امروز پنجشنبه 10 خرداد 1403

آموزش موسیقی و توانایی تصویرسازی ذهنی

0

آندره آلمان، مارک آر نیوونستاین، کن بی ای بوکر،ادوارد اچ اف دوهان

آزمایشگاه روانشناسی،دپارتمان روانشناسی،دانشگاه اوتراخت هلند

مطالعات عصب نگاری حاکی از آن است که قشر شنوایی در هنگام پردازش موسیقی به اندازه پردازش اطلاعات شنوایی- دیداری در گیر می شود.این فرضیه مطرح می شود که آموزش موسیقی شاید با رشد توانایی های شنیداری- دیداری ارتباط داشته باشد.در این مطالعه عملکردهای افرادی که تحت آموزش موسیقی قرار گرفته بودند وکسانی کهاز موسیقی بی اطلاع بودند در زمینه های زیر مقایسه شدند.

الف. یک تکلیف تصویر سازی ذهنی - موسیقایی که در آن سوژه می بایست زیر و بمی نت های مربوط به ترانه های گرفته شده از ترانه های خانوادگی را به طور ذهنی مقایسه کند.

ب. یک تکلیف تصویر سازی شنوایی بدون موسیقی که در آن سوژه می بایست ویژگی

های صوتی صداهای روزمره ذا باهم مقایسه کنند.

ج. یک اندازه گیری قابل مقایسه از تصویرسازی بصری که در آن سوژه می بایست فرم دیداری اشیاء را به طور ذهنی مقایسه کنند.گروهی که آموزش موسیقی دیده بودند نه تنها در تکالیف تصویرسازی موسیقایی بهتر عل کردند بلکه از افراد بی اطلاع از موسیقی در زمینه تکالیف دیداری - شنیداری بدون موسیقی نیز پیشی گرفتند.در مقابل، هر دو گروه در تکالیف دیداری تفاوتی با هم نداشتند. این یافته ها در ارتباط با طرح های تئوریک درباره پردازش موسیقی و فعالیت مغز مورد بحث قرار می گیرد.

تبلیغات متنی