلیل نداشتن غذای کافی، یکی از سه وعده غذایی اصلی (ناهار، ‌شام، صبحانه) را حذف کرده باشید؟ خیر 0

بله 1 = به ندرت (یک یا دو بار در ماه گذشته)             2 = گاهی اوقات (سه تا ده بار در ماه گذشته)                3 = اغلب (بیش از ده بار در در ماه گذشته)

7- در یک ماه گذشته، آیا پیش آمده که به دلیل نداشتن پول کافی برای خرید غذا، هیچ چیزی برای خوردن در خانه شما نباشد؟ خیر 0

بله 1 = به ندرت (یک یا دو بار در ماه گذشته)             2 = گاهی اوقات (سه تا ده بار در ماه گذشته)                3 = اغلب (بیش از ده بار در در ماه گذشته)

8- در یک ماه گذشته، آیا پیش آمده که شما یا یکی از اعضای خانواده به دلیل نداشتن غذای کافی، شب گرسنه خوابیده باشید؟ خیر 0

بله 1 = به ندرت (یک یا دو بار در ماه گذشته)             2 = گاهی اوقات (سه تا ده بار در ماه گذشته)                3 = اغلب (بیش از ده بار در در ماه گذشته)

9- در یک ماه گذشته، آیا پیش آمده که شما یا یکی از اعضای خانواده به دلیل نداشتن غذای کافی، یک شبانه روز تمام هیچ خوراکی نخورده باشید؟ خیر 0

بله 1 = به ندرت (یک یا دو بار در ماه گذشته)             2 = گاهی اوقات (سه تا ده بار در ماه گذشته)                3 = اغلب (بیش از ده بار در در ماه گذشته)
تبلیغات متنی