امروز شنبه 05 فروردین 1402

ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ اﻓﺴﺮدﮔﯽ ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﺎرﯾﺎ ﮐﻮاس CDI

0

ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ اﻓﺴﺮدﮔﯽ ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﺎرﯾﺎ ﮐﻮاس(CDI)[1]

CDIیک ابزار خود گزارشی 27 آیتمی است که جهت ارزیابی نشانه های افسردگی در کودکان و نوجوانان استفاده می شود.آیتم های این پرسشنامه که از پرسشنامه افسردگی بک برگرفته شده است هر نشانه ای را که می تواند مختص افسردگی دوره کودکی باشد ارزیابی می کند: به عنوان مثال خلق پایین،خود ارزیابی ضعیف، و مشکلات بین فردی. CDI شامل 5 خرده مقیاس می باشد که عبارتند از: خلق منفی،مشکلات بین فردی،احساس بیهودگی، فقدان احساس لذت و عزت نفس پایین. CDI با سایر پرسشنامه های مرتبط با افسردگی دوره کودکی و نوجوانی از جمله مقیاس افسردگی نوجوانان رینولدز همبستگی دارد. شمار ی از پژوهش ها نشان دادند که نمره کودکان افسرده به طور معناداری بالاتر از کودکان غیر افسرده در گروه کنترل می باشد. برخی شواهد نیز نشان دادند که این ابزار با وجود اینکه بیشترین کاربرد آن بررسی افسردگی در مطالعات همه گیرشناسی می باشد، به تغییرات نیز حساس است.نسخه 10 آیتمی CDI نیز جهت بررسی وجود یا عدم وجود افسردگی در کودکان تهیه شده است.

آیتم ها بر اساس طبقه بندی 0(عدم وجود نشانه) تا 2(وجود نشانه های مشخص) نمره گذاری می کنند. نمره کلی (با دامنه 0 تا 54 که هر چه نمره فرد بیشتر باشد شدت افسردگی فرد نیز بیشتر خواهد بود.) با جمع نمرات همه آیتم ها بدست می اید(کواس،1985؛ اسماکر و همکاران،1987).

مشخصات روانسنجی

مطالعات نشان دهنده مشخصات روانسنجی خوب برای CDI است. همسانی درونی بر اساس الفای کرونباخ 86/0 است. اعتبار همزمان و افتراقی نیز مناسب گزارش شده است (لوگان و همکاران،2013).

داده‌هایی راجع به هنجارهای سن و جنس موجود است. برای مثال، فینچ و همکاران اجرای گروهی CDI را برای آزمودن تقریباٌ1500 کودک دبستانی هفت تا شانزده ساله مورد استفاده قرار دادند. تفاوتهای سنی و جنسی اندک، اما مهمی آشکار شد: کودکان بسیار خرد سال نسبت به کودکان بزرگتر افسردگی کمتری نشان دادند، و دختران، به خصوص در گروههای سنی پایین تر، افسردگی کمتری ابراز کردند (‌هارینگتون، 1380).

طریقه نمره گذاری

هر سؤال در این پرسشنامه دارای سه جمله است که آزمودنی با توجه به احساسات و افکار خود در طول دو هفته گذشته یکی از جملات را انتخاب و ضربدر می‌زند. 14 سؤال از 27 سؤال به صورت مستقیم و 13 سؤال بصورت معکوس ارائه شده است:

آیتم ها با نمره گذاری مستقیم

27،26،24،23،22،20،19،17،14،12،6،4،3،1

آیتم ها با نمره گذاری معکوس

2، 5، 7، 8، 9، 10، 11، 13، 15، 16، 18، 21، 25

طریقه نمره گذاری برای سوالات مستقیم

پاسخ الف

پاسخ ب

پاسخ ج

0

1

2

طریقه نمره گذاری برای سوالات معکوس

پاسخ الف

پاسخ ب

پاسخ ج

2

1

0

خرده مقیاس های CDI

خرده مقیاس ها

آیتم ها

خلق افسرده

آیتم های 1،6،8،10،11،13

احساس بیهودگی

آیتم های 5،12،26،27

مشکلات بین فردی

آیتم های 3،15،23،24

احساس عدم لذت

آیتم های 4،16،17،18،19،20،21،22

عزت نفس منفی

آیتم های 2،7،9،14،25

خرده مقیاس های اشاره شده در جدول، از پژوهش لوگان و همکاران(2013)برداشت شده است.

