امروز شنبه 05 فروردین 1402

بررسی عملی بودن، اعتبار، روایی و نرم یابی پرسشنامه تفکرات غیر ارادی

0

استاد راهنما:دکتر حیدرعلی هومن
استاد مشاور:دکتر مهدیه صالحی
پژوهشگر:مریم پرآزین (کارشناسی ارشد)
زمستان 1389


چکیده
این پژوهش به بررسی عملی بودن، اعتبار، روایی و نرم یابی پرسشنامه تفکرات غیرارادی (اینگرام و ویسنیکی، 1988) می پردازد. بدین منظور از میان همه دانش آموزان مقطع متوسطه شهر تهران که در سال تحصیلی 89-1388 مشغول به تحصیل بوده اند، تعداد 518 نفر(254 دختر و 264 پسر) به شیوه نمونه برداری تصادفی انتخاب و پرسشنامه تفکرات غیرارادی که شامل 60 سوال است و بر پایه طیف لیکرت 4 درجهای نمره گذاری می شود بر روی آنها اجرا شد. ضریب اعتبار کل تست، از طریق فرمول کلی آلفای کرونباخ، 908/0 به دست آمد. برای روایی سازه از روش تحلیل مولفه های اصلی و شیوه چرخش واریماکس استفاده شد. نتایج منجر به استخراج هشت عامل گردید که روی هم،1/36 درصد کل واریانس متغیرها را تبیین می کند. این هشت عامل شامل: تفکر منفی، تفکر مثبت، احساس نشاط و شادکامی، احساس بی کفایتی، خود پنداره مثبت، خود پنداره منفی، خوش بینی، اعتماد به نفس است. برای روایی همزمان، همبستگی بین فرم 21 سوالی افسردگی بک و تفکرات غیرارادی مورد بررسی قرار گرفت. ضریب همبستگی کل پرسشنامه با سیاهه افسردگی بک 903/0 به دست آمد. در نهایت دو نوع نرم درصدی و نرم مقوله ای برای پرسشنامه تهیه شد. تفاوت میانگین نمره های تفکرات غیرارادی دختران و پسران، از لحاظ آماری معنادار نبود.

واژه های کلیدی: تفکرات غیرارادی، عملی بودن، اعتبار، روایی، نرم یابی، تحلیل مؤلفه های اصلی