امروز شنبه 05 فروردین 1402

مقیاس سنجش افکار خودکشی بک BSSI

0

مقیاس سنجش افکار خودکشی بک (BSSI)

لطفا عبارات زیر را به طور دقیق مطالعه کنید و جمله ای را که توصیف کننده وضعیت شما می باشد در پاسخ نامه مشخص نمایید.

1)

‌أ. به زندگی خود بسیار علاقمند هستم.

‌ب. علاقه من به زندگی کم است.

‌ج. علاقه ای به زندگی ندارم.

2)

‌أ. دوست دارم زنده باشم.

‌ب. کمی میل به مردن در من وجود دارد.

‌ج. دوست دارم بمیرم.

3)

‌أ. اصرار من برای زندگی کردن بیشتر از مردن است.

‌ب. برای من زندگی کردن و مردن تقریبا یکسان است.

‌ج. اصرار من برای مردن از زندگی کردن بیشتر است.

4)

‌أ. هنگامی که در شرایط دشوار و خطرناک قرار می گیرم، سعی می کنم جان خودم را حفظ کنم.

‌ب. هنگامی که در شرایط دشوار باشم برایم مهم نیست که زنده بمانم یا بمیرم.

‌ج. هنگامی که در شرایط دشوار باشم برای حفظ جانم هیچ کوششی نمی کنم.

5)

‌أ. هیج میلی به خودکشی ندارم.

‌ب. کمی تمایل به خودکشی دارم.

‌ج. میل شدیدی به خودکشی دارم.

توجه: در صورتی که در پاسخ به پرسش شماره5گزینه(الف)را انتخاب کردید،لازم نیست پرسش های بعدی را پاسخ دهید. در صورتی که گزینه(ب) یا (ج) را علامت زده اید، حتما پرسش های بعد را پاسخ دهید.

6)

‌أ. زمان کوتاهی به فکر خودکشی می افتم که به سرعت از ذهنم می گذرد.

‌ب. گاهی کم و بیش به فکر خودکشی هستم.

‌ج. مدت های طولانی فکر خودکشی را در ذهنم دارم.

7)

‌أ. به ندرت در مورد خودکشی فکر می کنم.

‌ب. گهگاه در مورد خودکشی فکر می کنم.

‌ج. تقریبا همیشه در مورد خودکشی فکر می کنم.

8)

‌أ. فکر درمورد خودکشی را قبول ندارم.

‌ب. فکر درمورد خودکشی را نه قبول دارم و نه رد می کنمو

‌ج. فکر در مورد خودکشی را قبول دارم.

9)

‌أ. اگر قصد خودکشی داشته باشم قادر به کنترل خودم هستم.

‌ب. مطمئن نیستم که بتوانم خودم را از ارتکاب به خودکشی کنترل کنم.

‌ج. اگر قصد خودکشی داشته باشم قدر به کنترل خودم نیستم.

10)

‌أ. به خاطر خانواده،دوستان، مذهب و مجروحیت ناشی از خودکشی ناموفق، قصد خودکشی ندارم.

‌ب. به خاطر خانواده،دوستان، مذهب و مجروحیت ناشی از خودکشی ناموفق، نسبت با اقدام به خودکشی تا اندازه ای نگران هستم.

‌ج. نسبت به اقدام به خودکشی نگران خانواده،دوستان، مذهب و مجروحیت ناشی از خودکشی ناموفق نیستم.

11)

‌أ. دلیل اصلی من از اقدام به خودکشی تاثیر گداشتن بر دیگران است به طوری که به من توجه شود.

‌ب. منظور من از اقدام به خودکشی فقط تاثیر گذاشتن بر افراد نیست،بلکه راه حلی برای حل مشکلاتم می باشد.

‌ج. منظور اصلی من از اقدام به خودکشی فرار کردن از مشکلات است.

12)

‌أ. طرح و برنامه مشخصی برای اینکه چطور خودکشی کنم ندارم.

‌ب. راه های خودکشی را بررسی کرده ام، اما روی جزئیات آن فکر نکرده ام.

‌ج. طرح و برنامه خاصی برای اینکه چطور خودکشی کنم دارم.