نمره صفر تا 8

سالم

نمره 9 تا 19

آستانه افسردگی

نمره 20 بالاتر

برچسب افسردگی

نمره فرد هر چه بیشتر باشد میزان افسردگی نیز بیشتر خواهد بود (هارینگتون، 1380).

دانش آموز عزیز، در این پرسشنامه 27 سؤال مطرح شده است که احساسات و افکار مختلف را ارائه می دهد. یک یک سؤالات را می خوانید و هر یک از جملات را که بیشتر مربوط به کارها، احساسات و افکار شما در طول دو هفته گذشته می باشد انتخاب می کنید. تا سؤال اول را جواب ندادید به سراغ سؤال دوم نروید. پاسخ صحیح یا غلط وجود ندارد، شما باید جمله ای را انتخاب کنید که بیشتر حالت و احساسات شما را در دو هفته گذشته نشان می دهد. درمقابل جمله ای که انتخاب می کنید علامت بزنید.

مثال:

الف. من در تمام اوقات روز کتاب می خوانم.

ب. من گاهی اوقات کتاب می خوانم.

ج. من هیچ وقت کتاب نمی خوانم.

پاسخ مورد نظرتان را با علامت (×) مشخص کنید. لطفا هیچ سوالی را بی جواب نگذارید.

1

الف. من گاهی اوقات غمگین هستم.

ب. من بسیاری از اوقات غمگین هستم.

ج. من همیشه غمگین هستم.

2

الف. هیچ چیز کاملاً بر وفق مراد من نیست.

ب. من مطمئن نیستم که همه چیز بر وفق مراد من باشد.

ج. همه چیز بر وفق مراد من است.

3

الف. من تقریباً به هر کاری دست میزنم موفق می شوم.

ب. من در بعضی کارها موفق نیستم.

ج. من در خیلی کارها موفق نیستم.

4

الف. خیلی چیزها برایم جالب و. سرگرم کننده است.

ب. چیزهای کمی وجود دارند که برایم سرگرم کننده باشند.

ج. هیچ چیز برایم سرگرم کننده نیست.

5

الف. من همیشه احساس ناراحتی می کنم.

ب. من اغلب اوقات احساس ناراحتی می کنم.

ج. من گاهی اوقات احساس ناراحتی می کنم.

6

الف. گاهی اوقات، فکر می کنم که حادثه نامطلوبی برایم اتفاق خواهد افتاد.

ب. میترسم که حادثه نامطلوبی برایم اتفاق افتد.

ج. من مطمئن هستم که حوادث وحشتناکی برایم اتفاق خواهد افتاد.

7

الف. از خودم بیزارم.

ب. من از خودم خوشم نمی آید.

ج. من خیلی از خودم راضی هستم.

8

الف. وقتی اوضاع رو به راه نیست من خود را مقصر می دانم.

ب. وقتی اوضاع رو به راه نیست، بیشتر اوقات خود را مقصر می دانم.

ج. وقتی اوضاع رو به راه نیست، معمولاً من مقصر نیستم.

9

الف. من همیشه به مرگ فکر می کنم.

ب. من اغلب به مرگ فکر می کنم.

ج. من گاهی اوقات به مرگ فکر می کنم.

10

الف. من دلم میخواهد همیشه گریه کنم.

ب. من اغلب اوقات دلم می خواهد گریه کنم.

ج. من گاهی اوقات دلم می خواهد گریه کنم.

11

الف. همیشه چیزی مرا آزار می دهد.

ب. اغلب اوقات چیزی مرا آزار می دهد.

ج. گاهی اوقات چیزی مرا آزار می دهد.

12

الف. من خیلی دوست دارم که با دیگران باشم (وقت خود را با دیگران بگذرانم).

ب. معمولاً دوست ندارم که با دیگران باشم.

ج. من هیچ گاه دوست ندارم که با دیگران باشم.

13

الف. وقتی در برابر چند موضوع قرار می گیرم نمی توانم تصمیم بگیرم.

ب. وقتی در برابر چند موضوع قرار می گیرم تصمیم گیری برایم دشوار است.

ج. وقتی در برابر چند موضوع قرار می گیرم خیلی راحت تصمیم می گیرم.

14

الف. قیافه و وضع جسمی من خیلی خوب است.

