امروز شنبه 05 فروردین 1402

ماتریس آزمونهای مورد استفاده با متغییرها

0
یکی از دلایلی که باعث می شود که ما نتوانیم همیشه از نرم افزار spssاستفاده کنیم مفروضه هایی می باشد که ما باید آنها را رعایت کنیم که از آنها ما می توانیم به خطی بودن و این که مقیاس آنها فاصله ای یا نسبی باشد که در غیر این صورت ما نمی توانیم به پاسخ مورد نظر برسیم و از لحاظ آماری تمام پژوهش ما اشتباه می باشد که در این زمان ما از آزمونهای ناپارامتریک استفاده می کنیم که نیاز به رعایت مفروضه های آزمونهای پارامتریک نیست.

y x

اسمی

دو ارزشی حفیقی

اسمی

دو ارزشی ساختکی

اسمی

چند ارزشی حقیقی

اسمی

چند ارزشی ساختگی

ترتیبی

فاصله ای

نسبی

اسمی

دو ارزشی حفیقی

(فی)فایø

اسمی

دو ارزشی ساختکی

(فی)فایø

چهار خانه ای یا تتراکوریک

اسمی

چند ارزشی حقیقی

C توافقی

V کرامر

C توافقی

V کرامر

C توافقی

V کرامر

اسمی

چند ارزشی ساختگی

C توافقی

V کرامر

Pc پلی کوریک

Pc پلی کوریک

Pc پلی کوریک

ترتیبی

رتبه ای اسپیرمن چند ارزشی کورتون

رتبه ای اسپیرمن چند ارزشی کورتون

رتبه ای اسپیرمن چند ارزشی کورتون

رتبه ای اسپیرمن و تائو کندال

رتبه ای اسپیرمن و تائو کندال

فاصله ای

دو رشته ای نقطه ای

دو رشته ای

ضریب ایتا

دو رشته ای نقطه ای

رتبه ای اسپیرمن و تائو کندال

گشتاوری پیرسون

نسبی

دو رشته ای نقطه ای

دو رشته ای

ضریب ایتا

دو رشته ای نقطه ای

رتبه ای اسپیرمن و تائو کندال

گشتاوری پیرسون

گشتاوری پیرسون