امروز سه شنبه 02 مرداد 1403

تاثیر روش تدریس گروهی در پیشرفت تحصیلی

0

مقدمه

سقراط ادعا می کند که من چیزی به شاگرد نمی آموزم بلکه به او کمک می کنم تا مطالبی را به یاد آورد. برای اینکه دانش آموزان عملکرد ریاضی بهتری داشته باشندباید توانایی وفعالیت و خلاقیت آنها را افزایش دهیم. بعضی از دانش آموزان به تنهایی شاید علاقه ای به حل مسئله های ریاضی نداشته باشند ولی اگر گروهی درگیر حل مسئله شوندبا کار در گروههای کوچک در کلاس، دانش فراشناختی شان ارتقاء می یابد. روش یادگیری ریاضی متکی بر انجام دادن به وسیله دانش آموز است.یادگیری ریاضی مانند یادگیری شنا است هرچقدر درباره شنا کردن مطا لعه کنید شناگر نمی شویدباید دست به عمل زد و وارد آب شد.

شاید بارها به زحمت ودرد سر بیفتید ولی راه دیگری وجود ندارد. بسیاری از مسائل را که در برخورد اول پیچیده و مبهم به نظر می رسد وروشهای معمولی برای حل آنها به راحتی قابل استفاده نیست ازراه گروهی می توان حل کرد واگر هم نتوان آنها را از این راه حل کرد می توان اطلاعات مفیدی در مورد آنها به دست آورد.روش گروهی شاید معجزه نکند ولی کارها را طوری سامان می دهد که می توان از اطلاعات بیشتراستفاده کرد.

سیستم سنتی فعلی آموزشی

در سیستم سنتی فعلی آموزشی معلم در کلاس درس به عنوان متکلم الوحده به انباشتن مغز دانش آموزان از مسائل تئوریک و اطلا عات پراکنده می پردازد.

نظام آموزشی مدرن

سیستم سنتی فعلی آموزشی امری است که سالها در نظام آموزشی مدرن مطرود شناخته شده است.در نظام مدرن جستجوی اطلاعات توسط خود دانش آموز مورد تاًکید است.

ریاضی،جریان طبیعی تفکر بشری و به قول گالیله زبان فهمیدن هستی است وبا توجه به اهمیت تدریس ریاضی باید به روش گروهی پرداخته شود.و باورها ی بالقوه دانش آموزان تقویت شود.بنابراین تشویق دانش آموزان به بحث و گفتگو در کلاس،مهم است با وجود اینکه بحث در گروههای کوچک اهمیت دارد بحث های کلاس بین تمام دانش آموزان نیز برای تشویق آنها ودر میان گذاشتن افکارشان نیز اهمیت خاص خود را دارا است در حقیقت دا نش آموزان خود به دنبا ل اطلاعات و دانش نو هستند وبه عنوان همکاری با معلمان خویش و رقابت با سایر گروه ها در حل مسئله و موفقیت گروهشان تلاش می کنند.پیام عمده ی روان شناسی یادگیری ریاضی این است که در کلاس ریاضی افراد زیادی وجود دارند که مانند شما نمی اندیشند وسبک یادگیری شناختی آنها با یکدیگرتفاوت دارد وبا استفاده از بحث گروهی و کار در گروههای کوچک،فرصت خوبی برای یافتن تفاوت های فردی ایجاد می شود. هنگامی که روش گروهی از سوی معلم مطرح می شود دانش آموزان با علاقه وافر استقبال می کنند واین بیان کننده آموزشهای ثمره بخش وایجاد انگیزه از سوی معلم به وا سطه شیوه تدریس می باشد. استفاده از روشهای تدریس مشارکتی، ایجاد فرصتهای یادگیری برای تمام دانش آموزان فراهم می شود تا بتوانند با کشف و حدس واستدلال منطقی به حل مسائل از قبل پیش بینی نشده بپردازند.

پس الزاماً تغییردر روش تدریس یکی از علل پیشرفت است معلمان با مد نظر قرار دادن این مطلب به سلاح تکنو لوژی و روشهای نوین مسلح شوند وبا برگزاری جلسات گروه های آموزشی و تبادل نظر و استفاده از تجارب یکدیگر وارزیابی از دانش آموزان واز خود به طور مستمر جهت حل مشکلات استفاده نمایند. مشارکت های جمعی موجب رشد فکری و به کار افتادن قوه خلاقه ذهن دا نش آموزان می گردد و در س ریاضی یکی از شیرین ترین درسها ی مورد علاقه در می آید. در حقیقت برآورده کردن نیاز به یادگیری یک مطلب و نیاز به کسب تجربیات جدید که دانش آموزان بتوانند با آن فعالیت یا کار خاص را به انجام برسانند. مهمترین مشوق دانش آموزان بوده و حتی بیشتر از نمره در یادگیری آنها مؤثر است.

یادگیری از تجربه های دیگر ان و مرور و ترویج تجربه های موفق اهمیت فراوان دارد. تجربه های بومی،اعتماد به نفس بیشتری ایجاد می کنند اجرای چنین برنامه هایی در کلاس های ریاضی بیش از امکانات،به تغییر دید گاههای آموزشی نیازمنداست. باید ریاضیات را با دیگران انجام داد و یاد گرفت به دانش آموزان فرصت داد تا بتوانند دانش ریاضی را کشف کنند. در مدرسه است که همه چیز را باید فهمید و همه چیز را باید یاد گرفت.این کار گروهی به معنای این است که دانش آموز عادت کند با هم شاگردی هایش همکاری کند. بدون همکاری با همدیگر نه تنها کار مربوط به مدرسه دچار زحمت می شود،بلکه در مجموعه ی مسائل زندگی و جامعه هم گرفتاری پیدا می شود. هنگامی که روش گروهی از سوی معلم مطرح می شود دانش آموزان با علاقه وافر استقبال می کنند واین بیان کننده آموزشهای ثمره بخش وایجاد انگیزه از سوی معلم به وا سطه شیوه تدریس می باشد. استفاده از روشهای تدریس مشارکتی، ایجاد فرصتهای یادگیری برای تمام دانش آموزان فراهم می شود تا بتوانند با کشف و حدس واستدلال منطقی به حل مسائل از قبل پیش بینی نشده بپردازند.

تبلیغات متنی