ب. چیزهایی در بدن و قیافه من وجود دارد که از آنها خوشم نمی آید.

ج. من خود را زشت تصور می کنم

15

الف. من برای انجام تکالیف خود همیشه باید به خود فشار بیاورم.

ب. برای انجام تکالیف خود غالباً باید به خود فشار بیاروم.

ج. برای انجام تکالیف خود هیچ مشکلی حس نمی کنم.

16

الف. شبها همیشه به زحمت به خواب می روم.

ب. من اغلب، به زحمت به خواب می روم.

ج. من شبها خیلی زود و راحت می خوابم

17

الف. من گاهی اوقات احساس خستگی می کنم.

ب. من اغلب اوقات احساس خستگی می کنم.

ج. من همیشه احساس خستگی می کنم.

18

الف. اکثر اوقات، مبل به غذا خوردن ندارم.

ب. اغلب اوقات، میل به غذا خوردن دارم.

ج. من همیشه اشتهای خوبی برای خوردن دارم.

19

الف. وقتی جایی از بدنم درد می گیرد نگران نمی شوم.

ب. وقتی جایی از بدنم درد می گیرد اغلب نگران می شوم.

ج. وقتی جایی از بدنم درد می گیرد همیشه نگران می شوم.

20

الف. من هیچگاه احساس تنهایی نمی کنم.

ب. من اغلب اوقات احساس تنهایی می کنم.

ج. من همیشه احساس تنهایی می کنم.

21

الف. من هیچگاه در مدرسه تفریح نمی کنم.

ب. من به ندرت در مدرسه تفریح می کنم.

ج. من غالباً در مدرسه تفریح می کنم.

22

الف. من دوستان زیادی دارم.

ب. من چند دوست دارم ولی دلم میخواهد دوستان بیشتری داشته باشم.

ج. من هیچ دوستی ندارم.

23

الف. نمرات درسی من خوب است.

ب. نمرات درسی من، مثل سابق خوب نیست.

ج. من در درسهایی که قبلاً نمرات خوبی میآوردم، نمرات بد آورده ام

24

الف. من کارها را مانند دیگران به خوبی انجام می دهم.

ب. اگر دلم بخواهد می توانم کارها را مثل دیگران انجام دهم.

ج. من کارها را نه بهتر و نه بدتر از دیگران انجام می دهم.

25

الف. هیچ کس واقعاً مرا دوست ندارد.

ب. من شک دارم که کسی مرا دوست داشته باشد.

ج. من مطمئن هستم که کسی مرا دوست دارد.

26

الف. معمولاً کاری را که از من میخواهند انجام می دهم.

ب. اغلب اوقات، کاری را که از من میخواهند انجام نمی دهم.

ج. من هیچگاه کاری را که از من میخواهند انجام نمی دهم.

27

الف. من با دیگران تفاهم دارم.

ب. اغلب اوقات با دیگران دعوا می کنم.

ج. من همیشه با دیگران دعوا می کنم.

منابع:

Kovacs M, Beck AT: An empirical-clinical approach toward a definition of childhood depression, in Schulterbrandt JG, Raskin A (eds): Depression in Childhood, Diagnosis, Treatment and Conceptual Models. New York, NY, Raven Press, 1977, pp 1-25

Kovacs M. The Children’s Depression, Inventory (CDI). Psychopharmacol Bull 1985; 21(4):995–8.

Smucker MR, Craighead WE, Craighead LW, Green BJ. Normative and reliability data for the Children’s Depression Inventory. J Abnorm Child Psychol 1986; 14(1):25–39.

Helsel WJ, Matson JL: The assessment of depression in children: The internal structure of the Child Depression Inventory(CDI). Behav Res Ther 22:289-298, 1984.

Deirdre E. Logan,* Robyn Lewis Claar,* Jessica W. Guite, Zuck SK, Jordan LA, Palermo MT, Wilson CA, Zhou C. Factor Structure of the Children’s Depression Inventory in a Multisite Sample of Children and Adolescents With Chronic Pain. The Journal of Pain, Vol 14, No 7 (July), 2013: pp 689-698

‌هارینگتن، ریچارد،«روشهای درمان افسردگی در کودکان ونوجوانان»، ترجمه توزنده جانی،حسن؛کمال پور،نسرین؛جلد اول، چاپ دوم، انتشارات پیک فرهنگ، تهران، 1380.


[1]. Children's Depression Inventory (CDI)