13)

‌أ. به یک روش یا فرصت مناسب که خودکشی کنم دسترسی ندارم.

‌ب. روشی را که قصد دارم برای خودکشی به کار ببرم وقت زیادی می خواهد و من فرصت به کار گیری این روش را ندارم.

‌ج. روشی را برای خودکشی انتخاب کرده ام و برای عملی کردن آن منتظر فرصت مناسب هستم.

14)

‌أ. جرات یا توانایی اقدام به خودکشی را ندارم.

‌ب. مطمئن نیستم که توانایی و جرات ارتکاب به خودکشی را داشته باشم.

‌ج. جرات و توانایی اقدام به خودکشی را دارم.

15)

‌أ. گمان نمی کنم که قصد خودکشی داشته باشم.

‌ب. مطمئن نیستم که بخواهم خودکشی کنم.

‌ج. مطمئنم که خودکشی خواهم کرد.

16)

‌أ. هیچ وسیله ای برای اقدام به خودکشی آماده نکرده ام.

‌ب. اندکی وسایل برای اقدام به خودکشی آماده کرده ام.

‌ج. تقریبا برای اقدام به خودکشی وسایل لازم را آماده کرده ام.

17)

‌أ. درباره خودکشی ام تاکنون مطلبی ننوشته ام.

‌ب. درباره یادداشت خودکشی ام فکر کرده یا شروع به نوشتن آن کرده ام اما کامل نیست.

‌ج. یادداشت خودکشی ام را کامل کرده ام.

18)

‌أ. در مورد حوادث و مسائل بعد از خودکشی هیچ برنامه مشخصی ندارم.

‌ب. در مورد حوادث و مسائل بعد از خودکشی تا حدودی برنامه ها را مشخص کرده ام.

‌ج. در مورد حوادث و مسائل بعد از خودکشی به طور دقیق برنامه ریزی کرده ام.

19)

‌أ. دیگران از قصد خودکشی من آگاهند.

‌ب. در مورد قصد خودکشی خود به دیگران چیزی نگفته ام.

‌ج. دیگران از قصد خودکشی من آگاه نیستند.

معرفی آزمون

در این پژوهش به منظور سنجش افکار خودکشی آزمودنی ها از مقیاس سنجش افکار خودکشی بک (BSSI) استفاده شد. این مقیاس یک ابزار خودسنجی 19 سوالی است و به منظور آشکار سازی و اندازه گیری شدت نگرش ها، رفتارها و طرح ریزی برای ارتکاب خودکشی تهیه شده است.

شیوه نمره گذاری

هر سوال دارای سه گزینه جواب می باشد که دارای درجه بندی به شرح زیر می باشد: الف دارای نمره صفر، ب دارای نمره یک و ج دارای نمره دو می باشد. نمره کلی فرد بر اساس جمع نمرات محاسبه می شود که از 0 تا 38 قرار دارد. در این بین نمره0-5 نشان دهنده ریسک پایین، 6-19بیانگر ریسک بالا و افدام به خودکشی و نمره 20 -38 نشان دهنده ریسک خیلی بالا و اقدام به خودکشی است. این مقیاس ترکیبی از سه عامل تمایل به مرگ (5 سوال)، آمادگی برای خودکشی (7 سوال)، تمایل به خودکشی واقعی (4 سوال)، می باشد. 2 سوال نیز مربوط می شود به بازدارنده هایی برای خودکشی یا کتمان خودکشی که در هیچ یک از سه عامل فوق محاسبه نشده است.

بررسی روایی و پایایی

این مقیاس با آزمون های استاندارد شده بالینی افسردگی و گرایش به خودکشی، همبستگی بالایی داشته است. ضرایب همبستگی دامنه ای بین 90/. برای بیماران بستری و 94/. برای بیماران درمانگاهی بود. همچنین این مقیاس دارای پایایی بالایی است. با استفاده از روش آلفای کرونباخ ضرایب 87/. تا 97/. و با استفاده از روش آزمون- باز آزمون، پایایی آزمون 74/. به دست آمده است.

[1] - Beck Suicide Scale Ideation